Μέσο για την Χρηματοδοτική Στήριξη της Διαχείρισης των Συνόρων και την Πολιτική των Θεωρήσεων 2021-2027


Με Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής C(2023)355 εγκρίθηκε στις 20 Ιανουαρίου 2023 το Πρόγραμμα 2021-2027 για το Μέσο για τη Χρηματοδοτική Στήριξη της Διαχείρισης των Συνόρων και των Πολιτική των Θεωρήσεων (ΜΔΣΘ).


PROGRAMME BMVI.pdf