Μονάδα Ευρωπαϊκών Ταμείων - Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας 2021-2027


Βάσει της εμπειρίας από την εφαρμογή του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 2014-2020, κρίθηκε αναγκαία η διασφάλιση μεγαλύτερη ευελιξίας για το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας 2021-2027, με μέρος της χρηματοδότησης να προορίζεται για το Θεματικό Μέσο.

Με το συγκεκριμένο χρηματοδοτικό εργαλείο υπάρχει η δυνατότητα οι διαθέσιμοι πόροι να διατίθενται σε εν εξελίξει ή απρόβλεπτες ανάγκες και να διανέμονται για την εκπλήρωση των προεραιτοτήτων της ΕΕ, αλλά και πιθανών νέων προκλήσεων.

Η χρηματοδότηση στο πλαίσιο του Θεματικού Μέσου διατίθεται μέσω:

α. Επιμερισμένης διαχείρισης.
β. Άμεσης/έμμεσης διαχείρισης, περιλαμβανομένων των Δράσεων της Ένωσης (Union Actions), της Bοήθειας Eκτακτης Aνάγκης (Emergency Assistance) μέσω διεθνών οργανισμών.

Οι Δράσεις της Ένωσης (Union Actions) περιλαμβάνουν Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων, δημόσιες συμβάσεις, απευθείας αναθέσεις και συμφωνίες ανάθεσης.

Η Επιτροπή εγκρίνει Προγράμματα Εργασίας (Work Programmes), στα οποία καθορίζονται οι προτεραιότητες και οι στόχοι του Θεματικού Μέσου.

Περισσότερα για τα Προγράμματα Εργασίας του Θεματικού Μέσου του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Πληροφορίες για τις Γενικές διατάξεις σχετικά με την υλοποίηση του Θεματικού Μέσου του ΤΕΑ στον Κανονισμό (ΕΕ) 2021/1149, άρθρο 8.