Υπουργείο Εσωτερικών Μετάβαση στο περιεχόμενο
Κυπριακή Δημοκρατία Υπουργείο Εσωτερικών

5.2.8.3 ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) 305/2011
Αρχική (Τεχνικές Υπηρεσίες) > Τομέας Δομικών Προϊόντων > Σημείο Επαφής - Πληροφορίες για τα Δομικά Προϊόντα
ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) 305/2011


1. Ποιος ο κύριος στόχος του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 305/2011:

Ο Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 305/2011, σύμφωνα πάντα με την αιτιολογική έκθεση που κατατέθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διαφοροποιείται από τη νομοθετική τεχνική της Νέας Προσέγγισης για την επίτευξη του στόχου της ελεύθερης κυκλοφορίας και χρήσης των προϊόντων, λόγω του γεγονότος ότι τα δομικά προϊόντα αποτελούν ενδιάμεσα προϊόντα που προορίζονται να ενσωματωθούν στις δομικές κατασκευές. Οι έννοιες της ασφάλειας ή του γενικού συμφέροντος εφαρμόζονται στα δομικά προϊόντα μόνο στο βαθμό στον οποίο συμβάλλουν στην ικανοποίηση των απαιτήσεων των έργων, στα οποία πρόκειται να ενσωματωθούν τα προϊόντα αυτά. Συνεπώς, στόχος του Κανονισμού είναι να διασφαλίσει ότι οι τεχνικές πληροφορίες που παρουσιάζονται σε σχέση με τις αποδόσεις τους κατά τη διάθεση/διαθεσιμότητα τους στην αγορά, είναι αξιόπιστες.


2. Τι θεωρείται δομικό προϊόν;

Κάθε προϊόν ή συνδυασμός προϊόντων που παράγεται και διατίθεται στην αγορά για μόνιμη ενσωμάτωση σε δομικά έργα ή μέρη αυτών και του οποίου η επίδοση επηρεάζει την επίδοση των δομικών έργων σε σχέση με τις βασικές απαιτήσεις δομικών έργων.

3. Πως μπορούν τα προϊόντα δομικών κατασκευών να διατεθούν στην αγορά με βάση τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011;

Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, όταν δομικό προϊόν καλύπτεται από εναρμονισμένο πρότυπο και η περίοδος συνύπαρξης με τα αντίστοιχα εθνικά πρότυπα έχει λήξει, ή ανταποκρίνεται προς ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση που έχει εκδοθεί για αυτό, διατίθεται στην αγορά, μόνο εάν συνοδεύεται από αντίγραφο της Δήλωσης Επιδόσεων και έχει τοποθετηθεί η Σήμανση CE (με εξαίρεση τα προϊόντα όπως περιγράφονται στο Άρθρο 5). Οι κατασκευαστές μπορούν να καταρτίσουν δήλωση επιδόσεων βάσει πιστοποιητικού συμμόρφωσης ή δήλωσης συμμόρφωσης, που εκδόθηκε πριν από την 1η Ιουλίου 2013 σύμφωνα με την οδηγία 89/106/ΕΟΚ.

4. Κάποιος παραγωγός διαθέτει στην αγορά προϊόν πριν την 1η Ιουλίου 2013, δηλ. πριν την πλήρη εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 305/2011, με τη Σήμανση CE. Σε ποιες ενέργειες θα πρέπει να προβεί ώστε να διαθέτει στην αγορά το προϊόν μετά την 1η Ιουλίου 2013;

Ο παραγωγός θα μπορεί να διαθέτει στην αγορά το προϊόν μετά την 1η Ιουλίου 2013 μόνο εάν:

  • έχει καταρτίσει τη Δήλωση Επιδόσεων με βάση το υπόδειγμα στο Παράρτημα ΙΙΙ του Κανονισμού,
  • έχει τοποθετήσει τη Σήμανση CE, όπως περιγράφεται στο Άρθρο 9 (2) του Κανονισμού. Η σήμανση CE τοποθετείται κατά τρόπο εμφανή, ευανάγνωστο και ανεξίτηλο στο δομικό προϊόν ή σε στερεωμένη στο προϊόν ετικέτα. Όταν αυτό δεν είναι δυνατόν ή δεν διασφαλίζεται λόγω της φύσης του προϊόντος, τοποθετείται στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά έγγραφα,
  • αποφεύγει να τοποθετήσει σημάνσεις του προϊόντος, σημεία ή επιγραφές που είναι πιθανό να παραπλανήσουν τρίτους ως προς την έννοια ή τη μορφή της σήμανσης CE.


  5. Μετά την 1/07/2013, οι διανομείς είναι υπόχρεοι να αποσύρουν από τα καταστήματα τους προϊόντα τα οποία έλαβαν πριν την 1/07/2013 και τα οποία φέρουν τη Σήμανση CE, αλλά δεν συνοδεύονται από τη Δήλωση Επιδόσεων;

  Όχι, δεν είναι υπόχρεοι να αποσύρουν τα εν λόγω προϊόντα. Για τις παραλαβές όμως των προϊόντων που θα γίνουν μετά την 1η Ιουλίου 2013, οι διανομείς θα πρέπει να ζητούν από τους κατασκευαστές τη Δήλωση Επιδόσεων και την επίθεση της Σήμανσης CE.

