Υπουργείο Εσωτερικών Μετάβαση στο περιεχόμενο
Κυπριακή Δημοκρατία Υπουργείο Εσωτερικών

Η συμπλήρωση του εντύπου της αίτησης μπορεί να γίνει χειρόγραφα, αφού εκτυπωθεί.

Μπορεί επίσης να γίνει στον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Θα πρέπει να ανοίξει το έντυπο στον ηλεκτρονικό υπολογιστή και αφού συμπληρωθεί κάθε στοιχείο, γίνεται μετάβαση στο επόμενο με το πλήκτρο ΤΑΒ, που βρίσκεται αριστερά και έχει δύο αντίθετα βελάκια. Μετά το πέρας της ηλεκτρονικής συμπλήρωσης το έντυπο τυπώνεται και υπογράφεται.Έντυπο για αίτηση από Νομικό Πρόσωπο
Έντυπο για αίτηση από φυσικό πρόσωπο
Πρότυπη άδεια εράνου υπέρ νομικού προσώπου
Πρότυπη άδεια εράνου υπέρ φυσικού προσώπου
Εξουσιοδότηση ερανιστή από διοργανωτή