Υπουργείο Εσωτερικών Μετάβαση στο περιεχόμενο
Κυπριακή Δημοκρατία Υπουργείο Εσωτερικών
Οι διαδικασίες που ακολουθούνται βασίζονται στους σχετικούς Νόμους και τους κανονισμούς. Συγκεκριμένα ο Νόμος που ρυθμίζει τα θέματα σωματείων, ιδρυμάτων, ομοσπονδιών ή ενώσεων, ή Μη κυβερνητικών Οργανισμών με διεθνή δράση είναι ο περί Σωματείων και Ιδρυμάτων και για άλλα συναφή θέματα Νόμος του 2017 - 2019 που βρίσκεται εδώ. Οι κανονισμοί με βάση τον Νόμο αυτό βρίσκονται εδώ.Για να συσταθεί ένα σωματείο και να μπορεί να εγγραφεί στον Έφορο Σωματείων, θα πρέπει 20 τουλάχιστον άτομα να συμφωνήσουν σε ένα κοινό καταστατικό. Το καταστατικό θα περιλαμβάνει τις πρόνοιες με βάση τις οποίες θα λειτουργεί το σωματείο. Αρκετές από τις πρόνοιες είναι υποχρεωτικές με βάση τον Νόμο. Είναι σημαντικό να διευκρινιστεί ότι η οντότητα που θα δημιουργηθεί θα λειτουργεί για κοινωφελείς σκοπούς , δηλαδή για μη εμπορικούς ή οικονομικούς σκοπούς. Είναι σημαντικό επίσης να γίνει αντιληπτό ότι η όποια κινητή ή ακίνητη περιουσία δοθεί πριν ή μετά τη σύσταση στο σωματείο, ανήκει στο σωματείο και όχι στους δωρητές ή στα μέλη. Σε περίπτωση διάλυσης του σωματείου, η περιουσία δεν διανέμεται στα μέλη.

Για να μπορεί να λειτουργήσει ένα Σωματείο θα πρέπει να υποβάλει συγκεκριμένα έγγραφα/συμπληρωμένα έντυπα στον αρμόδιο Έφορο Σωματείων, δηλαδή στον Έπαρχο με βάση την έδρα του Σωματείου.

Για εγγραφή νέου σωματείου, υποβάλλονται τα ακόλουθα έντυπα
- “Σ1. Τύπος Α1 _Σωματείο” - Έντυπο αίτησης για εγγραφή Σωματείου
- “Σ2. Συστατική Πράξη Σωματείου”
- «Σ3. Υπογραφή καταστατικού Σωματείου»
- «Σ5. Μέλη διοικητικού Συμβουλίου Σωματείου».
- "Γενικό 1- Τύπος Δ1, Υπεύθυνη δήλωση"
- Στην περίπτωση εγγραφής σωματείου του οποίου οι δραστηριότητές και ενέργειες αφορούν ανήλικους, τότε υποβάλλεται πιστοποιητικό για κάθε μέλος του ΔΣ ότι δεν περιλαμβάνεται στο Αρχείο που τηρείται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 22 του Περί της Πρόληψης και της Καταπολέμησης της Σεξουαλικής Κακοποίησης, εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής Πορνογραφίας Νόμου
Το καταστατικό πρέπει να είναι μονογραμμένο σε όλες τις σελίδες του από τα ιδρυτικά μέλη.
Όταν η αίτηση εξετασθεί και εγκριθεί το Σωματείο, εγγράφεται στο Μητρώο και εκδίδεται το Σ4-Τύπος Γ1, Πιστοποιητικό Εγγραφής .


