Υπουργείο Εσωτερικών Μετάβαση στο περιεχόμενο
Κυπριακή Δημοκρατία Υπουργείο Εσωτερικών

5.1.2 ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΕΣ
Αρχική (Τεχνικές Υπηρεσίες) > Τομέας Οδών και Οικοδομών


ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΑ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ

Το πρόγραμμα ετοιμασίας των Ευρωκωδίκων είναι ένα πολυετές πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Τυποποίησης (CEN) για εκπόνηση σειράς Ευρωπαϊκών Προτύπων με σκοπό την εναρμόνιση όλων των Κανονισμών των Κρατών Μελών για τον υπολογισμό της στατικής επάρκειας των δομημάτων καθώς και όλων των μερών που τα απαρτίζουν(δομικά στοιχεία και προϊόντα). 

Οι Ευρωκώδικες απαρτίζονται από 10 κύρια Ευρωπαϊκά Πρότυπα, συμπεριλαμβάνουν όλους τους τρόπους δόμησης (σκυρόδεμα, χάλυβα κλπ) και υποδιαιρούνται σε μέρη λαμβάνοντας υπόψη και τη συμπεριφορά των κατασκευών στο σεισμό ή/και την πυρκαγιά. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα EUROCODES-BUILDING THE FUTURE.

Παράλληλα, για κάθε μέρος Ευρωκώδικα, εκδίδεται από κάθε χώρα το ’’Εθνικό Προσάρτημα’’. Το Προσάρτημα αυτό περιέχει ’’Εθνικά Καθορισμένες Παραμέτρους’’ οι οποίες προκύπτουν και εκφράζουν τις ειδικές γεωγραφικές, γεωλογικές ή κλιματικές συνθήκες, καθώς και τα συγκεκριμένα επίπεδα προστασίας που ισχύουν στην επικράτεια του κάθε κράτους. 

Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε τον Αύγουστο του 2006, Πρόταση του Υπουργείου Εσωτερικών για τριετές Πρόγραμμα Ετοιμασίας Εφαρμογής και Χρήσης των Ευρωκωδίκων στην Κύπρο. Το εν λόγω πρόγραμμα, το οποίο πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το Επιστημονικό και Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ) και τον Κυπριακό Οργανισμό Τυποποίησης (CYS), και ολοκληρώθηκε το 2009 περιελάμβανε την ετοιμασία των Εθνικών Προσαρτημάτων και την ενημέρωση και εκπαίδευση των εμπλεκόμενων Μηχανικών.

Οι Ευρωκώδικες και τα Προσαρτήματα τους τέθηκαν σε υποχρεωτική εφαρμογή από την 1/1/2012.

Τους Ευρωκώδικες μπορείτε να τους προμηθευτείτε από τον Κυπριακό Οργανισμό Τυποποίησης.

Τα εθνικά προσαρτήματα στην αγγλική γλώσσα παρατίθενται πιο κάτω. Για τα αντίστοιχα βοηθητικά έγγραφα στην ελληνική γλώσσα πατήστε εδώ. Για νομικούς σκοπούς ισχυεί πάντοτε η Αγγλική Έκδοση των Εθνικών Προσαρτημάτων των Ευρωκωδίκων. Τονίζεται ότι οι μελετητές, θα πρέπει να ανατρέχουν στην επικαιροποιημένη έκδοση των εθνικών προσαρτημάτων στην αγγλική γλώσσα, κατά τον σχεδιασμό των κατασκευών.


ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΕΣ
ΕΘΝΙΚΑ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Eurocode

Basis Of Structural Design


Eurocode 1

Actions on Structures


Eurocode 2

Design of Conrete Structures


Eurocode 3

Design of Steel Structures


Eurocode 4

Design of Composite Steel and Concrete Structures


Eurocode 5

Design of Timber Structures


Eurocode 6

Design of Masonry Structures


Eurocode 7

Geotechnical Design


Eurocode 8

Design of Structures for Earthquake Resistance


Eurocode 9

Design of Aluminium Structures


Βοηθητικά Έγγραφα (Ελληνική Γλώσσα)

Σημειώσεις


BASIS OF STRUCTURAL DESIGN

Cyprus National Annex EN 1990:2002 - (Including Amendment A1:2005,Corrigendum AC:2010, and Annex A2: Application to Bridges) ΝΕΟ

Back to top

EUROCODE 1: ACTIONS ON STRUCTURES

Cyprus National Annex EN 1991-1-1:2002 - Part 1-1: General actions - Densities, self-weight, imposed loads for buildings ΝΕΟ

