Μονάδα Ευρωπαϊκών Ταμείων - Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας 2021-2027


Μέσω των διάφορων Ευρωπαϊκών Ταμείων και με βάση το σύστημα της αποκεντρωμένης διαχείρισης του μεγαλύτερου μέρους του προϋπολογισμού της, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χορηγεί πόρους στα κράτη μέλη της, με σκοπό τη στήριξη της εφαρμογής των πολιτικών και προτεραιοτήτων που τίθενται σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Στο πλαίσιο αυτό, τη δημοσιονομική περίοδο 2021-2027 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χρηματοδοτεί ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, μεταξύ των οποίων και η διαχείριση του μεταναστευτικού, η προστασία των εξωτερικών συνόρων και η επίτευξη της εσωτερικής ασφάλειας των κρατών μελών.

Οι ενωσιακοί πόροι αξιοποιούνται από τα κράτη μέλη μέσω της κατάρτισης πολυετών αναπτυξιακών προγραμμάτων (Προγράμματα), τα οποία τυγχάνουν διαχείρισης από τις αρμόδιες εθνικές αρχές (Διαχειριστικές Αρχές).

Η ετοιμασία των Προγραμμάτων γίνεται με βάση τις στρατηγικές κατευθύνσεις και συστάσεις της ΕΕ, καθώς και τις προτεραιότητες που τίθενται από εκάστη χώρα, οι οποίες εγκρίνονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Στη συνέχεια οι Διαχειριστικές Αρχές, υπό την εποπτεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έχουν την ευθύνη συντονισμού, σε εθνικό επίπεδο, των εμπλεκόμενων φορέων με στόχο την αποτελεσματική υλοποίηση των Προγραμμάτων και των συγχρηματοδοτούμενων έργων.

Ο προγραμματισμός των έργων που εντάσσονται και υλοποιούνται στο πλαίσιο κάθε Προγράμματος γίνεται με βάση τις ιεραρχημένες προτάσεις των αρμόδιων Υπουργείων και άλλων αρμόδιων φορέων, λαμβάνοντας υπόψη:
- την επιλεξιμότητα των έργων στη βάση των σχετικών κανονισμών της ΕΕ,
- την τεκμηριωμένη ανάγκη υλοποίησης των έργων,
- τις ειδικές συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και
-το ύψος των διαθέσιμων πόρων.

Τα έργα που θα τύχουν ενωσιακής χρηματοδότησης επιλέγονται είτε με τη διαδικασία των ανοικτών Προσκλήσεων Υποβολής Προτάσεων, με βάση καθορισμένα κριτήρια επιλογής, είτε με απευθείας ανάθεση, όπου η φύση των δράσεων εμπίπτει αποκλειστικά στην αρμοδιότητα συγκεκριμένων φορέων (de jure monopoly).

Οι δυνητικοί δικαιούχοι του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας (ΤΕΑ) είναι οι δημόσιοι φορείς που έχουν την αρμοδιότητα σχεδιασμού και εφαρμογής της πολιτικής της Κυπριακής Δημοκρατίας όσον αφορά στους τομείς που καλύπτονται από το ΤΕΑ.
• Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως
• Υπουργείο Εξωτερικών
• Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
• Υπουργείο Εσωτερικών
• Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας
• Υπουργείο Υγείας
• Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας
• Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής
• Νομική Υπηρεσία
• Δικαστική Υπηρεσία
• Πολιτική Άμυνα
• Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου
• Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου
• Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης
• Αστυνομία Κύπρου
• Διεύθυνση Ευρωπαϊκής Ένωσης και Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας (Αστυνομία Κύπρου)
• Κλάδος Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος του Τμήματος Καταπολέμησης Εγκλήματος (Αστυνομία Κύπρου)
• Μηχανοκίνητη Μονάδα Άμεσης Δράσης (Αστυνομία Κύπρου)
• Τμήμα Καταπολέμησης Εγκλήματος (Αστυνομία Κύπρου)
• Τμήμα Πληροφορικής της Αστυνομίας Κύπρου
• Υπηρεσία Εγκληματολογικών Ερευνών (Αστυνομία Κύπρου)
• Υπηρεσία Καταπολέμησης Ναρκωτικών (Αστυνομία Κύπρου)
• Ημικρατικοί οργανισμοί (π.χ. Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου)
• Ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα


Για σκοπούς διαφάνειας όλα τα έργα που εγκρίνονται για κοινοτική στήριξη δημοσιοποιούνται στην ιστοσελίδα του αντίστοιχου Προγράμματος.


Tο Πρόγραμμα 2021-2027 για το ΤΕΑ εγκρίθηκε στις 11 Ιανουαρίου 2023 με την Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής C(2023)293.


PROGRAMME ISF.pdf

Περισσότερες πληροφορίες για τα Προγράμματα των Ευρωπαϊκών Ταμείων στον Κανονισμό (ΕΕ) 2021/1060 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Ιουνίου 2021 για τον καθορισμό κοινών διατάξεων, ΤΙΤΛΟΣ III - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ, Κεφάλαιο 1, άρθρα 21-24, 26.


Πρόταση προς Υπουργικό Συμβούλιο για έγκριση των Προγραμμάτων των Ταμείων Εσωτερικών Υποθέσεων για την ΠΠ 2021-2027

Έγκριση του Υπ. Οικονομικών των Προγραμμάτων των Ταμείων Εσωτερικών Υποθέσεων για την ΠΠ 2021-2027

Απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου αρ. 95.252 για έγκριση των Προγραμμάτων των Ταμείων Εσωτερικών Υποθέσεων για την ΠΠ 2021-2027