Η τροποποίηση του καταστατικού ενός σωματείου θα πρέπει να είναι αποτέλεσμα απόφασης της Γενικής του Συνέλευσης. Το άρθρο 22 του περί Σωματείων και Ιδρυμάτων και για άλλα συναφή θέματα Νόμου, ρυθμίζει την αλλαγή του καταστατικού και προνοεί ότι για αλλαγή του καταστατικού πρέπει να συναινέσουν τα τρία τέταρτα των μελών, εκτός αν ο Έφορος δώσει έγκριση για να μειωθεί η απαιτούμενη συναίνεση στα δύο πέμπτα, νοουμένου ότι αποδειχθεί ότι το Διοικητικό Συμβούλιο εφάρμοσε όλες τις ενδεδειγμένες ενέργειες ώστε να προσκληθούν όλα τα μέλη.

Για αλλαγή του καταστατικού υφιστάμενου σωματείου πρέπει να υποβληθούν: - το καταστατικό υπογραμμένο από όλα τα μέλη του ΔΣ και μονογραμμένο σε όλες τις σελίδες του από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
- το έντυπο «Σ6. Παρόντες σε ΓΣ Σωματείου»
- το έντυπο «Σ8. Μέλη σωματείου» για να επιβεβαιωθεί η απαιτούμενη απαρτία της Γενικής Συνέλευσης που αποφασίζει για αλλαγή του καταστατικού.
- το έντυπο "Σ5. Μέλη διοικητικού συμβουλίου Σωματείου


Ένα ίδρυμα ιδρύεται με στόχο περιουσία που διατίθεται από ένα άτομο ή που διατίθεται μέσω διαθήκης να χρησιμοποιηθεί για κάποιο κοινωφελή σκοπό του ιδρυτή ή του αποθανόντος. Η αξία της περιουσίας δεν μπορεί να είναι μικρότερη από €1.000.

Πρέπει να ετοιμάζεται ένα καταστατικό που θα είναι σύμφωνο με τις πρόνοιες του Νόμου. Στο καταστατικό πρέπει να αναγράφονται με λεπτομέρεια οι σκοποί του ιδρύματος.
Ένα ίδρυμα μπορεί να συσταθεί για την επίτευξη ενός ή περισσοτέρων από τους πιο κάτω σκοπούς:
(α) Την αποτροπή ή ανακούφιση της φτώχειας.
(β) την προώθηση της εκπαίδευσης.
(γ) την προώθηση της υγείας ή τη σωτηρία της ζωής.
(δ) την προώθηση της ανάπτυξης του πολίτη και της κοινότητας.
(ε) την προώθηση των τεχνών, του πολιτισμού, της πολιτιστικής κληρονομίας ή της επιστήμης.
(στ) την προώθηση των ερασιτεχνικών αθλοπαιδιών.
(ζ) την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της επιλύσεως διαφορών ή της συμφιλίωσης ή την προώθηση της θρησκευτικής ή εθνικής αρμονίας ή ισότητας και ιδιαιτερότητας.
(η) την προώθηση της προστασίας ή της βελτιώσεως του περιβάλλοντος.
(θ) την ανακούφιση των αναγκών που προκύπτουν λόγω του νεαρού ή του προχωρημένου της ηλικίας, προβλημάτων υγείας, αναπηρίας, οικονομικών δυσχερειών ή άλλου μειονεκτήματος.
(ι) την προώθηση της ευημερίας και προστασίας των ζώων.
(ια) για οποιοδήποτε άλλο λόγο, προς όφελος του κοινού γενικά ή ο οποίος θεωρείται συναφής με τους σκοπούς των πιο πάνω παραγράφων (α) μέχρι (ι):
Είναι σημαντικό επίσης να γίνει αντιληπτό ότι η όποια κινητή ή ακίνητη περιουσία δοθεί για να συσταθεί το ίδρυμα, ανήκει σε αυτό και μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για τους σκοπούς του.
Την διοίκηση του ιδρύματος μπορεί να αναλάβουν Επίτροποι ή Διοικητικό Συμβούλιο που καθορίζονται από τον ιδρυτή ή τους ιδρυτές. Ο τρόπος διαδοχής τους πρέπει να καθορίζεται στο καταστατικό και αφού ιδρυθεί το ίδρυμα πρέπει να είναι σαφές στους ιδρυτές ότι δεν μπορούν οι ίδιοι στη συνέχεια να αλλάξουν τους Επιτρόπους ή το Διοικητικό Συμβούλιο.