  6. Ποιά η ημερομηνία υποχρεωτικής εφαρμογής των εναρμονισμένων προτύπων;

  Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσιεύει στην Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε. τον αριθμό αναφοράς του κάθε εναρμονισμένου προτύπου, την ημερομηνία από την οποία οι κατασκευαστές σε όλη την Ευρώπη μπορούν να αρχίσουν την επίθεση της Σήμανσης CE στο εν λόγω προϊόν, καθώς και την ημερομηνία λήξης της περιόδου συνύπαρξης με τα αντίστοιχα εθνικά πρότυπα. Μετά την λήξη της περιόδου αυτής, τα εθνικά πρότυπα πρέπει να αποσυρθούν, η παραγωγή θα πρέπει να συμμορφώνεται με το εναρμονισμένο πρότυπο και η Σήμανση CE θα πρέπει να επιτεθεί είτε στο ίδιο το προϊόν, είτε στην ετικέτα την οποία φέρει, ή στη συσκευασία του καθώς και στα έγγραφα που το συνοδεύουν. Πληροφορίες για τις περιόδους συνύπαρξης των εναρμονισμένων προτύπων μπορούν να ληφθούν από την ιστοσελίδα NANDO της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

  7. Πού μπορεί κανείς να προμηθευτεί στην Κύπρο τα υπάρχοντα εναρμονισμένα πρότυπα;

  Τα εναρμονισμένα πρότυπα διατίθενται προς πώληση σε κάθε ενδιαφερόμενο στον Κυπριακό Οργανισμό Τυποποίησης CYS (για πληροφορίες αποταθείτε στο τηλ. 22 411 411, www.cys.org.cy).


  8. Πώς πρέπει να επιτεθεί η Σήμανση CE στα προϊόντα;


  Η Σήμανση CE πρέπει να επιτεθεί σύμφωνα τους σχετικούς κανόνες. Η σήμανση δεν πρέπει να έχει κατακόρυφη διάσταση μικρότερη από 5 mm. Η σήμανση μπορεί να επιτεθεί στο ίδιο το προϊόν, στην ετικέτα την οποία φέρει, ή στη συσκευασία του καθώς και στα έγγραφα που το συνοδεύουν (π.χ. στη φορτωτική ή στο δελτίο παράδοσης) κατ’αυτή τη σειρά προτεραιότητας. Οι εναρμονισμένες τεχνικές προδιαγραφές περιλαμβάνουν λεπτομέρειες όσον αφορά τον τρόπο επίθεσης του προϊόντος.  9. Ποιές είναι οι εναρμονισμένες προδιαγραφές που οδηγούν στη Σήμανση CE;

  Οι εναρμονισμένες τεχνικές προδιαγραφές είναι τα Ευρωπαϊκά Εναρμονισμένα Πρότυπα τα οποία καταρτίζονται από την CEN/CENELEC ή τις Ευρωπαϊκές Τεχνικές Εγκρίσεις οι οποίες εκδίδονται από τους Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς Τεχνικών Εγκρίσεων. Τα εναρμονισμένα ευρωπαϊκά πρότυπα καταρτίζονται από την CEN/CENELEC, κατόπιν εντολής που δίνει η Επιτροπή. Στο Παράρτημα ΖΑ τα εναρμονισμένα πρότυπα διατυπώνουν τις προϋποθέσεις για τη Σήμανση CE, βάσει των οποίων ο κατασκευαστής θα είναι σε θέση να πληροφορηθεί για όλες τις πιθανές απαιτήσεις για το προϊόν του και πως μπορεί να τις ικανοποιήσει. Πληροφορίες μπορούν να ληφθούν από την ιστοσελίδα
  NANDO της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

  Όταν δεν μπορούν να καταρτιστούν πρότυπα ή δεν προβλέπεται η κατάρτισή τους εντός μίας λογικής χρονικής περιόδου, ή στην περίπτωση που ένα προϊόν διαφέρει σημαντικά από τα πρότυπα, τότε θα πρέπει να εκδοθεί μία Ευρωπαϊκή Τεχνική Αξιολόγηση (ΕΤΑ). Αυτό θα συμβεί κυρίως για πρωτοποριακά προϊόντα ή για πολύπλοκα προϊόντα. Οι ΕΤΑ πρέπει να βασίζονται στα Έγγραφα Ευρωπαϊκής Αξιολόγησης, που εκδίδονται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Τεχνικών Εγκρίσεων (EOTΑ), κατόπιν εντολής της Επιτροπής. Πληροφορίες μπορούν να ληφθούν από την ιστοσελίδα του
  ΕΟΤΑ.

  10. Τι είναι οι Κοινοποιημένοι Οργανισμοί και πως αναμιγνύονται στη διαδικασία βεβαίωσης της συμμόρφωσης;

  Οι Κοινοποιημένοι Οργανισμοί αποτελούν εργαστήρια δοκιμών, οργανισμούς επιθεώρησης και πιστοποίησης οι οποίοι είναι σε θέση να διενεργήσουν τις διαδικασίες βεβαίωσης της συμμόρφωσης. Αυτοί οι οργανισμοί κοινοποιούνται από την Κοινοποιούσα Αρχή κάθε Κράτους Μέλους. Εφόσον έχει ήδη καταρτιστεί μία εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή για ένα προϊόν, ο κατασκευαστής ο οποίος οφείλει να αποταθεί σε έναν κοινοποιημένο οργανισμό, θα είναι σε θέση να προσεγγίσει έναν οποιοδήποτε οργανισμό αυτού του είδους στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο για την αξιολόγηση του προϊόντος του σύμφωνα με την κατάλληλη διαδικασία βεβαίωσης της συμμόρφωσης. Για κάθε οικογένεια προϊόντων, το σύστημα βεβαίωσης της συμμόρφωσης καθορίζεται από Αποφάσεις της Επιτροπής. Οι διαδικασίες βεβαίωσης για ένα προϊόν ορίζονται λεπτομερώς στις σχετικές τεχνικές προδιαγραφές. Πληροφορίες μπορούν να ληφθούν από την ιστοσελίδα
  NANDO της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

  Βλέπε επίσης: Frequently Asked Questions on the Construction Products Regulation (CPR)


Πίσω στην προηγούμενη σελίδα