Μονάδα Ευρωπαϊκών Ταμείων - Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας 2021-2027


Με Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής C(2023)293 εγκρίθηκε στις 11 Ιανουαρίου 2023 το Πρόγραμμα 2021-2027 για το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας (ΤΕΑ).


PROGRAMME ISF.pdf