Πολιτική Άμυνα


Ένταξη Σύμβασης για την Αξιολόγηση Κινδύνων στην Κυπριακή Δημοκρατίας (Αρ. Διαγωνισμού 004/2018) στη Δράση «ΑΙΓΙΣ» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της ΚύπρουΗ πιο πάνω σύμβαση έχει ενταχθεί στη Δράση «ΑΙΓΙΣ» - Ανάπτυξη Διασυνοριακού Ολοκληρωμένου Καινοτόμου Ευφυούς Συστήματος Διαχείρισης Πόρων, Λήψης Αποφάσεων και Εκπαίδευσης στην Αντιμετώπισης Φυσικών και Τεχνολογικών Καταστροφών και Ανθρωπογενών και Κοινωνικών Κρίσεων.


Ως εκ τούτου η σύμβαση συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου.


Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην πιο κάτω ιστοσελίδα:


https://aegisproject.eu/ΝRA Cyprus 2018 - combined
Share