Για την εγγραφή Ιδρύματος υποβάλλονται στον Έφορο, δηλαδή στον Έπαρχο με βάση την έδρα του Ιδρύματος συμπληρωμένα τα ακόλουθα έντυπα:
- Ι1. Τύπος Α2 _Ίδρυμα” - Ι2. Ιδρυτικη πράξη ιδρύματος” - Ι4. Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου Ιδρύματος»
- Ποινικό Μητρώο για κάθε μέλος του ΔΣ το οποίο να έχει εκδοθεί τους τελευταίους 3 μήνες
- Σε περίπτωση εγγραφής ιδρύματος του οποίου οι δραστηριότητες και ενέργειες αφορούν ανήλικους τότε πιστοποιητικό για κάθε μέλος του ΔΣ ότι δεν περιλαμβάνεται στο Αρχείο που τηρείται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 22 του Περί της Πρόληψης και της Καταπολέμησης της Σεξουαλικής Κακοποίησης, εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής Πορνογραφίας Νόμου

Όταν η αίτηση εξετασθεί και εγκριθεί το Ίδρυμα εγγράφεται στο Μητρώο και εκδίδεται το Πιστοποιητικό Εγγραφής (Ι3.Τύπος Γ2_Πιστοποιητικό Ιδρύματος ).


Προϋπόθεση για τροποποίηση του καταστατικού Ιδρύματος είναι η έκδοση Διατάγματος Δικαστηρίου. Η Ιδρυτική Πράξη Ιδρυμάτων δεν τροποποιείται, παρά μόνο το καταστατικό τους.
Διαδικασία

1. Πραγματοποίηση Συνεδρίας του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος για λήψη απόφασης για τροποποίηση συγκεκριμένων άρθρων του καταστατικού και εξουσιοδότηση ενός από τα μέλη του ή του δικηγόρου του Ιδρύματος να καταθέσει Ένορκη Δήλωση στο Δικαστήριο με την οποία να υποβάλλει αίτηση δια κλήσεως υπό του ιδρύματος για έκδοση Διατάγματος του Δικαστηρίου, το οποίο να διατάσσει την τροποποίηση του καταστατικού του εν λόγω ιδρύματος. Μαζί με την αίτηση θα πρέπει να υποβληθούν ως τεκμήρια:
α) πιστό αντίγραφο Πιστοποιητικού Εγγραφής του Ιδρύματος
β) πιστό αντίγραφο του υφιστάμενου καταστατικού
γ) τα πρακτικά της προαναφερόμενης συνεδρίας του ΔΣ, στα οποία να αναγράφονται κατά άρθρο οι προτεινόμενες τροποποιήσεις.
δ) το προτεινόμενο καταστατικό με ενσωματωμένες τις τροποποιήσεις.
Η ένορκη Δήλωση με καταγεγραμμένη την ημερομηνία καταχώρησης και την ημερομηνία ακρόασης της αίτησης, επιδίδεται στον Έφορο από ιδιώτη επιδότη.
2. Ο Έφορος θα εξετάσει τις προτεινόμενες τροποποιήσεις και θα ενημερώσει γραπτώς τη Νομική Υπηρεσία, δικηγόρος της ο οποίας θα εκπροσωπήσει τον Έφορο στο Δικαστήριο, εάν συμφωνεί με τις τροποποιήσεις και συναινεί στην έκδοση Διατάγματος ή έχει παρατηρήσεις. Οι απόψεις του Εφόρου, κοινοποιούνται στο Δικηγόρο του Ιδρύματος.
3. Εάν υπάρχουν παρατηρήσεις θα πρέπει να τακτοποιηθούν και να κατατεθεί συμπληρωματική Ένορκη Δήλωση με νέα πρακτικά του Δ.Σ. όπου να εγκρίνονται οι τροποποιήσεις οι οποίες να ενσωματωθούν στο προτεινόμενο για έγκριση καταστατικό.
4. Η συμπληρωματική Ένορκη Δήλωση διαβιβάζεται στον Έφορο ο οποίος εάν δεν έχει παρατηρήσεις, με επιστολή του προς τη Νομική Υπηρεσία αναφέρει ότι δεν φέρει πλέον οποιαδήποτε ένσταση στην έκδοση του αιτούμενου Διατάγματος. Η επιστολή του Εφόρου, κοινοποιείται στο Δικηγόρο του Ιδρύματος.
5. Εφόσον εκδοθεί το Διάταγμα οι αιτητές το διαβιβάζουν στον Έφορο μαζί με το τροποποιημένο καταστατικό για έγκριση και καταχώρηση στο φάκελο και στο Μητρώο Ιδρυμάτων του Εφόρου.


