Υπουργείο Εσωτερικών Μετάβαση στο περιεχόμενο
Κυπριακή Δημοκρατία Υπουργείο Εσωτερικών

5.1.4 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΟΜΕΑ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ
Αρχική (Τεχνικές Υπηρεσίες) > Τομέας Οδών και ΟικοδομώνΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ/ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ

Νέα πολιτική αδειοδότησης της ανάπτυξης (μέχρι δύο μονάδες κατοικίας σε οικόπεδο ή υπό δημιουργία οικόπεδο) (Οκτώβριος 2020)

Σεμινάρια σχετικά με τις νέες Τεχνικές Προδιαγραφές/Απαιτήσεις ασφαλούς πρόσβασης και χρήσης από όλα τα άτομα, περιλαμβανομένων των ΑμεΑ και ΑμεΜΚ (Ιούλιος 2018)

Σεμινάριο για τη διαδικασία Αναγκαστικής Έκδοσης Τίτλων Ιδιοκτησίας και Πιστοποιητικού Έγκρισης (Νοέμβριος 2017)

Τεχνική Βοήθεια (Ε.Ε.) για τη Μεταρρύθμιση του Πλαισίου της Πολεοδομικής και Οικοδομικής Νομοθεσίας (2017)

Σεμινάριο για την Αδειοδότηση Οικοδομών - Εισαγωγή και Βασικές Πρόνοιες του περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου για τον Μηχανικό (Ιούνιος 2012)


ΑΛΛΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ

2018-2021

Διευκρίνιση με αριθμό 2 - Παράρτημα ΙΙΙ Κανονισμού 61 ΗΑ - Ερμηνεία των παραγράφων 4.1 και 4.5 του Κεφαλαίου 4 (Κτήρια που χρησιμοποιούνται ως κατοικίες) του Παραρτήματος ΙΙΙ του Κανονισμού 61ΗΑ, ειδικά σε ότι αφορά τους απαιτούμενους χώρους στάθμευσης για άτομα με αναπηρία.

Διευκρίνιση με αριθμό 3 - Παράρτημα ΙΙΙ Κανονισμού 61 ΗΑ - Ερμηνεία των παραγράφων 4.9, 4.10 και 4.21 του Κεφαλαίου 4 (Κτήρια που χρησιμοποιούνται ως κατοικίες) του Παραρτήματος ΙΙΙ του Κανονισμού 61ΗΑ, σε σχέση με το πλάτος του κλιμακοστασίου και τις απαιτήσεις για τους χώρους υγιεινής.

Ν.53(Ι)/2021 Ο περί Ρυθμίσεως Οδών και (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021 - ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ

Ευρωκώδικας 3 (Εθνικό Προσάρτημα στο CYS EN 1993-1-4:2006 (+A1:2015) Σχεδιασμός κατασκευών από χάλυβα - Μέρος 1-4: Γενικοί κανόνες – Συμπληρωματικοί κανόνες για ανοξείδωτους χάλυβες (Αγγλική και Ελληνική γλώσσα). ΝΕΟ (ΔΙΟΡΘΩΜΕΝΟ 19/02/2021)


Διευκρίνιση με αριθμό 1 - Παράρτημα ΙΙΙ Κανονισμού 61 ΗΑ - επισκέψιμα τμήματα οικοδομών από άτομα με αναπηρία

ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΕΣ: Νέες γνωστοποιήσεις Εθνικών Προσαρτημάτων των Ευρωκωδίκων

Ανακοίνωση Υπουργείου Εσωτερικών σχετικά με τη Νέα Πολιτική Αδειοδότησης (Νοέμβριος 2019)

Νέοι Κανονισμοί 61ΗΑ "Προσβασιμότητα και ασφάλεια στη χρήση" & 61ΙΑ "Πυροπροστασία" - ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ

Κ.Δ.Π. 404/2019 - Το περί Οδών και Οικοδομών (Τροποποίηση Παραρτήματος III) Διάταγμα Αρ.1 του 2019 (Διάταγμα με βάση τον Κανονισμό 61ΗΑ)

Κ.Δ.Π. 309/2019 - Ο περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμος, (Προϋποθέσεις Έκδοσης Άδειας δυνάμει του άρθρου 4(2)(στ))

Ο περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019 (Ν. 17(I)/2019)

Οι περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Κανονισμοί (ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ)

Ο περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμος (ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ)

Νέο Διάταγμα του 2018 με βάση τον Κανονισμό 61ΗΑ(5) "Προσβασιμότητα και Ασφάλεια στη Χρήση" του περί Οδών και Οικοδομών (Τροποποίηση Παραρτήματος III) - ΚΔΠ 262/2018

Πίσω στην προηγούμενη σελίδα