Υπουργείο Εσωτερικών Μετάβαση στο περιεχόμενο
Κυπριακή Δημοκρατία Υπουργείο Εσωτερικών

1. Σε ποιους απευθύνονται τα Έντυπα Πραγματικού Δικαιούχου;
Τα Έντυπα Πραγματικού Δικαιούχου απευθύνονται σε ΟΛΑ τα Σωματεία / Ιδρύματα / Ομοσπονδίες / Ενώσεις / Αγαθοεργή Ιδρύματα εγγεγραμμένα στην Κύπρο και Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις με νομική προσωπικότητα σε άλλο κράτος.
2. Από ποιους Συμπληρώνονται τα Έντυπα Πραγματικού Δικαιούχου;
Τα Έντυπα Πραγματικού Δικαιούχου πρέπει να συμπληρώνονται από τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα Μέλη της Διεύθυνσης, τους Ιδρυτές (ισχύει μόνο για τα Ιδρύματα) και τους Προμηθευτές ή Δωρητές με οικονομική συναλλαγή πέραν του 25% των ετήσιων εσόδων, ότι ισχύει για την κάθε περίπτωση.
3. Εάν ένα Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ορισμένο εκ της θέσεως του (ex officio) ή είναι ο Αρχιεπίσκοπος / Μητροπολίτης ή εκπρόσωπος τους ή η εκάστοτε σύζυγος του Προέδρου της Δημοκρατίας, ποιο έντυπο πρέπει συμπληρώνει;
Όσα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ορισμένα εκ της θέσεως τους ή είναι ο Αρχιεπίσκοπος / Μητροπολίτης ή εκπρόσωπος τους ή η εκάστοτε σύζυγος του Προέδρου της Δημοκρατίας πρέπει να συμπληρώσουν το Έντυπο Β.
4. Ποια είναι η ημερομηνία κατά την οποία ένα φυσικό πρόσωπο ξεκίνησε να είναι πραγματικός δικαιούχος;
Ένα φυσικό πρόσωπο ξεκινά να είναι πραγματικός δικαιούχος από την πρώτη φορά που εκλέγεται ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ανεξάρτητα εάν έχει διακοπεί η θητεία του τα τελευταία χρόνια και ακολούθησε επανεκλογή του.
5. Σωματεία που δεν έχουν εγγραφεί ακόμη πρέπει να προχωρήσουν στην συμπλήρωση των Εντύπων Πραγματικού Δικαιούχου;
Νέα Σωματεία που δεν έχουν εγγραφεί ακόμη δεν θα προχωρήσουν στην συμπλήρωση των Εντύπων, ένα μήνα μετά την εγγραφή τους οφείλουν να τα προσκομίσουν.

Ο Έφορος Σωματείων δεν θα προχωρεί στην εξάταση αιτήσεων από υπό εγγραφή οντοτήτες που λειτουργούν για την εκμάθηνση αθλημάτων, δηλαδή λειτουργούν ως σχολές είτε νομότυπα, με βάση το Κ.Δ.Π. 38/95 είτε ακόμα χειρότερα παράνομα, κατά παράβαση δηλαδή των συγκεκριιμένων κανονισμών. Επιπλέον, για σωματεία που διαπιστώνεται ότι λειτουργούν ως σχολές θα γίνεται διαγραφή από το μητρώο των σωματείων. Οι λόγοι των συγκεκριμένων αποφάσεων βασιζονται στα ακόλουθα νομικά σημεία.