Cyprus National Annex EN 1991-1-2:2002 - Part 1-2: General actions - Actions on structures exposed to fire ΝΕΟ

Cyprus National Annex EN 1991-1-3:2002 - Part 1-3: General actions - Snow loads ΝΕΟ

Cyprus National Annex EN 1991-1-4:2005 - Part 1-4: General actions - Wind actions ΝΕΟ

Cyprus National Annex EN 1991-1-5:2003 - Part 1-5: General actions - Thermal actions ΝΕΟ

Cyprus National Annex EN 1991-1-6:2005 - Part 1-6: General actions -Actions during execution ΝΕΟ

Cyprus National Annex EN 1991-1-7:2006 - Part 1-7: General actions -Accidental actions ΝΕΟ

Cyprus National Annex EN 1991-2:2003 - Part 2: Traffic loads on bridges ΝΕΟ

Cyprus National Annex EN 1991-3:2006 - Part 3: Actions induced by cranes and machinery ΝΕΟ

Cyprus National Annex EN 1991-4:2006 - Part 4: Silos and tanks ΝΕΟ
Back to top

EUROCODE 2: DESIGN OF CONCRETE STRUCTURES

Cyprus National Annex EN 1992-1-1:2004 - Part 1-1: General rules and rules for buildings ΝΕΟ
Cyprus National Annex EN 1992-1-2:2004 - Part 1-2: General rules - Structural fire design ΝΕΟ
Cyprus National Annex EN 1992-2:2005 - Part 2: Concrete bridges ΝΕΟ
Cyprus National Annex EN 1992-3:2006 - Part 3: Liquid retaining and containment structures ΝΕΟ
Cyprus National Annex EN 1992-4:2018 - Part 4: Design of fastenings for use in concrete ΝΕΟ
Back to top

EUROCODE 3: DESIGN OF STEEL STRUCTURES

Cyprus National Annex EN 1993-1-1:2005 - Part 1-1: General rules and rules for buildings ΝΕΟ

Cyprus National Annex EN 1993-1-2:2005 - Part 1-2: General rules - Structural fire design ΝΕΟ

Cyprus National Annex EN 1993-1-3:2006 - Part 1-3: General rules - Supplementary rules for cold-formed members and sheeting ΝΕΟ(ΔΙΟΡΘΩΜΕΝΟ 15/11/2019)

Cyprus National Annex EN 1993-1-4:2006 - Part 1-4: General rules - Supplementary rules for stainless steels ΝΕΟ(ΔΙΟΡΘΩΜΕΝΟ 19/2/2021)

Cyprus National Annex EN 1993-1-5:2006 - Part 1-5: Plated structural elements ΝΕΟ

Cyprus National Annex EN 1993-1-6:2007 - Part 1-6: Strength and Stability of Shell Structures ΝΕΟ(ΔΙΟΡΘΩΜΕΝΟ 1/6/2020)

Cyprus National Annex EN 1993-1-7:2007 - Part 1-7: Plated structures subject to out of plane loading ΝΕΟ

Cyprus National Annex EN 1993-1-8:2005 - Part 1-8: Design of joints ΝΕΟ

Cyprus National Annex EN 1993-1-9:2005 - Part 1-9: Fatigue ΝΕΟ

Cyprus National Annex EN 1993-1-10:2005 - Part 1-10: Material toughness and through-thickness properties ΝΕΟ

Cyprus National Annex EN 1993-1-11:2006 - Part 1-11: Design of structures with tension components ΝΕΟ

Cyprus National Annex EN 1993-1-12:2007 - Part 1-12: Additional rules for the extension of EN 1993 up to steel grades S 700 ΝΕΟ

Cyprus National Annex EN 1993-2:2006 - Part 2: Steel bridges ΝΕΟ

Cyprus National Annex EN 1993-3-1:2006 - Part 3-1: Towers, masts and chimneys - Towers and masts ΝΕΟ

Cyprus National Annex EN 1993-3-2:2006 - Part 3-2: Towers, masts and chimneys - Chimneys ΝΕΟ

Cyprus National Annex EN 1993-4-1:2007 - Part 4-1: Silos ΝΕΟ

Cyprus National Annex EN 1993-4-2:2007 - Part 4-2: Tanks ΝΕΟ

Cyprus National Annex EN 1993-4-3:2007 - Part 4-3: Pipelines ΕΧΕΙ ΑΠΟΣΥΡΘΕΙ (Βλέπε Σημειώσεις)

Cyprus National Annex EN 1993-5:2007 - Part 5: Piling ΝΕΟ

Cyprus National Annex EN 1993-6:2007 - Part 6: Crane supporting structures ΝΕΟ
Back to top

