Υπουργείο Εσωτερικών Μετάβαση στο περιεχόμενο
Κυπριακή Δημοκρατία Υπουργείο Εσωτερικών

5.2.2 ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
Αρχική (Τεχνικές Υπηρεσίες) > Τομέας Δομικών Προϊόντων
ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

Με την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και για σκοπούς εναρμόνισης με τις Οδηγίες Νέας Προσέγγισης, εφαρμόστηκε ο νόμος-πλαίσιο με τίτλο «Ο περί των Βασικών Απαιτήσεων που πρέπει να πληρούν Καθορισμένες Κατηγορίες Προϊόντων Νόμος του 2002» (Νόμος 30(Ι)/2002), που αποτελεί την εναρμόνιση με την Οδηγία 89/106/ΕΟΚ για τα δομικά προϊόντα. Με βάση το άρθρο 59 του νόμου αυτού, εκδόθηκαν οι περί των Βασικών Απαιτήσεων (Προϊόντα Δοκιμών Κατασκευών) Κανονισμοί του 2003, σύμφωνα με τους οποίους, το Υπουργείο Εσωτερικών ορίζεται ως αρμόδια Αρχή για την εφαρμογή των Κανονισμών και την εποπτεία της αγοράς του τομέα των προϊόντων των δομικών κατασκευών. Οι Κανονισμοί αυτοί δημοσιεύτηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας ως Κ.Δ.Π. 832/2003 και τέθηκαν σε ισχύ την 01/05/2004.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 305/2011, αποφάσισε έπειτα από ευρεία διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη και εκτίμηση των επιπτώσεων, να προτείνει την αντικατάσταση της Οδηγίας 89/106/ΕΟΚ από Κανονισμό, με σκοπό τον καλύτερο καθορισμό των στόχων της κοινοτικής νομοθεσίας και την ευκολότερη εφαρμογή της. Κυριότεροι στόχοι του νέου Κανονισμού και της αντικατάστασης της Οδηγίας 89/106/ΕΟΚ είναι η διασάφηση, η απλοποίηση και η ενίσχυση της αξιοπιστίας του συστήματος. Η πλήρης εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 305/2011 έχει καθοριστεί ως η 1η Ιουλίου 2013.

Με βάση το προσχέδιο Νόμου με τίτλο
"ο περί Δομικών Προϊόντων Νόμος του 2013", που θα αποτελεί συμπληρωματική Νομοθεσία του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 305/2011, το Υπουργείο Εσωτερικών ορίζεται ως αρμόδια Αρχή για την εφαρμογή της νομοθεσίας για τα δομικά προϊόντα και την εποπτεία της αγοράς. Η επιτήρηση της αγοράς γίνεται μέσω ενός «ενεργητικού» συστήματος επιτήρησης της αγοράς, όπου αποφασίζονται εκστρατείες (δηλ. έλεγχος συγκεκριμένου προϊόντος που διατίθεται στην αγορά) σε μια χρονική περίοδο. Η εκστρατεία μπορεί να περιλαμβάνει έλεγχο των απαραίτητων εγγράφων ή/και εργαστηριακών ελέγχων των προϊόντων. Παράλληλα, η επιτήρηση της αγοράς γίνεται μέσω και του «παθητικού» συστήματος, όπου η αρμόδια Αρχή για την επιτήρηση της αγοράς λαμβάνει ενέργειες μετά από καταγγελία ή ειδοποίηση από άλλη αρχή. Σύμφωνα με την πρακτική που ακολουθείται για το θέμα, η επιτήρηση της αγοράς γίνεται σε δειγματοληπτική βάση.


Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, όταν δομικό προϊόν καλύπτεται από εναρμονισμένο πρότυπο και η περίοδος συνύπαρξης με τα αντίστοιχα εθνικά πρότυπα έχει λήξει, ή ανταποκρίνεται προς ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση που έχει εκδοθεί για αυτό, διατίθεται στην αγορά,
μόνο εάν συνοδεύεται από αντίγραφο της Δήλωσης Επιδόσεων και έχει τοποθετηθεί η Σήμανση CE.

Εάν οι αρχές εποπτείας της αγοράς έχουν επαρκείς λόγους να πιστεύουν ότι δομικό προϊόν που καλύπτεται από εναρμονισμένο πρότυπο ή για το οποίο έχει εκδοθεί ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση δεν επιτυγχάνει τις δηλωθείσες επιδόσεις και παρουσιάζει κίνδυνο για την εκπλήρωση των βασικών απαιτήσεων δομικών έργων, διενεργούν αξιολόγηση για το εν λόγω προϊόν που καλύπτει τις αντίστοιχες απαιτήσεις του
Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 305/2011. Οι σχετικοί οικονομικοί φορείς συνεργάζονται καθ’ οιονδήποτε αναγκαίο τρόπο με τις αρχές εποπτείας της αγοράς.


Εάν, κατά την εν λόγω αξιολόγηση, οι αρχές εποπτείας της αγοράς διαπιστώσουν ότι το δομικό προϊόν δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 305/2011, ζητούν αμέσως από τον σχετικό οικονομικό φορέα να λάβει όλα τα ενδεδειγμένα διορθωτικά μέτρα για να θέσει το προϊόν σε συμμόρφωση προς τις εν λόγω απαιτήσεις, κυρίως προς τη δηλωθείσα επίδοση, ή να αποσύρει το προϊόν από την αγορά ή να το ανακαλέσει εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος, το οποίο ορίζουν αυτές, ανάλογα με τη φύση του κινδύνου.


Οι αρχές εποπτείας της αγοράς ενημερώνουν σχετικά τον κοινοποιημένο οργανισμό, εφόσον εμπλέκεται κοινοποιημένος οργανισμός. Ο οικονομικός φορέας διασφαλίζει ότι λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα διορθωτικά μέτρα για όλα τα δομικά προϊόντα που ο εν λόγω οικονομικός φορέας έχει καταστήσει διαθέσιμα στην αγορά σε ολόκληρη την Ένωση.


Εάν ο σχετικός οικονομικός φορέας, εντός του καθορισμένου χρονικού διαστήματος, δεν λάβει επαρκή διορθωτικά μέτρα, οι αρχές εποπτείας της αγοράς λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα για να απαγορεύσουν ή να περιορίσουν τη διαθεσιμότητα στην εθνική αγορά του δομικού προϊόντος ή να αποσύρουν το προϊόν από την αγορά ή να το ανακαλέσουν.αρμόδια Αρχή για την εφαρμογή της νομοθεσίας για τα δομικά προϊόντα και την εποπτεία της αγοράς.

Πίσω στην προηγούμενη σελίδα