1. Με βάση τον ορισμό που χρησιμοποιείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση για το «αθλητικό» σωματείο, αυτό αποτελεί μέρος της πυραμίδας του αθλητικού οικοδομήματος που έχει στη βάση του τους αθλητές, στη συνέχεια τα εθνικά αθλητικά σωματεία, τις εθνικές αθλητικές ομοσπονδίες και καταλήγει στις περιφερειακές και διεθνείς αθλητικές ομοσπονδίες για τα συγκεκριμένα αθλήματα. Υπογραμμίζεται ότι τα αθλητικά σωματεία διέπονται από το διεθνή και δη ευρωπαϊκό δίκαιο (που εν πολλοίς διαπερνά την εθνική έννομη τάξη) και πρέπει να λειτουργεί στη βάση της αυτονομίας και της αυτορρύθμισης. Στόχος επομένως ενός αθλητικού σωματείου δεν είναι άλλος από το να λειτουργεί ως ένωση φυσικών προσώπων για την συστηματική καλλιέργεια και ανάπτυξη των δυνατότητων των αθλητών για τη συμμετοχή τους σε αθλητικούς αγώνες που διοργανώνονται από τις εθνικές και διεθνείς ομοσπονδίες (σχετική η οδηγία που εξεδόθηκε από το Συμβούλιο Υπουργούν του Συμβουλίου της Ευρώπης με τίτλο Recommendation CM/REC (2018)12 for the promotion of good governance in Sport)

2. Αντίθετα η αθλητική σχολή διέπεται από τους Κανονισμούς Κ.Δ.Π. 38/95 που εκδόθηκαν από τον ΚΟΑ και έχει ως στόχο την εκμάθηση ενός αθλήματος, αναγνωρισμένου ή μη με την καταβολή ή και όχι διδάκτρων. Ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού ασκεί αποκλειστικές εξουσίες στο συγκεκριμένο πεδίο, ρυθμίζοντας τη λειτουργία των αθλητικών σχολών με βάσει αυτές τις ειδικές διατάξεις. Η εμπλοκή και επέμβαση που πρέπει να έχει ο ΚΟΑ στην λειτουργία των ιδιωτικών σχολών, καταδεικνύει ότι μία σχολή δεν μπορεί να έχει την απαραίτητη αυτορρύθμιση και αυτονομία που απαιτείται για τα αθλητικά σωματεία.

3. Επομένως ο Έφορος Σωματείων δεν θα προχωρεί στην εξάταση αιτήσεων από υπό εγγραφή οντοτήτων που λειτουργούν για την εκμάθηνση αθλημάτων, δηλαδή λειτουργούν ως σχολές είτε νομότυπα, με βάση το Κ.Δ.Π. 38/95 είτε ακόμα χειρότερα παράνομα, κατά παράβαση δηλαδή των συγκεκριιμένων κανονισμών. Επιπλέον, για σωματεία που διαπιστώνεται ότι λειτουργούν ως σχολές θα γίνεται διαγραφή από το μητρώο των σωματείων. Οι λόγοι των συγκεκριμένων αποφάσεων βασιζονται στα ακόλουθα νομικά σημεία.

· Mε βάση το άρθρο 51 του περί Σωματείων και Ιδρυμάτων και για άλλα συναφή θέματα Νόμου N 104(I)/2017 δεν μπορεί να αποδίδεται ή να διατηρείται νομική υπόσταση σε οντότητα που κατέχει τέτοια υπόσταση από άλλο ειδικότερο Νόμο, όπως είναι οι Κ.Δ.Π. 38/95 με διέπει την λειτουργία των αθλητικών σχολών. Δεν μπορεί δηλαδή μία οντότητα να έχει διπλή νομική υπόσταση.

· Η ανεξαρτησία και αυτονομία που πρέπει να χαρακτηρίζει ένα σωματείο και ιδιαίτερα ένα αθλητικό σωματείο καταστρατηγείται από το γεγονός ότι λειτουργεί ως ιδιωτική σχολή, ιδιωτικών συμφερόντων με αποκλειστικές εξουσίες ελέγχου από τον ΚΟΑ. Για να λειτουργήσει ένα σωματείο ως αθλητικό πρέπει να κατέχει δημοκρατική δομή και διαδικασίες και να διασφαλίζεται ότι η προώθηση των αθλητών γίνεται ανεξαρτήτως της οικονομικής τους ευρωστίας, αρχή που δεν μπορεί να συνυπάρξει με την έννοια της ιδιωτικής σχολής εκμάθησης.

