Υπουργείο Εσωτερικών Μετάβαση στο περιεχόμενο
Κυπριακή Δημοκρατία Υπουργείο Εσωτερικών

ΠΙΣΤΟΠΟΙΟΥΝΤΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙΠιστοποίηση Υπογραφής και σφραγίδας σε έγγραφα από Πιστοποιούντες Υπαλλήλους


Σύμφωνα με τον περί Πιστοποιούντων Υπαλλήλων Νόμο του 2012, Ν(165(Ι)/2012) η πιστοποίηση της γνησιότητας υπογραφής και σφραγίδας πάνω σε έγγραφα γίνεται από τους Πιστοποιούντες Υπαλλήλους. Οι Πιστοποιούντες υπάλληλοι διορίζονται και παύονται από τον Υπουργό Εσωτερικών. Κατάλογος με τους πιστοποιούντες υπαλλήλους βρίσκεται στην παρούσα σελίδα.

Βασικές Πρόνοιες της Νομοθεσίας

1. Σύμφωνα με τον υπό αναφορά νόμο, ο πιστοποιών υπάλληλος με τον διορισμό του από τον Υπουργό Εσωτερικών, εξουσιοδοτείται να πιστοποιεί μόνο υπογραφές ή σφραγίδες σε οποιοδήποτε έγγραφο που του παρουσιάζεται, χωρίς να πιστοποιείται το περιεχόμενο του εγγράφου.

2. Η πιστοποίηση υπογραφής ή σφραγίδας γίνεται με την τοποθέτηση της υπογραφής ή της σφραγίδας του πιστοποιούντος υπαλλήλου πάνω στο έγγραφο που του παρουσιάζεται, δεδομένου ότι η διαδικασία υπογραφής και σφράγισης του συναλλασσόμενου γίνεται στην παρουσία του.

3. Πιστοποιείται μόνο η υπογραφή του συναλλασσόμενου που υπογράφει ενώπιον του πιστοποιούντος υπαλλήλου και ουδεμία ευθύνη φέρει ο πιστοποιών υπάλληλος για το περιεχόμενο του εγγράφου.

4. Δεν πιστοποιείται υπογραφή ή σφραγίδα, εκτός εάν το κείμενο του εγγράφου είναι ευανάγνωστο, συνεχές και χωρίς απάλειψη, περιγραφή, κενό ή διάστημα.

5. Το έγγραφο στο οποίο πιστοποιείται η υπογραφή ή η σφραγίδα από τον πιστοποιών υπάλληλο, θα πρέπει να είναι χαρτοσημασμένο σύμφωνα με το άρθρο 34 του Περί Χαρτοσήμων Νόμου αρ. 19 του 1963 και τους Τροποποιητικούς Νόμους 38/ 72 και 173/(Ι) / 2012.

6. Τα δικαιώματα καθορίζονται με γνωστοποίηση του Υπουργού Εσωτερικών που έχει δημοσιευθεί στην επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 16/02/2024 (link στην ανακοίνωση του https://www.moi.gov.cy/moi/moiup/moi.nsf/All/EC4CB1C522502F86C2258AC100349367?OpenDocument)

7. Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τον υπό αναφορά Νόμο, κάθε πιστοποιών υπάλληλος είναι υποχρεωμένος να αναγράφει το ποσό το οποίο εισπράττει, επί του εγγράφου που πιστοποιείται.

8. Για να πιστοποιηθεί ένα έγγραφο, πρέπει να είναι πρωτότυπο. Πιστά αντίγραφα επίσημων εγγράφων δεν εκδίδονται από πιστοποιούντες υπαλλήλους, αλλά μόνο από την Αρμόδια Αρχή / Κυβερνητικό Τμήμα που έχει εκδώσει το πρωτότυπο έγγραφο.

9. Οποιοσδήποτε πιστοποιών υπάλληλος ενεργεί κατά παράβαση οποιασδήποτε διάταξης του Περί Πιστοποιούντων Υπαλλήλων Νόμου του 2012, είναι ένοχος ποινικού αδικήματος, και σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή που δεν υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες ευρώ.

Ανακοινώσεις

Ο Περί Πιστοποιούντων Υπαλλήλων Νόμος του 2012 (165(Ι)/2012) - Καθήκοντα-Υποχρεώσεις Πιστοποιούντων Υπαλλήλων

Ο περί Πιστοποιούντων Υπαλλήλων Νόμος του 2012 (Ν. 165(I)/2012) - Γνωστοποίηση του Υπουργού Εσωτερικών σύμφωνα με το εδάφιο (2) του άρθρου 10
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Ανακοίνωση - Nομοσχέδιο με τίτλο «Ο Περί Πιστοποίησης της γνησιότητας της υπογραφής Νόμος του 2023».pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Δείγμα Νέας σφραγίδας Πιστοποιούντων Υπαλλήλων.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Word Δελτίο Τύπου ---Αναφορικά με αλλαγή στις σφραγίδες των Πιστοποιούντων Υπαλλήλων---17-08-23.doc
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Κατάλογος_Οκτ_2023.pdfΠίσω στην προηγούμενη σελίδα