Για να συσταθεί μία Ομοσπονδία ή Ένωση πρέπει πέντε τουλάχιστον νομικές οντότητες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα να δημιουργήσουν ένα κοινό καταστατικό. Οι οντότητες μπορεί να είναι σωματεία, ιδρύματα, μη κερδοσκοπικές εταιρείες ή άλλες παρεμφερείς μη κερδοσκοπικές νομικές οντότητες, είτε αλλοδαπές είτε ημεδαπές, οι οποίες συμμερίζονται κοινούς σκοπούς.

Πριν την υποβολή αίτησης για εγγραφή θα πρέπει να ετοιμαστεί το καταστατικό που θα περιλαμβάνει τις πρόνοιες με βάση τις οποίες θα λειτουργεί η Ομοσπονδία/Ένωση. Αρκετές από τις πρόνοιες είναι υποχρεωτικές με βάση τον Νόμο. Είναι σημαντικό να διευκρινιστεί ότι η οντότητα που θα δημιουργηθεί θα λειτουργεί για κοινωφελείς σκοπούς , δηλαδή για μη εμπορικούς ή οικονομικούς σκοπούς. Για τη δεύτερη περίπτωση θα πρέπει να γίνει εγγραφή άλλου είδους οντότητας, πχ. συνεταιρισμοί.
Επίσης πριν από τη σύσταση του σωματείου πρέπει να γίνει μία εκλογική συνέλευση μεταξύ των ιδρυτικών μελών και να εκλεγούν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

Για εγγραφή μίας νέας ομοσπονδίας ή Ένωσης , υποβάλλονται τα έντυπα :
-“ ΟΕ1. Τύπος Α3_Αίτηση για εγγραφή ομοσπονδίας ή ένωσης”,
- “ ΟΕ2. Συστατική πράξη ομοσπονδίας”
- «ΟΕ4.Μέλη διοικητικό συμβουλιου ομοσπονδίας».
- Ποινικό Μητρώο για κάθε μέλος του ΔΣ το οποίο να έχει εκδοθεί τους τελευταίους 3 μήνες. Σε περίπτώσεις που ένα μέλος έχει διατελέσει και στο παρελθόν τότε ο Έφορος μπορεί να δεχθεί αντί ποινικού μητρώου, συμπληρωμένο το έντυπο - Γενικό 1 - Τύπος Δ1, Υπεύθυνη δήλωση
- Σε περίπτωση που οι δραστηριότητες και ενέργειες της Ομοσπονδίας/Ένωσης αφορούν ανήλικους, τότε πιστοποιητικό για κάθε μελος του ΔΣ ότι δεν περιλαμβάνεται στο Αρχείο που τηρείται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 22 του Περί της Πρόληψης και της Καταπολέμησης της Σεξουαλικής Κακοποίησης, εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής Πορνογραφίας Νόμου

Το καταστατικό πρέπει να είναι μονογραμμένο σε όλες τις σελίδες του από τα ιδρυτικά μέλη
Όταν η αίτηση εξετασθεί και εγκριθεί η Ομοσπονδία ή Ένωση εγγράφεται στο Μητρώο και εκδίδεται το Πιστοποιητικό Εγγραφής OE3- Tύπος Γ3, πιστοποιητικό εγγραφής Ομοσπονδίας /Ένωσης..


