Κυπριακό Εθνικό Σημείο Επαφής του Ευρωπαϊκού Δικτύου Μετανάστευσης


Μέσω των Ad-hoc Queries, το EMN και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μπορούν να συλλέξουν συγκριτικές πληροφορίες σχετικά με ζητήματα ασύλου και μετανάστευσης από τα Κράτη Μέλη του EMN, βραχυπρόθεσμα. Οι απαντήσεις που συλλέγονται, κυκλοφορούν μεταξύ των εθνικών σημείων επαφής του EMN. Οι πληροφορίες που εξάγονται από AHQs και έχουν εγκριθεί για ευρύτερη διάδοση, δημοσιοποιούνται στον ιστότοπο του ΕΜΝ.