Για να εξεταστεί περαιτέρω το καταστατικό ενός σωματείου που θα ασχολείται με τον αθλητισμό θα πρέπει πέραν των απαιτήσεων που ισχύουν για όλα τα σωματεία, να ισχύουν τα πιο κάτω:

i. Οι σκοποί του σωματείου θα περιορίζονται στο ακόλουθο λεκτικό:
Επειδή, με βάση τον ορισμό που χρησιμοποιείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση για το «αθλητικό» σωματείο, αυτό αποτελεί μέρος της πυραμίδας του αθλητικού οικοδομήματος που έχει στη βάση του τους αθλητές, στη συνέχεια τα εθνικά αθλητικά σωματεία, τις εθνικές αθλητικές ομοσπονδίες και καταλήγει στις περιφερειακές και διεθνείς αθλητικές ομοσπονδίες για τα συγκεκριμένα αθλήματα, το σωματείο έχει ως σκοπό την συστηματική καλλιέργεια και ανάπτυξη των δυνατότητων των αθλητών για τη συμμετοχή τους σε αθλητικούς αγώνες που διοργανώνονται από τις επαρχιακές, εθνικές και διεθνείς ομοσπονδίες στο άθλημα ΧΧΧΧΧΧ (σχετική η οδηγία που εξεδόθηκε από το Συμβούλιο Υπουργούν του Συμβουλίου της Ευρώπης με τίτλο Recommendation CM/REC (2018)12 for the promotion of good governance in Sport)
Δεν περιλαμβάνονται στους σκοπούς του σωματείου η εκμάθηση του συγκεκριμένου ή άλλου αθλήματος είτε επ’ αμοιβή είτε δωρεάν.

ii. Τα μέσα επίτευξης των σκοπών πρέπει να περιορίζονται στο ακόλουθο λεκτικό:
· Η προπόνηση των αθλητών
· Η απόκτηση ιδιόκτητων χώρων προπονήσεων ή η ενοικίαση τέτοιων χώρων ή η εξασφάλιση τέτοιων χώρων από τον ΚΟΑ, ή άλλη δημόσια Αρχή οι οποίοι επιθεωρούνται από τον ΚΟΑ και κρίνονται κατάλληλοι με βάση τον περί ΚΟΑ Νόμο.
· Η διεκπεραίωση όλων των απαραίτητων διαδικασιών για τη συμμετοχή των αθλητών στους αγώνες που διοργανώνουν οι εθνικές και διεθνείς Ομοσπονδίες

iii. Πρέπει να προστεθεί ειδικό κεφάλαιο με τίτλο «Αθλητές», κάτω από το οποίο θα υπάρχουν τα ακόλουθα άρθρα:
Άρθρο 1. ΕΝΤΑΞΗ ΑΘΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΘΛΗΤΩΝ
1. Το σωματείο καταρτίζει κριτήρια επιδόσεων που πρέπει να πληροί ένας αθλητής για να ενταχθεί ως μέλος του σωματείου.
2. Οποιοσδήποτε αθλητής πληροί τα κριτήρια της παραγράφου 1 μπορεί να ενταχθεί στο σωματείο και να συμμετέχει σε αγώνες που διοργανώνουν οι τοπικές ή εθνικές ή διεθνείς ομοσπονδίες.
3. Το Σωματείο τηρεί μητρώο αθλητών στο οποίο αναφέρεται το όνομα του αθλητή και ιστορικό επιδόσεων του και συμμετοχών του σε αγώνες που διοργανώνουν οι τοπικές, εθνικές ή διεθνείς ομοσπονδίες. Το μητρώο αυτό υποβάλλεται στον Έφορο μία φορά ανά έτος, κατά το πρώτο τρίμηνο.