Η τροποποίηση του καταστατικού μίας Ομοσπονδίας ή Ενωσης θα πρέπει να είναι αποτέλεσμα απόφασης της Γενικής του Συνέλευσης. Το άρθρο 22 του περί Σωματείων και Ιδρυμάτων και για άλλα συναφή θέματα Νόμου, ρυθμίζει την αλλαγή του καταστατικού και προνοεί ότι για αλλαγή του καταστατικού πρέπει να συναινέσουν τα τρία τέταρτα των μελών, εκτός αν ο Έφορος δώσει έγκριση για να μειωθεί η απαιτούμενη συναίνεση στα δύο πέμπτα, νοουμένου ότι αποδειχθεί ότι το Διοικητικό Συμβούλιο εφάρμοσε όλες τις ενδεδειγμένες ενέργειες ώστε να προσκληθούν όλα τα μέλη.

Για αλλαγή του καταστατικού υφιστάμενης Ομοσπονδίας ή Ένωσης θα πρέπει να υποβληθεί το καταστατικό υπογραμμένο από όλα τα μέλη του ΔΣ και μονογραμμένο σε όλες τις σελίδες του από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Επίσης πρέπει να υποβληθούν τα έντυπα «ΟΕ5. Παρόντες σε ΓΣ Ομοσπονδία Ένωσης για να επιβεβαιωθεί η απαιτούμενη απαρτία της Γενικής Συνέλευσης που αποφασίζει για αλλαγή του καταστατικού.


Κάθε σωματείο οφείλει:
(α) να τηρεί κατάλογο των μελών του στο έντυπο «Σ8. Μέλη σωματείου» και να το προσκομίζει στον Έφορο όποτε του ζητηθεί για επιθεώρηση, σύμφωνα με το άρθρο 18(5).
Εντός της πρώτης τριμηνίας κάθε έτους το διοικητικό συμβούλιο ή ο γραμματέας τους σωματείου οφείλουν να γνωστοποιούν στον Έφορο, δηλαδή στον οικείο Έπαρχο αριθμητικά τυχόν διαγραφές μελών και εγγραφές νέων μελών οι οποίες έγιναν κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους. Τα στοιχεία υποβάλλονται στο έντυπο «Σ7. Υποχρεωτικές γνωστοποιήσεις από Σωματείο.
(β) να ενημερώνει τον Έφορο εντός της πρώτης τριμηνίας κάθε έτους σε περίπτωση αλλαγής των εν ενεργεία μελών της διοίκησης του σωματείου, με τα αντίστοιχα αξιώματά τους και τα στοιχεία επικοινωνίας τους. Αυτό γίνεται με προσκόμιση του εντύπου «Σ5. Μέλη διοικητικού Συμβουλίου Σωματείου»
(γ) να ενημερώνει τον Έφορο εντός της πρώτης τριμηνίας κάθε έτους στο κατά πόσο κατά το προηγούμενο έτος πραγματοποιήθηκε ο ελάχιστος αριθμός ετήσιων γενικών συνελεύσεων που ορίζει το καταστατικό.
(δ) Σε περίπτωση αλλαγής της διεύθυνσης του υποστατικού ή/και των στοιχείων επικοινωνίας του σωματείου, το διοικητικό συμβούλιο ή ο γραμματέας αυτού, οφείλουν να γνωστοποιήσουν αμέσως μόλις επέλθει η αλλαγή τη νέα διεύθυνση ή/και τα νέα στοιχεία επικοινωνίας.
(ε) Τα μέλη της διοίκησης σωματείου έχουν την υποχρέωση να τηρούν λογιστικά βιβλία, στα οποία καταχωρίζονται όλες οι πράξεις όλων των δοσοληψιών του σωματείου και να καταρτίζουν στο τέλος κάθε οικονομικού έτους τους ακόλουθους λογαριασμούς:
i. Λογαριασμό του ακαθάριστου εισοδήματος του σωματείου ανάλογα με την περίπτωση, κατά τη διάρκεια του οικονομικούς έτους·
ii. Λογαριασμό του πιστωτικού του υπολοίπου κατά την έναρξη του οικονομικού έτους και όλων των χρημάτων που έχουν εισπραχθεί για λογαριασμό τους κατά τη διάρκεια αυτού·
iii. Λογαριασμό όλων των χρηματικών ποσών που οφείλονται από αυτά ή που τους οφείλονται και των πληρωμών που διενεργήθηκαν κατά τη διάρκεια του ίδιου οικονομικού έτους.

