--------------------------------------------------------------------------------Διεύθυνση Υπουργείου Εσωτερικών

Υπουργείο Εσωτερικών - 1453, Λευκωσία

Γραφείο εξυπηρέτησης του πολίτη Τηλ. 22 867 800

Γενικό Αρχείο - Αρ. Φαξ. 22 867 617

Γραφείο Υπουργού - Τηλ. 22 867 600 - Φαξ. 22676709

Κεντρικό email Υπουργείου Εσωτερικών

info@moi.gov.cy


Back To Top