Κυπριακό Εθνικό Σημείο Επαφής του Ευρωπαϊκού Δικτύου Μετανάστευσης


Ομάδα Εμπειρογνωμόνων για τις Επιστροφές (REG)

Η ομάδα εμπειρογνωμόνων για θέματα επιστροφής (EMN-REG) συλλέγει πληροφορίες σχετικά με τις καλές πρακτικές σε ζητήματα επιστροφών. Σκοπός της ομάδας είναι η βελτίωση της συνεργασίας και της ανταλλαγής πληροφοριών, μεταξύ των κρατών μελών, καθώς και άλλων βασικών ενδιαφερομένων και εκπροσώπων προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ.