Υπουργείο Εσωτερικών Μετάβαση στο περιεχόμενο
Κυπριακή Δημοκρατία Υπουργείο Εσωτερικών
Γενικά


Στοιχεία / Δεδομένα


Επικοινωνία


H υποστήριξη συνανθρώπων μας που βρίσκονται σε δυσχέρεια αποτελεί μία πράξη ανθρωπισμού. Το Υπουργείο Εσωτερικών με στόχο να ενθαρρύνει αυτές τις ενέργειες αλλά και ταυτόχρονα να προστατέψει τον θεσμό από φαινόμενα διεξαγωγής παράνομων και παραπλανητικών εράνων, πήρε την πρωτοβουλία εκσυγχρονισμού της σχετικής Νομοθεσίας, αποτέλεσμα της οποίας είναι ο παρόντας Νόμος περί Διενέργειας Εράνων (Ν. 68(Ι)/2014, (http://www.cylaw.org/nomoi/enop/non-ind/2014_1_68/full.html), στον οποίο περιέχονται πρόσθετες ασφαλιστικές δικλείδες, πρόνοια για διεξαγωγή των απαιτουμένων ελέγχων και η επιβολή ανάλογων κυρώσεων.

Σύμφωνα με τον Νόμο,
(α) «Η διεξαγωγή εράνου με επισκέψεις από οικία σε οικία απαγορεύεται .
(β) Η διεξαγωγή εράνου στα φώτα τροχαίας απαγορεύεται.
(γ) Κάθε διοργανωτής εράνου υποβάλλει όχι μόνο ακριβή λογαριασμό εσόδων και εξόδων προς την Αρχή Αδειών, αλλά και στοιχεία για το πώς προτίθεται να αξιοποιήσει τα εισπραχθέντα. Η παρακολούθηση του εράνου συνεχίζεται από την Αρχή Αδειών Εράνου μέχρι την αξιοποίηση όλων των χρημάτων και την επίτευξη του σκοπού του. Η Αρχή Αδειών ελέγχει τους λογαριασμούς και υποβάλλει σχετική έκθεση προς τον Υπουργό Εσωτερικών, ο οποίος, στην περίπτωση που διαφανεί ότι τα έσοδα υπερβαίνουν τις ανάγκες για τις οποίες διεξήχθη ο έρανος, έχει την εξουσία όπως ζητήσει την επιστροφή ανάλογου ποσού, το οποίο κατατίθεται στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας.
(δ) Η Αρχή Αδειών έχει επίσης εξουσία όπως, κατόπιν ενδεχόμενης διαβούλευσης και με τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Οικονομικών, διερευνά και αποφαίνεται, κατά πόσο οποιαδήποτε ενέργεια πώλησης λαχνών, εντύπων ή άλλων αντικειμένων, συνιστά κεκαλυμμένη πράξη εράνου κι οποιαδήποτε απόφαση της Αρχής Αδειών είναι δεσμευτική για τους επηρεαζόμενους.
(ε) Το Υπουργείο Εσωτερικών διατηρεί στην ιστοσελίδα του επικαιροποιημένο κατάλογο όλων των σε εξέλιξη αδειών εράνου στη Δημοκρατία, όπου περιέχονται πληροφορίες για τη χρονική ισχύ τους, το σκοπό, τον τρόπο και τον τόπο διεξαγωγής του κάθε εράνου.
(στ) Σύμφωνα με το άρθρο 6, πρόσωπο το οποίο επιθυμεί να διοργανώσει έρανο οφείλει να υποβάλει αίτηση για τη χορήγηση άδειας, στην κατά περίπτωση αρμόδια Αρχή Αδειών (Υπουργείο Εσωτερικών ή Επαρχιακή Διοίκηση), τουλάχιστον 30 μέρες πριν από τη διενέργεια του εράνου. Το σχετικό έντυπο αίτησης βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών.
Επιπλέον, ο Υπουργός Εσωτερικών έχει εκδόσει διάταγμα που δημοσιεύθηκε στην επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίς στις 18/02/2022 - Κ.Δ.Π. 73/2022 που παρατίθεται πιο κάτω ως συνημμένο, με βάση το οποίο καθορίζεται ο τρόπος και οι υποχρεώσεις προσώπου που επιθυμεί να συλλέξει αναλώσιμα είδη.Κατεβάστε το αρχείο Acrobat 7287889.pdf