Υπουργείο Εσωτερικών Μετάβαση στο περιεχόμενο
Κυπριακή Δημοκρατία Υπουργείο Εσωτερικών

5.1.2.1 ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΕΣ - Βοηθητικά Έγγραφα στην Ελληνική Γλώσσα
Αρχική (Τεχνικές Υπηρεσίες) > Τομέας Οδών και Οικοδομών > ΕυρωκώδικεςΕΥΡΩΚΩΔΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΑ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ
(Βοηθητικά Έγγραφα στην Ελληνική Γλώσσα)

Παρατίθενται πιο κάτω βοηθητικά έγγραφα στην ελληνική γλώσσα τα οποία αντιστοιχούν στα εθνικά προσαρτήματα των ευρωκωδίκων στην αγγλική γλώσσα:
Ευρωκώδικας

Βάσεις Σχεδιασμού Δομημάτων

Ευρωκώδικας 1

Δράσεις σε Δομήματα

Ευρωκώδικας 2

Σχεδιασμός Κατασκευών από Σκυρόδεμα

Ευρωκώδικας 3

Σχεδιασμός Κατασκευών από Χάλυβα

Eurocode 4

Σχεδιασμός Σύμμεικτων Κατασκευών από Χάλυβα και Σκυρόδεμα

Eurocode 5

Σχεδιασμός Ξύλινων Κατασκευών

Eurocode 6

Σχεδιασμός Κατασκευών από Τοιχοποιία

Ευρωκώδικας 7

Γεωτεχνικός Σχεδιασμός

Ευρωκώδικας 8

Αντισεισμικός Σχεδιασμός των Κατασκευών

Ευρωκώδικας 9

Σχεδιασμός Κατασκευών
από Αλουμίνιο


ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΑΣ : ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΟΜΗΜΑΤΩΝ

Εθνικό Προσάρτημα στο CYS EN 1990:2002 – (Συμπεριλαμβάνει το A1:2005, το AC:2010 και το Παράρτημα A2 : Εφαρμογη σε Γέφυρες) ΝΕΟ
Back to top

ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΑΣ 1: ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΕ ΔΟΜΗΜΑΤΑ

Εθνικό Προσάρτημα στο CYS EN 1991-1-1:2002 (+A1:2009) - Μέρος 1.1: Γενικές δράσεις - Πυκνότητες, ίδια - Πυκνότητες, ίδια βάρη και επιβαλλόμενα φορτία σε κτήρια ΝΕΟ

Εθνικό Προσάρτημα στο CYS EN 1991-1-2:2002 (+AC:2013) - Μέρος 1.2: Γενικές δράσεις - Δράσεις σε δομήματα λόγω πυρκαγιάς ΝΕΟ

Εθνικό Προσάρτημα στο CYS EN 1991-1-3:2003 (+A1:2015+AC:2009) - Μέρος 1.3: Γενικές δράσεις - Φορτία χιονιού ΝΕΟ

Εθνικό Προσάρτημα στο CYS EN 1991-1-4:2005 (+AC:2010+A1:2010) - Μέρος 1.4: Γενικές Δράσεις - Δράσεις ανέμου ΝΕΟ

Εθνικό Προσάρτημα στο CYS EN 1991-1-5:2003 (+AC:2009) - Μέρος 1.5: Γενικές Δράσεις - Θερμικές δράσεις ΝΕΟ

Εθνικό Προσάρτημα στο CYS EN 1991-1-6:2005 (+AC:2013) - Μέρος 1.6: Γενικές Δράσεις - Δράσεις κατά την διάρκεια της κατασκευής ΝΕΟ

Εθνικό Προσάρτημα στο CYS EN 1991-1-7:2007 (+A1:2014+AC:2010) - Μέρος 1.7: Γενικές Δράσεις - Τυχηματικές δράσεις ΝΕΟ

Εθνικό Προσάρτημα στο CYS EN 1991-2:2003 (+AC:2010) - Μέρος 2: Φορτία κυκλοφορίας σε γέφυρες ΝΕΟ

