Πολιτική Άμυνα


Γενική Διεύθυνση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ανθρωπιστική Βοήθεια και την Πολιτική Προστασία

Το 1992 ιδρύθηκε η Υπηρεσία Ανθρωπιστικής Βοήθειας της Ευρωπαϊκής Κοινότητας ως ένδειξη της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης προς τους ανθρώπους που χρήζουν βοήθειας σε ολόκληρο τον κόσμο. Το 2004 η Υπηρεσία συνέχισε το έργο της ως Γενική Διεύθυνση Ανθρωπιστικής Βοήθειας της Επιτροπής, ενώ το 2010 στο πεδίο των αρμοδιοτήτων της εντάχθηκε και η πολιτική προστασία, με στόχο τον καλύτερο συντονισμό και την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των καταστροφών τόσο εντός όσο και εκτός των συνόρων της Ένωσης.

Η Γενική Διεύθυνση για την Ανθρωπιστική Βοήθεια και Πολιτική Προστασία (European Commission’s Humanitarian Aid and Civil Protection - ECHO) έχει την έδρα της στις Βρυξέλλες.

Η δράση της δεν περιορίζεται στην αντιμετώπιση των άμεσων συνεπειών που έχει μια καταστροφή. Καλύπτει πολύ περισσότερα στάδια: την πρόληψη, την ετοιμότητα, την αντιμετώπιση και την αποκατάσταση. Αυτό συνεπάγεται ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων με στόχο:

• να μειωθεί ο κίνδυνος καταστροφών, π.χ. χάρη σε στρατηγικές περιορισμού των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής,

• να βελτιωθεί η ετοιμότητα, π.χ. μέσα από την ανάπτυξη µέσων, όπως τα συστήµατα έγκαιρης προειδοποίησης,

• να εξασφαλιστεί μια ομαλή μετάβαση, μετά την ολοκλήρωση των επιχειρήσεων αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης, κυρίως μέσα από τη «χαρτογράφηση» κατάλληλων στρατηγικών εξόδου,

• να ενισχυθεί η γενικότερη θωράκιση του πληθυσμού, π.χ. συνδέοντας την παροχή έκτακτης βοήθειας με «εργαλεία» μακροπρόθεσμης ανάκαμψης και ανάπτυξης.

Η Γενική Διεύθυνση για την Ανθρωπιστική Βοήθεια και Πολιτική Προστασία συνεπικουρείται από την Επιτροπή για την Πολιτική Προστασία (Civil Protection Committee), στην οποία συμμετέχουν εκπρόσωποι των κρατών μελών της E.E., εκπρόσωποι από τα υποψήφια για ένταξη κράτη και εκπρόσωποι από τις χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Η Δύναμη Πολιτικής Άμυνας συμμετέχει με εκπρόσωπό της στην Επιτροπή Πολιτικής Προστασίας, αλλά και σε υποεπιτροπές που έχουν ως σκοπό τη στήριξη του έργου της.

Share