Άρθρο 2. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΘΛΗΤΩΝ
1. Ο αθλητής δεν καταβάλλει κανένα τέλος ή πληρωμή για τη συμμετοχή του σε αγώνες ή για τις προπονήσεις του. Νοείται ότι ο αθλητής επωμίζεται τα έξοδα του αθλητικού εξοπλισμού του, εκτός αν το σωματείο με απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου αποφασίζει να καλύψει αυτά τα έξοδα.
2. Η αθλητική δραστηριότητα του αθλητή δεν αποτελεί άσκηση επαγγελματικής αθλητικής δραστηριότητας και δεν μπορεί να του αποφέρει οποιοδήποτε εισόδημα
3. Ο αθλητής οφείλει να συμμορφώνεται με την ισχύουσα νομοθεσία και τους ισχύοντες εκάστοτε κανονισμούς της Δ.Ο.Ε σχετικά με την φαρμακοδιέγερση. Αθλητής που τιμωρείται από την οικεία αθλητική ομοσπονδία ή την αντίστοιχη παγκόσμια για παράβαση των κανονισμών περί φαρμακοδιέγερσης αποβάλλεται από το σωματείο.

Άρθρο 3. ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΑΘΛΗΤΩΝ
1. Το σωματείο δεν αποτελεί σχολή και ως εκ τούτου δεν εκπαιδεύει άτομα για απόκτηση των δεξιοτήτων στο άθλημα ……
2. Το σωματείο μπορεί να εργοδοτήσει προπονητή/τες για την προπόνηση των αθλητών σε συστηματική βάση ή πριν από αγώνες, ο οποίος εργοδοτείται από το σωματείο. Για την εργοδότηση του προπονητή τηρούνται όλοι οι Νόμοι της Δημοκρατίας και υποβάλλονται στον Έφορο η δήλωση εργοδότη και η συνεισφορές στο ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Ο Έφορος μπορεί να ζητήσει οποιαδήποτε αποδεικτικά κρίνει αναγκαία που θα αποδεικνύουν την νόμιμη εργοδότηση του προπονητή/των

3. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορούν να εργοδοτούνται ως προπονητές.
iv. Προσθήκη των ακόλουθων προνοιών στις κατάλληλες θέσεις:
- Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου επιλέγονται με βάση το ήθος και την προσφορά τους στο σωματείο και δεν έχουν κατά τη στιγμή του διορισμού/εκλογής τους καμία οικονομική σχέση με το σωματείο όπως π.χ. σχέση εργοδότη-εργοδοτουμένου, σχέση προμηθευτή ή είναι ο δικηγόρος ή ο λογιστής του σωματείου/ιδρύματος/Ομοσπονδίας ή Ένωσης. Επίσης δεν έχουν μετοχές σε εταιρείες που έχουν οποιαδήποτε οικονομική σχέση με το σωματείο. (*υποχρεωτική πρόνοια για τα αθλητικά σωματεία)
- Δεν μπορεί μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου να κατέχει θέση στο Διοικητικό Συμβούλιο πέραν των δύο θητειών (*υποχρεωτική πρόνοια για αθλητικά σωματεία)
- Δεν μπορούν να φοιτούν στην ίδια θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου άτομα με συγγένεια μέχρι τετάρτου βαθμού στο ίδιο Διοικητικό Συμβούλιο (*υποχρεωτική πρόνοια για αθλητικά σωματεία)
- Επειδή τα αθλητικά σωματεία είναι ταγμένα στην ισότιμη πρόσβαση των αθλητών στους αγώνες, κανένα τέλος ή άλλο ποσό δεν καταβάλλεται από τους αθλητές για την προπόνησή τους ή για τη συμμετοχή τους στους αγώνες. o Νοείται ότι το Διοικητικό Συμβούλιου μπορεί να αποφασίσει σε μία ετήσια συνδρομή ύψους …..[να καθοριστεί όχι πέραν των €50 ] που θα καταβάλλεται από τους αθλητές για τα έξοδα που αφορούν τις διαδικασίες που τηρεί το σωματείο. o Νοείται περαιτέρω ότι σε περίπτωση άπορων αθλητών, καμία συνδρομή δεν καταβάλλεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
- Μετά την εκκαθάριση η περιουσία του Σωματείου που θα απομείνει θα περιέλθει στον ΚΟΑ.
- Δεν μπορεί να εργοδοτηθεί άτομο που έχει συγγένεια μέχρι τετάρτου βαθμού με μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του σωματείου
- Μέλος του διοικητικού συμβουλίου δεν μπορεί να αμείβεται ως προπονητής.
- iv. Πρέπει να προστεθεί ειδικό κεφάλαιο με τίτλο «Αθλητικοί χώροι», κάτω από το οποίο θα υπάρχουν τα ακόλουθα άρθρα:
1. Το σωματείο μπορεί να έχει ιδιόκτητους αθλητικούς χώρους, να ενοικιάζει αθλητικούς χώρους ή να χρησιμοποιεί αθλητικούς χώρους που του παραχωρούνται από τον ΚΟΑ ή άλλη δημόσια Αρχή.
2. Οι αθλητικοί χώροι επιθεωρούνται από τον ΚΟΑ με βάση τον περί ΚΟΑ Νόμο
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να ενημερώνει τον Έφορο για τους αθλητικούς χώρους που χρησιμοποιούνται για τις προπονήσεις και να κοινοποιεί τις βεβαιώσεις του ΚΟΑ καθώς και τις συμφωνίες για εξασφάλιση των χώρων, όταν αυτοί δεν είναι ιδιόκτητοι. Επίσης πρέπει να δηλώνει όλη την ακίνητη περιουσία του, συμπεριλαμβανομένων των ιδιόκτητων αθλητικών χώρων.
v. Γενικές παρατηρήσεις που δεν σχετίζονται με το γεγονός ότι το σωματείο είναι αθλητικό.

Για να εκδοθεί βεβαίωση σύστασης διοικητικού Συμβουλίου απαιτείται για την περίπτωση Σωματείου ή Ομοσπονδίας/Ένωσης να υποβάλλονται τα απαραίτητα στοιχεία που θα αποδεικνύουν ότι το Διοικητικό Συμβούλιο προέκυψε από έγκυρη Γενική Συνέλευση. Δηλαδή ότι η Συνέλευση έχει συγκλεισθεί με το καθορισμένο από το καταστατικό τρόπο και στον καθορισμένο χρόνο και οι αποφάσεις λήφθηκαν με τη καθορισμένη απαρτία και πλειοψηφία. Για τα ιδρύματα θα πρέπει να τηρείται ο τρόπος διαδοχής που καθορίζεται στο καταστατικό ή στην ιδρυτική πράξη.
Επιπλέον πρέπει να προσκομίζονται στον Έφορο τα εξής:
Για μέλη που πρώτη φορά αναλαμβάνουν, προσκομίζεται ποινικό μητρώο που έχει εκδοθεί τους τελευταίους τρεις μήνες.
Για μέλη που διετέλεσαν και στο παρελθόν μέλη, προσκομίζεται η υπεύθυνη δήλωση που φαίνεται στα Έντυπα
Για όλους ανεξαιρέτως, υποβάλλεται το πλήρες ονοματεπώνυμο, αρ. ταυτότητας ή διαβατηρίου, ταχυδρομική διεύθυνση, email, τηλέφωνο και επάγγελμα.