Εθνικό Προσάρτημα στο CYS EN 1991-3:2006 (+AC:2012) - Μέρος 3: Δράσεις οφειλόμενες σε γερανούς και μηχανήματα ΝΕΟ

Εθνικό Προσάρτημα στο CYS EN 1991-4:2006 (+AC:2012) - Μέρος 3: Σιλό και δεξαμενές ΝΕΟ
Back to top

ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΑΣ 2: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

Εθνικό Προσάρτημα στο CYS EN 1992-1-1:2004 (+A1:2014+AC:2010) - Μέρος 1.1: Γενικοί κανόνες και κανόνες για κτήρια ΝΕΟ
Εθνικό Προσάρτημα στο CYS EN 1992-1-2:2004 (+AC:2008) - Μέρος 1-2: Γενικοί κανόνες – Σχεδιασμός φορέων σε πυρκαγιά ΝΕΟ

Εθνικό Προσάρτημα στο CYS EN 1992-2:2005 (+AC:2008) - Μέρος 2: Γέφυρες από σκυρόδεμα – Σχεδιασμός και κατασκευαστικοί κανόνες ΝΕΟ

Εθνικό Προσάρτημα στο CYS EN 1992-3:2006 - Μέρος 3: Σιλό και δεξαμενές ΝΕΟ

Εθνικό Προσάρτημα στο CYS EN 1992-4:2018 - Μέρος 4: Σχεδιασμός συνδετήρων για χρήση σε σκυρόδεμα ΝΕΟ
Back to top

ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΑΣ 3: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟ ΧΑΛΥΒΑ

Εθνικό Προσάρτημα στο CYS EN 1993-1-1:2005 (+AC:2009+A1:2014) - Μέρος 1-1: Γενικοί κανόνες και κανόνες για κτήρια ΝΕΟ
Εθνικό Προσάρτημα στο CYS EN 1993-1-2:2005 (+AC:2009) - Μέρος 1-2: Γενικοί κανόνες - Σχεδιασμός φορέων σε πυρκαγιά ΝΕΟ

Εθνικό Προσάρτημα στο CYS EN 1993-1-3:2006 (+AC:2009) - Μέρος 1-3: Γενικοί κανόνες - Συμπληρωματικοί κανόνες για μέλη και φύλλα ψυχρής έλασης ΝΕΟ

Εθνικό Προσάρτημα στο CYS EN 1993-1-4:2006 (+A1:2015) - Μέρος 1-4: Γενικοί κανόνες – Συμπληρωματικοί κανόνες για ανοξείδωτους χάλυβες ΝΕΟ (ΔΙΟΡΘΩΜΕΝΟ 19/2/2021)

Εθνικό Προσάρτημα στο CYS EN 1993-1-5:2006 (+A1:2017+AC:2009) - Μέρος 1-5: Δομικά στοιχεία από επίπεδα ελάσματα ΝΕΟ

Εθνικό Προσάρτημα στο CYS EN 1993-1-6:2007 (+A1:2017+AC:2009) - Μέρος 1-6: Αντοχή και ευστάθεια κελυφωτών κατασκευών ΝΕΟ (ΔΙΟΡΘΩΜΕΝΟ 1/6/2020)

Εθνικό Προσάρτημα στο CYS EN 1993-1-7:2007 (+AC:2009) - Μέρος 1-7: Κατασκευές από επίπεδα ελάσματα υπό εγκάρσια φόρτιση Εθνικό Προσάρτημα ΝΕΟ

Εθνικό Προσάρτημα στο CYS EN 1993-1-8:2005 (+AC:2009) - Μέρος 1-8: Σχεδιασμός κόμβων Εθνικό Προσάρτημα ΝΕΟ

Εθνικό Προσάρτημα στο CYS EN1993-1-9:2005 (+AC:2009) - Μέρος 1-9: Κόπωση ΝΕΟ

Εθνικό Προσάρτημα στο CYS EN 1993-1-10:2005 (+AC:2009) - Μέρος 1-10: Αντοχή σε ψαθυρή θραύση και ιδιότητες κατά την έννοια του πάχους ΝΕΟ