Οι λογαριασμοί των σωματείων ελέγχονται από εγκεκριμένο ελεγκτή, με δικά τους έξοδα, εκτός αν τα έσοδα δεν υπερβαίνουν τις σαράντα χιλιάδες ευρώ (€40.000), οπότε και δεν απαιτείται η ετοιμασία λογαριασμών ελεγμένων από εγκεκριμένο ελεγκτή.

Οι λογαριασμοί υποβάλλονται στον Έφορο το αργότερο εντός εφτά (7) μηνών από τη λήξη του οικονομικού έτους, μαζί με την έκθεση του εγκεκριμένου ελεγκτή, όταν προνοείται. Μαζί με τους λογαριασμούς το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να προσκομίζει το έντυπο «Γενικά 2. Οικονομικά Στοιχεία Σωματεία, Ιδρύματος, Ομοσπονδίες, Ένωσης»

Κάθε ίδρυμα οφείλει:
Να τηρεί λογιστικά βιβλία, στα οποία καταχωρίζονται όλες οι πράξεις όλων των δοσοληψιών του ιδρύματος και να καταρτίζει στο τέλος κάθε οικονομικού έτους τους ακόλουθους λογαριασμούς:
i. Λογαριασμό του ακαθάριστου εισοδήματος του ιδρύματος ανάλογα με την περίπτωση, κατά τη διάρκεια του οικονομικούς έτους·
ii. Λογαριασμό του πιστωτικού του υπολοίπου κατά την έναρξη του οικονομικού έτους και όλων των χρημάτων που έχουν εισπραχθεί για λογαριασμό τους κατά τη διάρκεια αυτού·
iii. Λογαριασμό όλων των χρηματικών ποσών που οφείλονται από αυτά ή που τους οφείλονται και των πληρωμών που διενεργήθηκαν κατά τη διάρκεια του ίδιου οικονομικού έτους.

Οι λογαριασμοί των ιδρυμάτων ελέγχονται από εγκεκριμένο ελεγκτή, με δικά τους έξοδα.

Οι λογαριασμοί υποβάλλονται στον Έφορο το αργότερο εντός εφτά (7) μηνών από τη λήξη του οικονομικού έτους, μαζί με την έκθεση του εγκεκριμένου ελεγκτή, όταν προνοείται. Μαζί με τους λογαριασμούς το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να προσκομίζει το έντυπο «Γενικά 2. Οικονομικά Στοιχεία Σωματεία, Ιδρύματος, Ομοσπονδίες, Ένωσης»

Κάθε Ομοσπονδία ή Ένωση Οφείλει:
Να τηρεί λογιστικά βιβλία, στα οποία καταχωρίζονται όλες οι πράξεις όλων των δοσοληψιών της Ομοσπονδίας ή Ένωσης και να καταρτίζει στο τέλος κάθε οικονομικού έτους τους ακόλουθους λογαριασμούς:
i. Λογαριασμό του ακαθάριστου εισοδήματος της Ομοσπονδίας ή Ένωσης ανάλογα με την περίπτωση, κατά τη διάρκεια του οικονομικούς έτους·αυτού·
iii. Λογαριασμό όλων των χρηματικών ποσών που οφείλονται από αυτές ή που τους οφείλονται και των πληρωμών που διενεργήθηκαν κατά τη διάρκεια του ίδιου οικονομικού έτους.