Προϋπόθεση για τροποποίηση του καταστατικού Ιδρύματος είναι η έκδοση Διατάγματος Δικαστηρίου. Η Ιδρυτική Πράξη Ιδρυμάτων δεν τροποποιείται, παρά μόνο το καταστατικό τους. 1. Πραγματοποίηση Συνεδρίας του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος για λήψη απόφασης για τροποποίηση συγκεκριμένων άρθρων του καταστατικού και να εξουσιοδοτήσει ένα από τα μέλη του ή το δικηγόρο του Ιδρύματος να καταθέσει Ένορκη Δήλωση στο Δικαστήριο με την οποία να υποβάλλει αίτηση δια κλήσεως υπό του ιδρύματος για έκδοση Διατάγματος του Δικαστηρίου, το οποίο να διατάσσει την τροποποίηση του καταστατικού του εν λόγω ιδρύματος. Μαζί με την αίτηση θα πρέπει να υποβληθούν ως τεκμήρια:
α) πιστό αντίγραφο Πιστοποιητικού Εγγραφής του Ιδρύματος
β) πιστό αντίγραφο του υφιστάμενου καταστατικού
γ) τα πρακτικά της προαναφερόμενης συνεδρίας του ΔΣ, στα οποία να αναγράφονται κατά άρθρο οι προτεινόμενες τροποποιήσεις.
δ) το προτεινόμενο καταστατικό με ενσωματωμένες τις τροποποιήσεις.
Η ένορκη Δήλωση με καταγεγραμμένη την ημερομηνία καταχώρησης και την ημερομηνία ακρόασης της αίτησης, επιδίδεται στον Έφορο από ιδιώτη επιδότη.
2. Ο Έφορος θα εξετάσει τις προτεινόμενες τροποποιήσεις και θα ενημερώσει γραπτώς τη Νομική Υπηρεσία, δικηγόρος της ο οποίας θα εκπροσωπήσει τον Έφορο στο Δικαστήριο, εάν συμφωνεί με τις τροποποιήσεις και συναινεί στην έκδοση Διατάγματος ή έχει παρατηρήσεις. Οι απόψεις του Εφόρου, κοινοποιούνται στο Δικηγόρο του Ιδρύματος.
3. Εάν υπάρχουν παρατηρήσεις θα πρέπει να τακτοποιηθούν και να κατατεθεί συμπληρωματική Ένορκη Δήλωση με νέα πρακτικά του Δ.Σ. όπου να εγκρίνονται οι τροποποιήσεις οι οποίες να ενσωματωθούν στο προτεινόμενο για έγκριση καταστατικό.
4. Η συμπληρωματική Ένορκη Δήλωση διαβιβάζεται στον Έφορο ο οποίος εάν δεν έχει παρατηρήσεις, με επιστολή του προς τη Νομική Υπηρεσία αναφέρει ότι δεν φέρει πλέον οποιαδήποτε ένσταση στην έκδοση του αιτούμενου Διατάγματος. Η επιστολή του Εφόρου, κοινοποιείται στο Δικηγόρο του Ιδρύματος.
5. Εφόσον εκδοθεί το Διάταγμα οι αιτητές το διαβιβάζουν στον Έφορο μαζί με το τροποποιημένο καταστατικό για έγκριση και καταχώρηση στο φάκελο και στο Μητρώο Ιδρυμάτων του Εφόρου.

Όχι, με βάση το άρθρο 7, εδάφιο (3) του Νόμου, πρέπει να δηλωθεί διεύθυνση έστω και προσωρινή

Τα κράτη που έχουν συνομολογήσει και κυρώσει την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Αναγνώριση της Νομικής Προσωπικότητας των Διεθνών Μη-Κυβερνητικών Οργανισμών, που αναφέρονται στο Άρθρο 46 του Νόμου Ν104(Ι)/2017, αφορά τα Κράτη Μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης (ΣτΕ). Στον ακόλουθο σύνδεσμο μπορείτε να δείτε ποια είναι τα κράτη του ΣτΕ που έχουν υπογράψει/επικυρώσει την Σύμβαση (τα κράτη που έχουν υπογράψει/επικυρώσει είναι αυτά δίπλα στα οποία αναγράφονται οι ημερομηνίες υπογραφής και επικύρωσης): https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list?module=signatures-by-treaty&treatynum=124