EUROCODE 4: DESIGN OF COMPOSITE STEEL AND CONCRETE STRUCTURES

Cyprus National Annex EN 1994-1-1:2004 - Part 1-1: General rules and rules for Buildings ΝΕΟ (ΔΙΟΡΘΩΜΕΝΟ 15/11/2019)
Cyprus National Annex EN 1994-1-2:2005 - Part 1-2: General rules - Structural fire design ΝΕΟ (ΔΙΟΡΘΩΜΕΝΟ 15/11/2019)
Cyprus National Annex EN 1994-2:2005 - Part 2: General rules and rules for bridges ΝΕΟ (ΔΙΟΡΘΩΜΕΝΟ 15/11/2019)
Back to top

EUROCODE 5: DESIGN OF TIMBER STRUCTURES


Cyprus National Annex EN 1995-1-1:2004 - Part 1-1: General - Common rules and rules for buildings ΝΕΟ
Cyprus National Annex EN 1995-1-2:2004 - Part 1-2: General - Structural fire designs ΝΕΟ
Cyprus National Annex EN 1995-2:2004 - Part 2: Bridges ΝΕΟ
Back to top

EUROCODE 6: DESIGN OF MASONRY STRUCTURES


Cyprus National Annex EN 1996-1-1:2005 - Part 1-1: General rules for reinforced and unreinforced masonry structures ΝΕΟ
Cyprus National Annex EN 1996-1-2:2005 - Part 1-2: General rules - Structural fire design ΝΕΟ (ΔΙΟΡΘΩΜΕΝΟ 23/8/2019)

Cyprus National Annex EN 1996-2:2006 - Part 2: Design considerations, selection of materials and execution of masonry ΝΕΟ

Cyprus National Annex EN 1996-3:2006 - Part 3: Simplified calculation methods for unreinforced masonry structures ΝΕΟ
Back to top

EUROCODE 7: GEOTECHNICAL DESIGN

Cyprus National Annex EN 1997-1:2004 - Part 1: General rules ΝΕΟ

Cyprus National Annex EN 1997-2:2007 - Part 2: Ground investigation and testing ΝΕΟ
Back to top

EUROCODE 8: DESIGN OF STRUCTURES FOR EARTHQUAKE RESISTANCE

Cyprus National Annex EN 1998-1:2004 - Part 1: General rules, seismic actions and rules for buildings ΝΕΟ

Cyprus National Annex EN 1998-2:2005 - Part 2: Bridges ΝΕΟ (ΔΙΟΡΘΩΜΕΝΟ 9/8/2019)

Cyprus National Annex EN 1998-3:2005 - Part 3: Assessment and retrofitting of buildings ΝΕΟ (ΔΙΟΡΘΩΜΕΝΟ 13/11/2020)

Cyprus National Annex EN 1998-4:2006 - Part 4: Silos, tanks and pipelines ΝΕΟ

Cyprus National Annex EN 1998-5:2004 - Part 5: Foundations, retaining structures and geotechnical aspects ΝΕΟ

Cyprus National Annex EN 1998-6:2005 - Part 6: Towers, masts and chimneys ΝΕΟ
Back to top

EUROCODE 9: DESIGN OF ALUMINIUM STRUCTURES

Cyprus National Annex EN 1999-1-1:2007 - Part 1-1: General structural rules ΝΕΟ

Cyprus National Annex EN 1999-1-2:2007 - Part 2: Structural fire design ΝΕΟ

Cyprus National Annex EN 1999-1-3:2007 - Part 1-3: Structures susceptible to fatigue ΝΕΟ

Cyprus National Annex EN 1999-1-4:2007 - Part 1-4: Cold-formed structural sheeting ΝΕΟ

Cyprus National Annex EN 1999-1-5:2007 - Part 1-5: Shell structures ΝΕΟ
Back to topΣημειώσεις


Ο Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης έχει γνωστοποιήσει κατά περιόδους, την έγκριση της αγγλικής έκδοσης ανανεωμένων εθνικών προσαρτημάτων των Ευρωκωδίκων, την διόρθωση κειμένου και την απόσυρση όπως φαίνεται πιο κάτω:Οι παλαιότερες εκδόσεις των πιο πάνω ανανεωμένων/αναθεωρημένων εθνικών προσαρτημάτων έχουν αποσυρθεί.

Για νομικούς σκοπούς ισχύει πάντοτε η Αγγλική έκδοση των Εθνικών Προσαρτημάτων των Ευρωκωδίκων.Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Cyprus national Annex CYS EN 1991_1_1.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Cyprus National Annex CYS EN 1991-1-2.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Cyprus National Annex CYS EN 1991-1-3.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Cyprus National Annex CYS EN 1991-1-4.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Cyprus National Annex CYS EN 1991-1-5.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Cyprus National Annex CYS EN 1991-1-6.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Cyprus National Annex CYS EN 1991-1-7.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Cyprus National Annex CYS EN 1991-3.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Cyprus National Annex CYS EN 1991-4.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Cyprus National Annex EN 1993-1-3 - corrected 15 11 2019.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Cyprus National Annex EN 1993-1-6_ENGLISH.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Cyprus National Annex EN 1999-1-1.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Cyprus National Annex EN 1999-1-2.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Cyprus National Annex EN 1999-1-3.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Cyprus National Annex EN 1999-1-4.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Cyprus National Annex EN 1999-1-5.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Cyprus National Annex to CYS EN 1994-1-1 corrected 15 11 2019.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Cyprus National Annex to CYS EN 1994-1-2 corrected 15 11 2019.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Cyprus National Annex to CYS EN 1994-2 corrected 15 11 2019.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Cyprus National Annex to CYS EN 1996_1_2_2005 INCLUDING AC_2010 - CORRECTED VERSION ON 23 08 2019.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Cyprus National Annex to CYS EN 1998-2_2005 (Including A1_2009, A2_2011 and AC_2010)_corrected version.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Cyprus_National__EN_1995-2.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Cyprus_National_Annex__το_CYS_EN_1996-3_2006_including_AC_2009_.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Cyprus_National_Annex_EN_1992-1-1.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Cyprus_National_Annex_EN_1992-1-2.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Cyprus_National_Annex_EN_1992-2.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Cyprus_National_Annex_EN_1992-3.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Cyprus_National_Annex_EN_1992-4.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Cyprus_National_Annex_EN_1993-1-1.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Cyprus_National_Annex_EN_1993-1-2_.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Cyprus_National_Annex_EN_1993-1-5.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Cyprus_National_Annex_EN_1993-1-7.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Cyprus_National_Annex_EN_1993-1-8.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Cyprus_National_Annex_EN_1993-1-9.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Cyprus_National_Annex_EN_1993-1-10.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Cyprus_National_Annex_EN_1993-1-11.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Cyprus_National_Annex_EN_1993-1-12.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Cyprus_National_Annex_EN_1993-2.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Cyprus_National_Annex_EN_1993-3-1.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Cyprus_National_Annex_EN_1993-3-2.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Cyprus_National_Annex_EN_1993-4-1.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Cyprus_National_Annex_EN_1993-4-2.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Cyprus_National_Annex_EN_1993-5.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Cyprus_National_Annex_EN_1993-6.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Cyprus_National_Annex_EN_1997-1_2004_AC_2009_A1_2013.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Cyprus_National_Annex_To_CYS_EN_1996-1-1_2005A1_2012_.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Cyprus_National_Annex_to_CYS_EN_1996-2_2006_including_AC_2009.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Cyprus_National_Annex_to_CYS_EN_1997-2__AC_2010.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Cyprus_National_Annex_to_CYS_EN_1998-1_2004_Including_A1_2013__Corrigendum_AC_2009__1.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Cyprus_National_Annex_to_CYS_EN_1998-4_2006.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Cyprus_National_Annex_to_CYS_EN_1998-5_2004.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Cyprus_National_Annex_to_CYS_EN_1998-6_2006.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Cyprus_National_EN_1995-1-1.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Cyprus_National_EN_1995-1-2.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Cyprus_National_EN 1990;2002_A1;2005_AC;2010.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Cyprus Nation Annex CYS EN 1991-2.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Κ.Δ.Π. 68-2020 Απόσυρση Eurocode CYS EN 1993-4-3 (21_02_2020).pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Κ.Δ.Π. 332-2019 Τροποποίηση στο Εθνικό Προσάρτημα EUROCODE 0.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Κ.Δ.Π. 374-2019 Τροποποίηση στα Εθνικά Προσαρτήματα 1993-1, 1994-2, 1994-1-2, 1994-1-1 (15 11 2019).pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Κ.Δ.Π. 28-2020 Τροποποίηση στο Εθνικό Προσάρτημα EUROCODE (24_01_2020).pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Cyprus National Annex to CYS EN 1998-3_2005 (Including AC_2013)-_updated 13 11 2020.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Cyprus_National_Annex_EN_1993-1-4_including A1+A2.pdfΠίσω στην προηγούμενη σελίδα