Εθνικό Προσάρτημα στο CYS EN 1993-1-11:2006 (+AC:2009) - Μέρος 1-11: Σχεδιασμός κατασκευών με εφελκυόμενα στοιχεία ΝΕΟ

Εθνικό Προσάρτημα στο CYS EN 1993-1-12:2007 (+AC:2009) - Μέρος 1-12: Πρόσθετοι κανόνες για την επέκταση του ΕΝ 1993 σε χάλυβες S 700 ΝΕΟ

Εθνικό Προσάρτημα στο CYS EN 1993-2:2006 (+AC:2009) - Μέρος 2: Γέφυρες από χάλυβα ΝΕΟ

Εθνικό Προσάρτημα στο CYS EN 1993-3-1:2006 (+AC:2009) - Μέρος 3-1: Πύργοι, ιστοί και καπνοδόχοι - Πύργοι και ιστοί ΝΕΟ

Εθνικό Προσάρτημα στο CYS EN 1993-3-2:2006 - Μέρος 3-2: Πύργοι, ιστοί και καπνοδόχοι - Καπνοδόχοι ΝΕΟ

Εθνικό Προσάρτημα στο CYS EN 1993-4-1:2007 (+AC:2009+Α1:2017) - Μέρος 4-1: Σιλό ΝΕΟ

Εθνικό Προσάρτημα στο CYS EN 1993-4-2:2007 (+ΑC:2009+Α1:2017) - Μέρος 4-2: Δεξαμενές ΝΕΟ

Εθνικό Προσάρτημα στο CYS EN 1993-4-3:2007 (+AC:2009) - Μέρος 4-3: Αγωγοί ΕΧΕΙ ΑΠΟΣΥΡΘΕΙ (Βλέπε Σημειώσεις)

Εθνικό Προσάρτημα στο CYS EN 1993-5:2007 (+AC:2009) - Μέρος 5: Πάσσαλοι ΝΕΟ

Εθνικό Προσάρτημα στο CYS EN 1993-6:2007 (+AC:2009) - Μέρος 6: Κατασκευές στήριξης γερανογεφυρών ΝΕΟ
Back to top

ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΑΣ 4: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΥΜΜΕΙΚΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟ ΧΑΛΥΒΑ ΚΑΙ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

Εθνικό Προσάρτημα στο CYS EN 1994-1-1: 2004 (+AC:2009) - Μέρος 1-1: Γενικοί Κανόνες και κανόνες για κτήρια ΝΕΟ
Εθνικό Προσάρτημα στο CYS EN 1994-1-2:2005 (+AC:2008 +Α1:2014) - Μέρος 1-2: Γενικοί Κανόνες – Σχεδιασμός φορέων σε πυρκαγιά ΝΕΟ

Εθνικό Προσάρτημα στο CYS EN 1994-2:2005 (+AC:2008) - Μέρος 2: Γενικοί Κανόνες και Κανόνες για Γέφυρες ΝΕΟ
Back to top

ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΑΣ 5: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΞΥΛΙΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Εθνικό Προσάρτημα στο CYS EN 1995-1-1:2004 (+AC:2006+A1:2008 +A2 :2014) - Μέρος 1-1: Γενικά – Κοινοί κανόνες και κανόνες για κτήρια ΝΕΟ
Εθνικό Προσάρτημα στο CYS EN 1995-1-2 :2004 (+AC:2009) - Μέρος 1-2: Γενικά – Σχεδιασμός φορέων σε πυρκαγιά ΝΕΟ

Εθνικό Προσάρτημα στο CYS EN 1995-2 :2004 - Μέρος 2: Γέφυρες ΝΕΟ


Back to top

ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΑΣ 6: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ


Εθνικό Προσάρτημα στο CYS EN 1996-1-1:2005 +A1:2012 - Μέρος 1-1: Γενικοί κανόνες για κατασκευές από οπλισμένη και άοπλη τοιχοποιία ΝΕΟ

