Πολιτική Άμυνα


Το έργο ARTION θα βασιστεί στη γνώση των εταίρων της κοινοπραξίας για την επίτευξη 4 στρατηγικών πυλώνων που θα καθοδηγούν τους συγκεκριμένους στόχους του:

    1. τον πυλώνα της Έρευνας και Καινοτομίας για την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) για τη διαχείριση καταστροφών,

    2. τον πυλώνα Ποσοτικών Ασκήσεων Πεδίου για τη συλλογή δεδομένων για την κατάρτιση αλγορίθμων και την αξιολόγηση,

    3. τον πυλώνα Εκπαίδευσης και δικτύωσης για τη διεξαγωγή διαδικτυακών ενοτήτων για την ανταλλαγή γνώσεων και τη δημιουργία νέων συνεργασιών μεταξύ των σχετικών φορέων που ενδιαφέρονται για τα συγκεκριμένα θέματα και

    4. τον πυλώνα “Ανοικτής Γνώσης” για την προώθηση της AI για τη διαχείριση καταστροφών παρέχοντας σύνολα δεδομένων για χρήση από την επιστημονική κοινότητα, υποστηρίζοντας αναπαραγώγιμα αποτελέσματα και σημεία αναφοράς για εργαλεία AI και, τέλος, για να αυξήσουμε την προβολή του ARTION


Το έργο ARTION στοχεύει να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ επιστημόνων AI και εμπειρογνωμόνων διαχείρισης καταστροφών, να αναπτύξει την ικανότητα και την επάρκεια των πρώτων ανταποκριτών στη χρήση της τεχνολογίας AI, να διασπείρει γνώσεις και δεδομένα και να ενθαρρύνει περαιτέρω έρευνα για την AI σε συγκεκριμένες εφαρμογές που αντιμετωπίζουν καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου διαχείρισης καταστροφών.
Share