Υπουργείο Εσωτερικών Μετάβαση στο περιεχόμενο
Κυπριακή Δημοκρατία Υπουργείο Εσωτερικών

Απαγορεύεται η διεξαγωγή εράνου χωρίς την εξασφάλιση άδειας από την αρμόδια Αρχή Αδειών. Δεν επιτρέπεται σε κάνενα φυσικό ή νομικό πρόσωπο να διοργανώνει έρανο, εκτός αν υπάρχει σε ισχύ καθόλη τη διάρκεια της περιόδου κατά την οποία διεξάγεται ο έρανος άδεια (Άρθρο 18 του περί Διενέργειας Εράνων Νόμου του 2014).

Όποιος διοργανώνει έρανο χωρίς άδεια είναι ένοχος αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης τους, υπόκειται σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες ευρώ (€10.000) ή σε φυλάκιση για περίοδο που δεν υπερβαίνει τα δυο έτη ή και στις δύο αυτές ποινές (Άρθρο 18 του περί Διενέργειας Εράνων Νόμου του 2014).

Τα άτομα που καλούν το κοινό να συνεισφέρει σε ένα έρανο ονομάζονται ερανιστές.

-- Πρόσωπα που ενεργούν ως ερανιστές θα πρέπει να κατέχουν πιστοποιητικό εξουσιοδότησης υπογραμμένο από το διοργανωτή του εράνου (Άρθρο 19 του περί Διενέργειας Εράνων Νόμου του 2014).

-- Κάθε ερανιστής θα πρέπει να δίνει απόδειξη παραλαβής χρημάτων στον πολίτη που συνεισφέρει στον έρανο ή να του δίνει δελτίο εισφοράς, δηλαδή κουπόνι. Κάθε απόδειξη και κάθε κουπόνι θα πρέπει να έχει τυπωμένο τον αριθμό του εράνου και τον σκοπό του. Θα πρέπει επίσης να έχει ένα αύξοντα αριθμό. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται αποδείξεις αγορασμένες από βιβλιοπωλεία, χωρίς να φέρουν τα πιο πάνω στοιχεία ή κουπόνια που δεν φέρουν τα πιο πάνω στοιχεία. Καλείται το κοινό να ζητά από τον διοργανωτή να του επιδείξει το πιστοποιητικό εξουσιοδότησης. Αν υπάρχει κάποια αμφιβολία τότε να σημειώσει το όνομα και τον αριθμό ταυτότητας του ερανιστή που φαίνεται πάνω στο πιστοποιητικό εξουσιοδότησης και να φυλάξει το κουπόνι και την απόδειξη και να τα αποστείλει στο Υπουργείο Εσωτερικών.

--Ερανιστής που προσκαλεί πολίτες για να συνεισφέρουν σε έρανο δεν κατέχει την πιο πάνω εξουσιοδότηση ή δεν ενεργεί σύμφωνα με τους όρους της άδειας εράνου ή του Νόμου, είναι ένοχος αδικήματος σύμφωνα με τις διατάξεις  του περί Διενέργειας Εράνων Νόμου του 2014 και, σε περίπτωση καταδίκης τους, υπόκεινται σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες ευρώ (€5.000) ή σε φυλάκιση για περίοδο που δεν υπερβαίνει το ένα έτος  ή και στις δύο αυτές ποινές (Άρθρο 19 του περί Διενέργειας Εράνων Νόμου του 2014)..

Απαγορεύεται η διεγαγωγή εράνου στα φώτα τροχαίας.

Σε περίπτωση διεξαγωγής οδικού εράνου, οι ερανιστές δεν θα διεξάγουν τον έρανο στα φώτα τροχαίας, δεν θα εμποδίζουν την τροχαία κίνηση και δεν θα παρεμποδίζουν πρόσωπα που χρησιμοποιούν το δημόσιο οδικό δίκτυο ή δημόσιους χώρους (Άρθρο 17 του περί Διενέργειας Εράνων Νόμου του 2014).

Απαγορεύεται η διεξαγωγή εράνου με επισκέψεις από σπίτι σε σπίτι(Άρθρο 5(2) του περί Διενέργειας Εράνων Νόμου του 2014).

Για την είσπραξη εισφορών στον περίβολο των ναών στις περιπτώσεις κηδειών, δεν απαιτείται η εξασφάλιση άδειας από την αρμοδία Αρχή Αδειών. Παρόλα αυτά απαιτείται όπως οι οικείοι του αποθανόντος εκφράσουν γραπτώς την επιθυμία τους για διεξαγωγή εράνου στον περίβολο των ναών, προς την αρμόδια Εκκλησιαστική Επιτροπή, καθορίζοντας τον αποδέκτη των εισφορών και η αρμόδια Εκκλησιαστική επιτροπή να δώσει τη σύμφωνη γνώμη (Δεύτερη επιφύλαξη του Άρθρου 5(1) του περι Διενέργειας Εράνων Νόμου του 2014).