Εθνικό Προσάρτημα στο CYS EN 1996-1-2:2005 (+AC:2010) - Μέρος 1-2: Γενικοί κανόνες – Σχεδιασμός φορέων σε πυρκαγιά ΝΕΟ

Εθνικό Προσάρτημα στο CYS EN 1996-2:2006 (+AC:2009) - Μέρος 2: Ζητήματα σχεδιασμού, επιλογή υλικών και κατασκευή τοιχοποιίας ΝΕΟ

Εθνικό Προσάρτημα στο CYS EN 1996-3:2006 (+AC:2009) - Μέρος 3: Απλοποιημένες υπολογιστικές μέθοδοι για άοπλες κατασκευές απο τοιχοποιία ΝΕΟ
Back to top

ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΑΣ 7: ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Εθνικό Προσάρτημα στο CYS EN 1997-1:2004 (+AC:2009+A1:2013) - Μέρος 1: Γενικοί κανόνες ΝΕΟ
Εθνικό Προσάρτημα στο CYS EN 1997-2:2007 (+AC:2010) - Μέρος 2: Γεωτεχνικές Έρευνες και Δοκιμές ΝΕΟ
Back to top

ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΑΣ 8: ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Εθνικό Προσάρτημα στο CYS EN 1998-1:2004 (+A1:2013+AC:2009) - Μέρος 1: Γενικοί κανόνες, σεισμικές δράσεις και κανόνες για κτήρια ΝΕΟ
Εθνικό Προσάρτημα στο CYS EN 1998-2:2005 (+A1:2009+A2:2011 +AC:2010) - Μέρος 2: Γέφυρες ΝΕΟ

Εθνικό Προσάρτημα στο CYS EN 1998-3:2005 (+AC:2013) - Μέρος 3: Αποτίμηση της φέρουσας ικανότητας κτιρίων και επεμβάσεις ΝΕΟ (ΔΙΟΡΘΩΜΕΝΟ 13/11/2020)

Βλέπε επίσης: Καθοδηγητικό Έγγραφο - CYS EN 1998-32005 (+AC2013) ΝΕΟ

Εθνικό Προσάρτημα στο CYS EN 1998-4:2006 - Μέρος 4: Σιλό, δεξαμενές και αγωγοί ΝΕΟ

Εθνικό Προσάρτημα στο CYS EN 1998-5:2004 - Μέρος 5: Θεμελιώσεις, κατασκευές αντιστήριξης και γεωτεχνικά θέματα ΝΕΟ

Εθνικό Προσάρτημα στο CYS EN 1998-6:2005 - Μέρος 6: Πύργοι, ιστοί και καπνοδόχοι ΝΕΟ
Back to top

ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΑΣ 9: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ

Εθνικό Προσάρτημα στο CYS EN 1999-1-1:2007 (+Α1:2009+A2:2013) - Μέρος 1-1: Γενικοί Κανόνες ΝΕΟ
Εθνικό Προσάρτημα στο CYS EN 1999-1-2:2007 (+AC:2009) - Μέρος 1-2: Σχεδιασμός φορέων σε πυρκαγιά ΝΕΟ

Εθνικό Προσάρτημα CYS EN 1999-1-3:2007 (+A1:2011) - Μέρος 1-3: Κατασκευές ευαίσθητες σε κόπωση ΝΕΟ

Εθνικό Προσάρτημα στο CYS EN 1999-1-4:2007 (+AC:2009+A1:2011) - Μέρος 1-4: Δομικά φύλλα ψυχρής έλασης ΝΕΟ

Εθνικό Προσάρτημα στο CYS EN 1999-1-5:2007 (+AC:2009) - Μέρος 1-5: Κελυφωτές κατασκευές ΝΕΟ
Back to top

Σημειώσεις


Ο Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης έχει γνωστοποιήσει κατά περιόδους, την έγκριση της ελληνικής έκδοσης ανανεωμένων εθνικών προσαρτημάτων των Ευρωκωδίκων, την διόρθωση κειμένου και την απόσυρση όπως φαίνεται πιο κάτω:Οι παλαιότερες εκδόσεις των πιο πάνω ανανεωμένων/αναθεωρημένων εθνικών προσαρτημάτων έχουν αποσυρθεί.

