Πολιτική Άμυνα


Το έργο PathoCERT στοχεύει στην ενίσχυση της ικανότητας συντονισμού των πρώτων ανταποκριτών στη διαχείριση γεγονότων παθογόνων που μεταφέρονται στο νερό. Αυτό θα αυξήσει την ικανότητα των πρώτων ανταποκριτών, επιτρέποντας τα ακόλουθα:

    1. ταχεία και ακριβή ανίχνευση παθογόνων,

    2. βελτίωση της επίγνωσης της κατάστασης και

    3. βελτίωση της ικανότητας τους να ελέγχουν και να μετριάζουν καταστάσεις έκτακτης ανάγκης που περιλαμβάνουν παθογόνα που μεταφέρονται στο νερό.


Για την επίτευξη αυτού του στόχου, το έργο θα ερευνήσει και παρουσιάσει Pathogen Contamination Emergency Response Technologies (PathoCERT), μια συλλογή από νέες, οικονομικά αποδοτικές και εύχρηστες τεχνολογίες, εργαλεία και κατευθυντήριες γραμμές, τα οποία θα επικυρωθούν στο πεδίο από τους πρώτους ανταποκριτές.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα https://pathocert.eu/.

Share