Υπουργείο Εσωτερικών Μετάβαση στο περιεχόμενο
Κυπριακή Δημοκρατία Υπουργείο Εσωτερικών
Τα Σωματεία/Ιδρύματα/Ομοσπονδίες/Ενώσεις που είναι εγγεγραμμένα στον Έφορο Σωματείων με βάση τον περί Σωματείων και Ιδρυμάτων και για άλλα συναφή θέματα Νόμο, τα αγαθοεργή Ιδρύματα που είναι εγγεγραμμένα με βάση τον περί Αγαθοεργών Ιδρυμάτων Νόμο και τέλος οι Μη κυβερνητικοί Οργανισμοί με νομική προσωπικότητα σε άλλο κράτος του οποίου έχει αναγνωριστεί δικαίωμα νόμιμης δράσης στη Δημοκρατία με βάση το άρθρο 46 του περί Σωματείων και Ιδρυμάτων και για άλλα συναφή θέματα Νόμο οφείλουν να τηρήσουν την Οδηγία που έχει εκδοθεί από το Υπουργείο Εσωτερικών.

Για σκοπούς συντομίας, όλες οι πιο πάνω οντότητες θα ονομάζονται Νομικά Πρόσωπα μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα (ή Μη κερδοσκοπικός Οργανισμός – ΜΚΟ)

Η οδηγία που ο πλήρης τίτλος είναι «Οδηγία για την Παρεμπόδιση και Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες (Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων Σωματείων, Ιδρυμάτων, Ομοσπονδιών ή Ενώσεων, Αγαθοεργών Ιδρυμάτων και μη κυβερνητικών Οργανισμών με νομική προσωπικότητα σε άλλο κράτος), εξηγεί τις υποχρεώσεις των Νομικών Προσώπων μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα καθώς και των διοικήσεων τους καθώς και τις κυρώσεις που επιβάλλονται αν δεν τηρηθούν τα στοιχεία του πραγματικού δικαιούχου.

Τα υφιστάμενα Νομικά Πρόσωπα μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα έχουν περιθώριο μέχρι 19/9/2021 να ακολουθήσουν την οδηγία που αφορά στον πραγματικό δικαιούχο, συμπληρώνοντας το σχετικό έντυπο και αποστέλλοντας το στον Έφορο δηλαδή στον οικείο Έφορο της Επαρχίας που είναι η έδρα του Νομικού προσώπου ή στον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Εσωτερικών για την περίπτωση των αγαθοεργών Ιδρυμάτων. Το έντυπο παραθέτει όλες τις λεπτομέρειες που χρειάζονται καθώς και οδηγίες ώστε να συμπληρωθεί σωστά. Το έντυπο βρίσκεται στα Έντυπα με ονομασία Γενικά 1-Έντυπο πραγματικού δικαιούχου"

Υπάρχουν απαντήσεις σε συχνές ερωτησεις (FAQ) στο χώρο Βοήθεια / Υποστήριξη


No documents found