Για νομικούς σκοπούς ισχύει πάντοτε η Αγγλική έκδοση των Εθνικών Προσαρτημάτων των Ευρωκωδίκων.Back to topΚατεβάστε το αρχείο Acrobat EΘΝΙΚΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ CYS EN 1991-1-2_2002_ΑC_2013.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat EΘΝΙΚΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ CYS EN 1991-1-3.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat EΘΝΙΚΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ CYS EN 1991-1-5_2003_ΑC_2009 .pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat EΘΝΙΚΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ CYS EN 1991-3_2006_2012.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat EΘΝΙΚΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ CYS EN 1992-1-1.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat EΘΝΙΚΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ CYS EN 1992-2.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat EΘΝΙΚΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ CYS EN 1992-3.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat EΘΝΙΚΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ CYS EN 1992-4.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat EΘΝΙΚΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ CYS EN 1997-2.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ CYS EN 1991-1-7_2006_Α1_2014_ΑC_2010.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ CYS 1990-2002_A1-2005_AC-2010.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ CYS EN 1991-1-1.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ CYS EN 1991-1-4.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ CYS EN 1991-1-6.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ CYS EN 1991-2.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ CYS EN 1991-4.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ CYS EN 1992-1-2.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ CYS EN 1993-1-1.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ CYS EN 1993-1-2.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ CYS EN 1993-1-3.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ CYS EN 1993-1-5.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ CYS EN 1993-1-6.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ CYS EN 1993-1-7.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ CYS EN 1993-1-8.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ CYS EN 1993-1-9.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ CYS EN 1993-1-10.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ CYS EN 1993-1-11.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ CYS EN 1993-1-12.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ CYS EN 1993-2.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ CYS EN 1993-3-1.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ CYS EN 1993-3-2.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ CYS EN 1993-4-1.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ CYS EN 1993-4-2.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ CYS EN 1993-5.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ CYS EN 1993-6.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ CYS EN 1994-1-1gr_LN.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ CYS EN 1994-1-2gr_LN.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ CYS EN 1994-2gr_LN.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ CYS EN 1995-1-1.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ CYS EN 1995-2.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ CYS EN 1996-1-1_2005+A1_2012.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ CYS EN 1996-1-2_2005+AC_2010.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ CYS EN 1997-1 NEW.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ CYS EN 1998-1.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ CYS EN 1998-2.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ CYS EN 1998-4.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ CYS EN 1998-5.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ CYS EN 1998-6.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ CYS EN 1999-1-1 (2019F).pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ CYS EN 1999-1-2 (2019F).pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ CYS EN 1999-1-3 (2019F).pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ CYS EN 1999-1-4 (2019F).pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ CYS EN 1999-1-5 (2019F).pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ CYS ΕΝ 1996-2_2006+AC_2009.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ CYS ΕΝ 1996-3+AC_2009.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ CYS EN 1991-1-7_2006_Α1_2014_ΑC_2010.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ CYS EN 1995-1-2.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat EΘΝΙΚΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ CYS EN 1991-1-5_2003_ΑC_2009.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Κ.Δ.Π. 68-2020 Απόσυρση Eurocode CYS EN 1993-4-3 (21_02_2020).pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Κ.Δ.Π. 69-2019 Τροποποίηση στο Εθνικό Προσάρτημα 1991 EUROCODE 1 (Ελληνική Έκδοση) (21_02_2020).pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Κ.Δ.Π. 386-2019 Τροποποίηση στα Εθνικά Προσαρτήματα EUROCODE 0 & 2 μέχρι 9 (Ελληνική Έκδοση) (29_11_2019).pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ_CYS EN 1998-3_updated 13 11 2020.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Καθοδηγητικό Έγγραφο - CYS EN 1998-32005(+AC2013).pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ CYS EN 1993-1-4 including A1+A2.pdfΠίσω στην προηγούμενη σελίδα