Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού Μετάβαση στο περιεχόμενο
Κυπριακή Δημοκρατία Υπουργείο Εσωτερικών
Για σκοπούς συντομίας, τα σωματεία/ιδρύματα/Ομοσπονδίες-Ενώσεις και τα Αγαθοεργή Ιδρύματα θα ονομάζονται Νομικά Πρόσωπα μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα (ή Μη κερδοσκοπικός Οργανισμός – ΜΚΟ)

Πραγματικός δικαιούχος είναι το φυσικό πρόσωπο που με βάση τον περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες ενέργειες Νόμο έχει μόνος του ή με άλλους πραγματικούς δικαιούχους τον άμεσο ή έμμεσο έλεγχο πάνω σε ΜΚΟ ή είναι το φυσικό πρόσωπο που εκ μέρους του οποίου γίνεται μία σημαντική συναλλαγή που αφορά τον ΜΚΟ.

Ο έχων έλεγχο ή «Ο έχων δικαίωμα επί του Νομικού Προσώπου μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα» σημαίνει το φυσικό ή νομικό Πρόσωπο που είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή Ιδρυτής, ή μέλος της διεύθυνσης ή αυτός που έχει άλλη οικονομική σχέση, ή ενεργεί άμεσα ή έμμεσα μέσω δικαιωμάτων ψήφου, ή ελέγχει με άλλα μέσα το Νομικό Πρόσωπο μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα.

Είναι αντιληπτό ότι η προσπάθεια καταγραφής των πραγματικών δικαιούχων σκοπό έχει να αποτρέπονται φαινόμενα όπου φυσικά πρόσωπα κρύβονται πίσω από νομικά πρόσωπα (όπως ΜΚΟ ή εταιρείες, εμπιστεύματα κτλ) ή πίσω από υπόχρεες οντότητες (δικηγόρους / λογιστές) με σκοπό να ελέγχουν ή καμιά φορά να προβαίνουν σε παράνομες ενέργειες όπως τα αδικήματα συγκάλυψης ή χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Στην περίπτωση των ΜΚΟ ένας πραγματικός δικαιούχος μπορεί να είναι:

α) Το φυσικό πρόσωπο που συμμετέχει εκπροσωπώντας τον εαυτό του στον έλεγχο του ΜΚΟ, είτε ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, μέλος της Διεύθυνσης, ιδρυτής ή αλλιώς, ελέγχοντας άμεσα τον ΜΚΟ.

β) Το φυσικό πρόσωπο που ελέγχει άλλο νομικό πρόσωπο (π.χ. μία εταιρεία) που με την σειρά της ελέγχει τον ΜΚΟ. Π.χ. μία εταιρεία ιδρύει ένα ίδρυμα. Ο πραγματικός δικαιούχος σε αυτή την περίπτωση δεν είναι η εταιρεία αλλά το φυσικό πρόσωπο που ελέγχει την εταιρεία (π.χ. οι μέτοχοι) και μέσω αυτής, ελέγχει με έμμεσο τρόπο τον ΜΚΟ

Ή μία εταιρεία ορίζει ένα εργοδοτούμενο της ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ενός ΜΚΟ. Ο πραγματικός δικαιούχος είναι ο ελέγχων την εταιρεία, δηλαδή οι μέτοχοι της και όχι ο εργοδοτούμενος που παρουσιάζεται ως εκπρόσωπος της εταιρείας στο Διοικητικό Συμβούλιο. . Επομένως ενώ ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου θα καταγράφεται ο εργοδοτούμενος, ως πραγματικός δικαιούχος θα καταγράφεται ο μέτοχος/μέτοχοι της εταιρείας που τον εργοδοτεί.

γ) Το φυσικό πρόσωπο που δίνει εντολή σε υπόχρεη οντότητα,, π.χ. σε δικηγόρο ή λογιστή να τον εκπροσωπεί στο Διοικητικό Συμβούλιο ή να έχει άλλο ρόλο ελέγχου του ΜΚΟ. Και στην περίπτωση αυτή ο πραγματικός δικαιούχος είναι το φυσικό πρόσωπο που δίνει εντολή στην υπόχρεη οντότητα και όχι η ίδια η υπόχρεη οντότητα. Επομένως ενώ ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου θα καταγράφεται ο δικηγόρος, ως πραγματικός δικαιούχος θα καταγράφεται ο εντολέας του.

Επειδή οι πραγματικοί δικαιούχοι Κυπριακών εταιρειών καταγράφονται στον Έφορο εταιρειών, δεν απαιτείται στην συμπλήρωση των εντύπων να δηλώνονται στοιχεία για τους πραγματικούς τους δικαιούχους, αφού τα στοιχεία τηρούνται στον Έφορο Εταιρειών. Αν όμως πρόκειται για εταιρεία που δεν είναι εγγεγραμμένη στην Κύπρο ή για άλλο νομικό πρόσωπο που δεν είναι εγγεγραμμένο στην Κύπρο τότε θα πρέπει να δηλώνονται όλοι οι πραγματικοί δικαιούχοι της εταιρείας ή του νομικού προσώπου κατά την συμπλήρωση των εντύπων.Έντυπο καταχώρησης στοιχείων πραγματικού δικαιούχου