Η διεξαγωγή δημόσιων πλειστηριασμών διενεργείται σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων Νόμου, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί με τον Ν.142(Ι)/2014 και δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 9 Σεπτεμβρίου 2014. Στο άρθρο 44Ζ του υπό αναφορά Νόμου καθορίζεται η διαδικασία πώλησης ακινήτου με πλειστηριασμό.Back To Top