Υπουργείο Εσωτερικών Μετάβαση στο περιεχόμενο
Κυπριακή Δημοκρατία Υπουργείο Εσωτερικών
Πρόσωπο (φυσικό ή νομικό) το οποίο επιθυμεί να διοργανώσει έρανο εντός της Δημοκρατίας ονομάζεται διοργανωτής και οφείλει να υποβάλει αίτηση, συμπληρώνοντας το κατάλληλο έντυπο. Η αίτηση πρέπει να υποβληθεί στις ακόλουθες τοποθεσίες, ανάλογα με την περίπτωση: -- Στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημοσθένη Σεβέρη 1453 Λευκωσία, για διεξαγωγή παγκύπριου εράνου, δηλαδή εράνου που θα απευθύνεται σε κοινό που μπορεί να βρίσκεται οπουδήποτε στις ελεγχόμενες από τη Δημοκρατία περιοχές

-- Στην Επαρχιακή Διοίκηση της ανάλογης επαρχίας, αν ο έρανος απευθύνεται σε κοινό που βρίσκεται στην συγκεκριμένη επαρχία.

Η αίτηση θα πρέπει να υποβάλλεται τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής του εράνου

Η Αρμόδια Αρχή που αποφασίζει και εποπτεύει τους εράνους στη Δημοκρατία είναι :

-- Για τους Παγκύπριους εράνους επιτροπή της οποίας προεδρεύει ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Εσωτερικών ή Εκπρόσωπος του

-- Για τους Επαρχιακούς Εράνους επιτροπή της οποίας προεδρεύει ο ανάλογος Έπαρχος ή Εκπρόσωπος του.

Ο αποδέκτης του εράνου μπορεί να είναι φυσικό πρόσωπο ή νομικό πρόσωπο.

Ο διοργανωτής του εράνου μπορεί να είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Στην δεύτερη περίπτωση η αίτηση υποβάλλεται από τον κατά νόμο υπεύθυνο του Νομικού Προσώπου.

Ο διοργανωτής οφείλει να συμπληρώσει το ανάλογο έντυπο. Επιπλέον προσκομίζει:

- Αν ο έρανος γίνεται από φυσικό πρόσωπο πιστοποιητικό ποινικού μητρώου από την Αστυνομία Κύπρου, το οποίο να φέρει ημερομηνία έκδοσης όχι προγενέστερη τριών μηνών της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης.

- Αν ο έρανος γίνεται από νομικό πρόσωπο, πιστοποιητικό εγγραφής του ως Νομικό Πρόσωπο και αντίγραφο ελεγμένων λογαριασμών προηγούμενου χρόνου - Ενυπόγραφη συγκατάθεση/συναίνεση του φυσικού ή νομικού προσώπου ή ενυπόγραφη συγκατάθεση που είναι ο προτεινόμενος αποδέκτης των εσόδων του εράνου.

- Σε περίπτωση που ο έρανος γίνεται υπέρ νομικού προσώπου (ΝΠ), το πιστοποιητικό εγγραφής του ΝΠ, το καταστατικό και τους τελευταίους ελεγμένους λογαριασμούς

Για να δοθεί άδεια εράνου πρέπει ο έρανος να εξυπηρετεί ένα ή περισσότερους από τους πιο κάτω σκοπούς:

1. Για ανέγερση μνημείων

2. Για παροχή βοήθειας σε άτομα ή σε ομάδες ατόμων εντός της Κύπρου ή στο εξωτερικό στις ακόλουθες περιπτώσεις:

(α) φυσικών ή ανθρωπογενών καταστροφών.

(β) αποκατάστασης της υγείας οικονομικά αδύνατων ατόμων, που πάσχουν από ανίατες ή δυσίατες ασθένειες ή που έχουν υποστεί βαριές σωματικές κακώσεις ή αναπηρία.

(γ) άπορων οικογενειών, ατόμων ή ανηλίκων.

(δ) σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση που παρίσταται κοινωνική ανάγκη.

Ο διοργανωτής οφείλει, εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία λήξης του εράνου, να υποβάλει στην αρμόδια Αρχή Αδειών τα ακόλουθα:

- Ακριβή λογαριασμό εσόδων και εξόδων με όλα τα σχετικά παραστατικά/ αποδείξεις εισπράξεων που έχουν εκδοθεί/τιμολόγια/ καταστάσεις τραπεζικών ιδρυμάτων.

- Αντίγραφα των δημοσιεύσεων του λογαριασμού εσόδων και εξόδων σε δυο (2) ημερήσιες εφημερίδες.

- Κατάσταση στην οποία να καταγράφεται ο τρόπος αξιοποίησης των εσόδων του εράνου με όλα τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία.

- Οποιαδήποτε άλλα στοιχεία/πληροφορίες βάσει των όρων της εκδοθείσας άδειας για διενέργεια εράνου.