Μέσο για την Χρηματοδοτική Στήριξη της Διαχείρισης των Συνόρων και την Πολιτική των Θεωρήσεων 2021-2027


Το BMVI είναι ένα από τα δύο χρηματοδοτικά εργαλεία του Ταμείου για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Συνόρων (Integrated Border Management Fund) και αποτελεί συνέχεια του χρηματοδοτικού εργαλείου "Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας – Σύνορα και Θεωρήσεις" της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020. Γενικός Στόχος πολιτικής του Ταμείου είναι να εξασφαλίζεται ισχυρή και αποτελεσματική ευρωπαϊκή ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων στα εξωτερικά σύνορα, συμβάλλοντας έτσι στη διασφάλιση υψηλού επιπέδου εσωτερικής ασφάλειας εντός της Ένωσης. Παράλληλα, θα διασφαλίζεται η ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων στο εσωτερικό της Ένωσης και θα τηρούνται πλήρως το συναφές ενωσιακό κεκτημένο και οι διεθνείς υποχρεώσεις της Ένωσης και των κρατών μελών, οι οποίες απορρέουν από τις διεθνείς πράξεις στις οποίες είναι συμβαλλόμενα μέρη.

Οι χρηματοδοτήσεις θα συμβάλουν στην επίτευξη δύο ειδικών στόχων:

1. Ολοκληρωμένη διαχείριση εξωτερικών συνόρων της Ε.Ε.
Υποστήριξη μιας αποτελεσματικής ευρωπαϊκής ολοκληρωμένης διαχείρισης των εξωτερικών συνόρων, που εφαρμόζεται από την Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή ως κοινή ευθύνη του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής και των εθνικών αρχών που είναι αρμόδιες για τη διαχείριση των συνόρων, για τη διευκόλυνση της νόμιμης διέλευσης των συνόρων, την αποτροπή και τον εντοπισμό της παράνομης μετανάστευσης και του διασυνοριακού εγκλήματος και την αποτελεσματική διαχείριση των μεταναστευτικών ροών με ενέργειες όπως:
• Υποδομή, κτίρια, συστήματα και υπηρεσίες που απαιτούνται στα σημεία συνοριακής διέλευσης και για την επιτήρηση των συνόρων μεταξύ των σημείων συνοριακής διέλευσης.
• Εξοπλισμός λειτουργίας, συμπεριλαμβανομένων μεταφορικών μέσων και συστημάτων ΤΠΕ, για τον αποτελεσματικό και ασφαλή έλεγχο στα σημεία συνοριακής διέλευσης και για την επιτήρηση των συνόρων.
• Κατάρτιση στον τομέα της ευρωπαϊκής ολοκληρωμένης διαχείρισης των συνόρων.

2. Υποστήριξη της κοινής πολιτικής θεωρήσεων
Υποστήριξη της κοινής πολιτικής θεωρήσεων για τη διασφάλιση μιας εναρμονισμένης προσέγγισης όσον αφορά την έκδοση θεωρήσεων και για τη διευκόλυνση των νόμιμων ταξιδιών, συμβάλλοντας παράλληλα στην πρόληψη κινδύνων σε επίπεδο μετανάστευσης και ασφάλειας με ενέργειες όπως:
• Υποδομή και κτίρια που απαιτούνται για την επεξεργασία των αιτήσεων θεώρησης και την προξενική συνεργασία, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων ασφαλείας και άλλων δράσεων που στοχεύουν στη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών για τους αιτούντες θεώρηση.
• Εξοπλισμός λειτουργίας και συστήματα ΤΠΕ για την επεξεργασία των αιτήσεων θεώρησης και την προξενική συνεργασία.
• Κατάρτιση του προξενικού προσωπικού και του λοιπού προσωπικού που συμβάλλει στην κοινή πολιτική θεωρήσεων και στην προξενική συνεργασία.

Οι Κανονισμοί των νέων Ταμείων εγκρίθηκαν από τα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Συμβούλιο της ΕΕ, Ευρωπαϊκή Επιτροπή και Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο) στις 15 Ιουλίου 2021. Ακολουθώντας την πρακτική των Προγραμματικών Περιόδων 2007-2013 και 2014-2020, κάθε Ταμείο έχει το δικό του πολυετές πρόγραμμα. Γενικά, τα έργα θα υλοποιούνται κυρίως μέσω επιμερισμένης διαχείρισης με μέγιστη συνεισφορά 75% από την Ευρωπαϊκή Ένωση (εκτός από ορισμένες ειδικές περιπτώσεις όπου το ποσοστό μπορεί να φθάσει το 100%), ενώ το 25% καταβάλλεται από εθνικούς πόρους. Το νέο Πρόγραμμα BMVI για την Κύπρο εγκρίθηκε στις 20 Ιανουαρίου 2023.