Σε περίπτωση που χρησιμοποιούνται κουτιά ή δοχεία, αυτά θα έχουν σήμανση με τον αριθμό του εράνου και το όνομα του φυσικού προσώπου ή την επωνυμία του νομικού προσώπου που θα επωφεληθεί ανάλογα. Τα κουτιά ή δοχεία που χρησιμοποιούνται στον έρανο θα παραδίδονται στον διοργανωτή ή εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του, από το πρόσωπο που έχει την ευθύνη της φύλαξης τους και θα εκδίδεται απόδειξη παραλαβή. Το άνοιγμα των κουτιών ή δοχείων θα γίνεται στην παρουσία τριών ατόμων, τα οποία, αφού μετρήσουν το χρηματικό ποσό θα υπογράφουν την απόδειξη παραλαβής, η οποία και θα προσκομίζεται στην Αρχή Αδειών

Παρά τις πιο πάνω ασφαλιστικές δικλείδες, το κοινό πρέπει να γνωρίζει ότι ο πιο ασφαλής τρόπος να συνεισφέρει και τα χρήματα του να πάνε για τον σκοπό του εράνου είναι να κάνει κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό που έχει όνομα και αριθμό εράνου ή σε charity direct μέσω τηλεπικοινωνιακού Οργανισμού. Μπορεί να ελέγξει ότι ο έρανος είναι νόμιμος από την επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών.

Ναι είναι απαραίτητη η έκδοση απόδειξης (Άρθρο 8(1)(η) του περί διενέργειας Εράνων Νόμου του 2014). Η απόδειξη πρέπει να φέρει τα διακριτικά του εράνου και να μην είναι μία γενική απόδειξη.

Με την εξασφάλιση της άδειας θα ανοίγεται ξεχωριστός τραπεζικός λογαριασμός σε τράπεζα που λειτουργεί στην Κυπριακή Δημοκρατία.

α) Ο διοργανωτής του εράνου μόλις εξασφαλίσει άδεια εράνου οφείλει να προσέλθει σε τραπεζικό ίδρυμα που λειτουργεί στην Κυπριακή Δημοκρατία και να ανοίξει τραπεζικό λογαριασμό για τον έρανο, προσκομίζοντας την άδεια διεξαγωγής εράνου στην οποία φαίνεται η διάρκεια του εράνου και η ημερομηνία λήξης του εράνου. Ο διοργανωτής οφείλει να ανοίξει λογαριασμό που θα είναι εντελώς καινούργιος και θα τηρεί το συγκεκριμένο λογαριασμό εντελώς ξεχωριστό από τυχόν άλλους προσωπικούς λογαριασμούς που τηρεί ο διοργανωτής ή λογαριασμούς του νομικού προσώπου υπέρ του οποίου γίνεται ο έρανος. Η πρόνοια αυτή, εφαρμόζεται τόσο στα φυσικά όσο και στα νομικά πρόσωπα (όπως σωματεία/ ιδρύματα).

Νοείται ότι για τον έρανο μπορεί να ανοιχθούν περισσότεροι από ένας τραπεζικοί λογαριασμοί, σε διαφορετικά τραπεζικά συστήματα που λειτουργούν στην Δημοκρατία.

β) Ο τραπεζικός λογαριασμός που θα ανοίξει για τον έρανο θα φέρει την ονομασία «Έρανος υπερ» με αναγραφή του σκοπού και του διακριτικού αριθμού του εράνου.

γ) Όλα τα έσοδα του εράνου θα κατατίθενται στον τραπεζικό λογαριασμό του εράνου. Ο διοργανωτής δεν μπορεί να καταθέσει έσοδα του εράνου σε οποιοδήποτε άλλο λογαριασμό χωρίς την εκ των προτέρων έγκριση της Αρχής Αδειών. Η κατάθεση ρευστού χρηματικού ποσού (cash) πρέπει να γίνεται το αργότερο εντός μίας εβδομάδας από την ώρα της συλλογής του.

Οι διαδικτυακοί εράνοι για συλλογή χρημάτων ή αναλωσίμων χρειάζονται επίσης άδεια. Δεν μπορεί να διεξάγεται διαδικτυακός έρανος χωρίς να έχει εξασφαλιστεί άδεια από την Αρχή Αδειών. Το κοινό καλείται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικό για τέτοιους εράνους, ειδικά αν δρουν ανεξέλεγκτοί. Επίσης το κοινό καλείται να είναι προσεκτικό για εράνους που διεξάγονται στο διαδίκτυο (π.χ. facebook) από το εξωτερικό.

Η συλλογή αναλωσίμων επιτρέπεται να γίνεται χωρίς άδεια μόνο από τον Επίτροπο Εθελοντισμού και μη Κυβερνητικών Οργανώσεων και από το Παγκύπριο συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού. Για όλες τις άλλες περιπτώσεις χρειάζεται η εξασφάλιση άδειας από την Αρχή Αδειών