Μονάδα Ευρωπαϊκών Ταμείων - Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας 2021-2027


Το ISF αποτελεί συνέχεια του χρηματοδοτικού εργαλείου "Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας - Αστυνομική Συνεργασία" της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020. Γενικός Στόχος πολιτικής του Ταμείου είναι να συμβάλει στην εξασφάλιση υψηλού επιπέδου ασφάλειας στην Ένωση, ιδίως με την πρόληψη και την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και της ριζοσπαστικοποίησης, του σοβαρού και οργανωμένου εγκλήματος και του κυβερνοεγκλήματος, με την παροχή βοήθειας και την προστασία των θυμάτων εγκληματικών πράξεων, καθώς και με την προετοιμασία για την αντιμετώπιση περιστατικών, κινδύνων και κρίσεων που συνδέονται με την ασφάλεια, με την προστασία έναντι αυτών και με την αποτελεσματική διαχείρισή τους εντός του πεδίου εφαρμογής του παρόντος κανονισμού.

Οι χρηματοδοτήσεις θα συμβάλουν στην επίτευξη τριών ειδικών στόχων:

1. Βελτίωση και διευκόλυνση ανταλλαγής πληροφοριών
Να βελτιωθεί και να διευκολυνθεί η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ και εντός των αρμόδιων αρχών και σχετικών φορέων, υπηρεσιών και οργανισμών της ΕΕ, καθώς και με τρίτες χώρες και διεθνείς οργανισμούς με ενέργειες όπως:
• Δημιουργία, προσαρμογή και συντήρηση συστημάτων ΤΠΕ και σχετική εκπαίδευση, δοκιμές, καθώς και βελτίωση της διαλειτουργικότητας και ποιότητας των εν λόγω συστημάτων.

2. Βελτίωση και ενίσχυση διασυνοριακής συνεργασίας
Να βελτιωθεί και να ενισχυθεί η διασυνοριακή συνεργασία, συμπεριλαμβανομένων των κοινών επιχειρήσεων, μεταξύ των αρμόδιων αρχών σε σχέση με την τρομοκρατία και το σοβαρό και οργανωμένο έγκλημα με διασυνοριακή διάσταση με ενέργειες όπως:
• Βελτίωση του συντονισμού και ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών, καθώς και με άλλους σχετικούς παράγοντες, π.χ. μέσω δικτύων των εξειδικευμένων εθνικών μονάδων.

3. Ενίσχυση των ικανοτήτων για πρόληψη και καταπολέμηση του εγκλήματος, της τρομοκρατίας και της ριζοσπαστικοποίησης, καθώς και διαχείριση περιστατικών που σχετίζονται με την ασφάλεια
Να στηρίξει την ενίσχυση των ικανοτήτων για την πρόληψη και καταπολέμηση του εγκλήματος, της τρομοκρατίας και της ριζοσπαστικοποίησης, καθώς και τη διαχείριση περιστατικών, κινδύνων και κρίσεων που σχετίζονται με την ασφάλεια, μεταξύ άλλων μέσω της αυξημένης συνεργασίας μεταξύ των δημόσιων αρχών, των σχετικών φορέων, υπηρεσιών και οργανισμών της Ένωσης, της κοινωνίας των πολιτών και των ιδιωτικών εταίρων σε διαφορετικά κράτη μέλη με ενέργειες όπως:
• Εξοπλισμός, μεταφορικά μέσα, συστήματα επικοινωνίας και εγκαταστάσεις που σχετίζονται με την ασφάλεια.
• Βελτίωση της ανθεκτικότητας όσον αφορά αναδυόμενες απειλές, όπως η εμπορία ανθρώπων μέσω διαδικτυακών διαύλων, οι χημικές, βιολογικές, ραδιολογικές και πυρηνικές απειλές κ.λπ.
• Δράσεις ευαισθητοποίησης και επικοινωνίας μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών και του κοινού σχετικά με τις πολιτικές της ΕΕ για την ασφάλεια.


Οι Κανονισμοί των νέων Ταμείων εγκρίθηκαν από τα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Συμβούλιο της ΕΕ, Ευρωπαϊκή Επιτροπή και Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο) στις 15 Ιουλίου 2021. Ακολουθώντας την πρακτική των Προγραμματικών Περιόδων 2007-2013 και 2014-2020, κάθε Ταμείο έχει το δικό της πολυετές πρόγραμμα. Γενικά, τα έργα θα υλοποιούνται κυρίως μέσω επιμερισμένης διαχείρισης με μέγιστη συνεισφορά 75% από την Ευρωπαϊκή Ένωση (εκτός από ορισμένες ειδικές περιπτώσεις όπου το ποσοστό μπορεί να φθάσει το 100%), ενώ το 25% καταβάλλεται από εθνικούς πόρους. Το νέο Πρόγραμμα ISF για την Κύπρο εγκρίθηκε στις 11 Ιανουαρίου 2023.