Οι λογαριασμοί των Ομοσπονδιών/Ενώσεων ελέγχονται από εγκεκριμένο ελεγκτή, με δικά τους έξοδα, εκτός αν τα έσοδα δεν υπερβαίνουν τις σαράντα χιλιάδες ευρώ (€40.000), οπότε και δεν απαιτείται η ετοιμασία λογαριασμών ελεγμένων από εγκεκριμένο ελεγκτή.

Οι λογαριασμοί υποβάλλονται στον Έφορο το αργότερο εντός εφτά (7) μηνών από τη λήξη του οικονομικού έτους, μαζί με την έκθεση του εγκεκριμένου ελεγκτή, όταν προνοείται. Μαζί με τους λογαριασμούς το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να προσκομίζει το έντυπο «Γενικά 2. Οικονομικά Στοιχεία Σωματεία, Ιδρύματος, Ομοσπονδίες, Ένωσης»


Το έντυπο για την εγγραφή διεθνούς μη κυβερνητικού Οργανισμού είναι το έντυπο "ΔΟ1.Τύπος Α4__ΑΙΤΗΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ".


Διάλυση σωματείου ή Ομοσπονδίας/Ένωσης. Το σωματείο/Ομοσπονδία/Ένωση διαλύεται για τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 24 του περί Σωματείων και Ιδρυμάτων και για άλλα συναφή θέματα Νόμου, δηλαδή
(α) με απόφαση συνέλευσης του σωματείου/Ομοσπονδίας/Ένωσης παρόντων των τριών τετάρτων των μελών
(β) όταν τα μέλη του μειωθούν σε αριθμό κάτω από είκοσι (20) στην περίπτωση σωματείου ή κάτω από τον αριθμό πέντε (5) στην περίπτωση ομοσπονδίας/ενωσης. .
(γ) με απόφαση του Δικαστηρίου, ύστερα από αίτηση του διοικητικού συμβουλίου του σωματείου/ομοσπονδίας/ένωσης ή των δύο πέμπτων των μελών ή του Εφόρου, εάν δεν μπορεί να εκλεγεί διοικητικό συμβούλιο ή να λειτουργήσει το σωματείο/ομοσπονδία/ένωση ή δεν υποβάλλει στον Έφορο τα απαραίτητα στοιχεία, ή εκπληρώθηκε ο σκοπός του ή πλέον ο σκοπός που επιδιώκει είναι κερδοσκοπικός ή διαφορετικός από αυτό που καθορίζεται στο καταστατικό, ή αν οι σκοποί του έχουν αποβεί παράνομοι.
(δ) με απόφαση του Δικαστηρίου, ύστερα από αίτηση του Εφόρου, σε περίπτωση αδράνειας του για χρονικό διάστημα που υπερβαίνει τα δύο (2) έτη.

Με τη διάλυση του σωματείου/ομοσπονδίας/ένωσης αυτό τίθεται αυτοδικαίως σε εκκαθάριση, και εκτός αν ο Νόμος ή το καταστατικό ορίζουν διαφορετικά, αυτό γίνεται από το Διοικητικό του Συμβούλιο.

Στη περίπτωση σωματείου, η περιουσία του δεν μπορεί να διανεμηθεί στα μέλη ενώ στην περίπτωση Ομοσπονδίας/Ένωσης μπορεί να διανεμηθεί στα μέλη.

Διάλυση Ιδρύματος

Το ίδρυμα παύει να υπάρχει στις περιπτώσεις
(α) που ορίζει η ιδρυτική του πράξη ή το καταστατικό του.
(β) Ο σκοπός του εκπληρώθηκε ή απέβη ανέφικτος∙
(γ) λόγω αδράνειας, για χρονικό διάστημα που υπερβαίνει τα δύο (2) έτη
(δ) έχει παρεκκλίνει από το σκοπό του ή εάν ο σκοπός ή η λειτουργία του έχουν αποβεί παράνομα, όπως προβλέπεται στο άρθρο 4 του Νόμου.


