Υπουργείο Εσωτερικών Μετάβαση στο περιεχόμενο
Κυπριακή Δημοκρατία Υπουργείο Εσωτερικών

Sound. 'Ηχος
Η Εκπομπή ήχου από κέντρα αναψυχής απαγορεύεται, εκτός εάν ο ιδιοκτήτης του κέντρου αναψυχής εξασφαλίσει «ΑΔΕΙΑ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΗΧΟΥ» από την Αρμοδία Αρχή.

Αρμοδία Αρχή είναι ο οικείος δήμος για κέντρο αναψυχής που βρίσκεται εντός διοικητικών ορίων δήμου και ο οικείος Έπαρχος αν το κέντρο αναψυχής βρίσκεται σε κοινότητα.

Νομοθεσία:


  i. Ο περί Κέντρων Αναψυχής (άδειες Εκπομπής ήχου) Νόμος ρυθμίζει την εκπομπή ήχου από Κέντρα Αναψυχής περιέχει πρόνοιες για τον τρόπο έκδοσης της άδειας, τις υποχρεώσεις των ιδιοκτητών κέντρων αναψυχής, καθώς και τις ποινές σε περίπτωση οχληρίας.

  ii. Μία σημαντική πρόνοια της Νομοθεσίας είναι η έκδοση διατάγματος Ηχητικής Διαβάθμισης. Με το διάταγμα Κ.Δ.Π. 303/2019 που εκδόθηκε στην επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 20/9/2019, καθορίζονται τα ανώτατα επιτρεπτά όρια ήχου για τις περιοχές που με βάση τα σχέδια ανάπτυξης επιτρέπονται αναπτύξεις ψυχαγωγίας και αναπτυξής. Συγκεκριμένα:

    · Σε περιοχές που επιτρέπονται διευκολύνσεις αναψυχής και ψυχαγωγίας ήπιας και συνήθους μορφής, το ανώτατο επιτρεπτό όριο εκπομπής ήχου στο εξωτερικό του κέντρου αναψυχής, στάθμισης Α, δεν μπορεί να ξεπεράσει τα 70dB,

    · Σε περιοχές που επιτρέπονται οι διευκολύνσεις αναψυχής και ψυχαγωγίας οχληρής μορφής, το ανώτατο επιτρεπτό όριο εκπομπής ήχου στο εξωτερικό του κέντρου αναψυχής, στάθμισης Α, δεν μπορεί να ξεπεράσει τα 80 dB,

    · Σε περιοχές που επιτρέπονται οι διευκολύνσεις αναψυχής και ψυχαγωγίας αλλά συνορεύουν με οικιστική περιοχή ή / και με ευαίσθητους δέχτες, το ανώτατο επιτρεπτό όριο εκπομπής ήχου στο εξωτερικό του κέντρου αναψυχής, στάθμισης Α, δεν μπορεί να ξεπερνά τα 60dΒ.

    · Για όλες τις περιοχές στις οποίες επιτρέπονται διευκολύνσεις αναψυχής και ψυχαγωγίας, το ανώτατο επιτρεπτό όριο εκπομπής ήχου στο εξωτερικό του κέντρου αναψυχής, στάθμισης C, δεν μπορεί να ξεπερνά το αντίστοιχο ανώτατο επιτρεπτό όριο εκπομπής ήχου στο εξωτερικό του κέντρου αναψυχής, στάθμισης Α, πέραν των 15dB (LCeq, 10 min- LAeq, 10 min< 15 dB).


  Στο ίδιο διάταγμα ρυθμίζεται ο τρόπος που γίνεται η μέτρηση, καθορίζεται πότε θεωρείται ότι υπάρχει υπέρβαση και τέλος καθορίζονται οι προδιαγραφές των ηχόμετρων


  iii. Σημαντική επίσης είναι ο εντολή Κ.Δ.Π. 304/2019, η οποία εκδόθηκε στην επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 20/9/2019 με την οποία καθορίζονται τα εξής:
    · Πότε η αρμοδία αρχή μπορεί να μειώσει τα ανώτερα επιτρεπτά όρια ήχου, κάτω δηλαδή από αυτά που φαίνονται στο διάταγμα

    · Οι ακουστικές μελέτες που χρειάζεται να υποβάλει ο ιδιοκτήτης ενός κέντρου αναψυχής που είναι χωροθετημένο σε οικιστική περιοχή ή περιοχή άλλη από αυτές που καλύπτει το διάταγμα.

  Βοηθητικές πληροφορίες:

Στο έγγραφο στο τέλος της σελίδας με τίτλο "Ο περί Κέντρων Αναψυχής - Διαδικασία" υπάρχουν πολλές χρήσιμες πληροφορίες, τόσο για τις Αρμόδιες Αρχές όσο και για τους ιδιοκτήτες των Κέντρων Αναψυχής. Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που υπάρχει κάποια αντίφαση μεταξύ του εγγράφου αυτού και του Νόμου ή του διατάγματος ή της Εντολής, τότε υπερισχύει ο Νόμος ή το Διάταγμα ή η Εντολή

Συχνές Ερωτήσεις σχετικά με έκδοση Άδειας Εκπομπής Ήχου από κέντρα αναψυχήςΈντυπα και απαιτούμενα στοιχεία:Κατεβάστε το αρχείο Word Εντυπο ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Προθεσης συμφ. με Ν50(Ι)-2016.docx
Κατεβάστε το αρχείο Word Ο περί Κέντρων Αναψυχής - Διαδικασία.docx
Κατεβάστε το αρχείο Word Ειδοποίηση για παράβαση.docx
Κατεβάστε το αρχείο Word Εντυπο ΑΙΤΗΣΗΣ για άδεια εκπομπής ήχου συμφ. με Ν50(Ι)-2016 ΝΕΟ ΕΝΤΥΠΟ 21-7-2022.docx
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΚΔΠ 263_2022 Δημοσίευση 1-7-2022.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat ΕΝΤΟΛΗ ΚΔΠ 264_2022 Δημοσίευση 1-7-2022.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Word Εντυπο ΑΔΕΙΑΣ εκπομπής ήχου συμφ. με Ν50(Ι)-2016 ΝΕΟ 21-10-2022.docx
Κατεβάστε το αρχείο Word ΕΝΤΥΠΟ 1 -- ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΜΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΗΧΟΥ.docx
Κατεβάστε το αρχείο Word ΕΝΤΥΠΟ 2 -- ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΗΧΟΥ.docx
Κατεβάστε το αρχείο Word ΕΝΤΥΠΟ 3 -- ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΕΣ ΑΙΤΗΤΗ.docx
Κατεβάστε το αρχείο Word ΕΝΤΥΠΟ 4 -- ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΜΕΛΕΤΗΤΗ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ.docxΠίσω στην προηγούμενη σελίδα