Οι διαδικασίες που ακολουθούνται βασίζονται στους σχετικούς Νόμους και τους κανονισμούς. Συγκεκριμένα ο Νόμος που ρυθμίζει τα θέματα σωματείων, ιδρυμάτων, ομοσπονδιών ή ενώσεων, ή Μη κυβερνητικών Οργανισμών με διεθνή δράση είναι ο περί Σωματείων και Ιδρυμάτων και για άλλα συναφή θέματα Νόμος του 2017 - 2019 που βρίσκεται εδώ. Οι κανονισμοί με βάση τον Νόμο αυτό βρίσκονται εδώ.


Για σωματεία/ιδρύματα/ομοσπονδίες/ενώσεις
- (α) εξέταση αίτησης για εγγραφή Σωματείου: €50,00,
- (β) εξέταση αίτησης για εγγραφή Ιδρύματος: €100,00,
- (γ) εξέταση αίτησης για εγγραφή Ομοσπονδίας/Ένωσης: € 150,00,
- (δ) εξέταση αίτησης για εγγραφή Διεθνούς Μη Κυβερνητικού Οργανισμού: €150,00,
- (ε) έκδοση πιστοποιητικού εγγραφής Σωματείου/Ιδρύματος/Ομοσπονδίας/Ένωσης/Διεθνούς Μη Κυβερνητικού Οργανισμού: €5,00,
- (στ) έκδοση πιστού αντιγράφου Καταστατικού Σωματείου/Ιδρύματος/ Ομοσπονδίας/Ένωσης/ Διεθνούς Μη Κυβερνητικού Οργανισμού: €5,00,
- (ζ) έκδοση πιστού αντιγράφου Πιστοποιητικού Εγγραφής Σωματείου/Ιδρύματος/Ομοσπονδίας/Ένωσης ή Διεθνούς Μη Κυβερνητικού Οργανισμού: €5,00,
- (η) εξέταση αίτησης καταχώρισης τροποποίησης καταστατικού: €10,00,
- (θ) εξέταση αιτήματος για έκδοση οποιασδήποτε άλλης βεβαίωσης, όπως Βεβαίωσης σύνθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου της οργάνωσης: €5,00:

Για αγαθοεργά ιδρύματα
- (α) χορήγηση πιστoπoιητικoύ συστάσεως ιδρύματoς μηδενικό τέλoς.
- (β) χορήγηση αvτιγράφoυ τoυ πιo πάvω αvαφερόμεvoυ πιστoπoιητικoύ καταβάλλεται: €8,60
- (γ) Χορήγηση πιστoύ αvτιγράφoυ της συστατικής πράξης ή τoυ καταστατικoύ ιδρύματος: €17,20
- (δ) Για κάθε άλλη βεβαίωση ή πληρoφoρία η oπoία χoρηγείται σε σχέση με oπoιoδήπoτε ίδρυμα τo oπoίo έχει συσταθεί δυvάμει τoυ παρόvτoς Νόμoυ καταβάλλεται τέλoς €5,20

Σημειώνεται ότι σωματεία ή ιδρύματα που είχαν υποβάλει αίτηση για εγγραφή του στο Μητρώο πριν την δημοσίευση των νέων Κανονισμών (δηλαδή πριν την 17η Ιουλίου) θα καταβάλλουν τα τέλη που ίσχυαν με βάση τους προγενέστερους Κανονισμούς. Το ίδιο ισχύει και για σωματεία και ιδρύματα που έχουν εγγραφεί με βάση τους καταργηθέντες νόμους και έχουν υποβάλει τα καταστατικά τους με βάση τα άρθα 55 και 56 του Νόμου, πριν την ημερομηνία δημοσίευσης των νέων κανονισμών.