Υπουργείο Εσωτερικών Μετάβαση στο περιεχόμενο
Κυπριακή Δημοκρατία Υπουργείο Εσωτερικών

Κανονισμοί Δυνάμει του Νόμου περί Σωματείων και Ιδρυμάτων και για άλλα Συναφή Θέματα Νόμου του 2017 έως 2019




Σημείωση (Disclaimer): To πιο κάτω κείμενο αποτελεί μεταφορά του κειμένου των κανονισμών, οι οποίοι έχουν δημοσιευθεί στην επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 17/7/2020 (Κ.Δ.Π. 309/2020). Το κείμενο έχει μεταφερθεί εδώ με κάθε επιμέλεια, παρόλα αυτά δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται ως νομικό έγγραφο.

1
Ο ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ

ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟI ΤΟΥ 2017 ΕΩΣ 2019

Κανονισμοί δυνάμει των άρθρων 45, 46 και 53

104(Ι) του 2017
76(I) του 2018
84(Ι) του 2019
Το Υπουργικό Συμβούλιο, ασκώντας τις εξουσίες που του χορηγούνται από τις διατάξεις του άρθρου 53 του περί Σωματείων και Ιδρυμάτων και για Άλλα Συναφή Θέματα Νόμου, του 2017 έως 2018, εκδίδει τους ακόλουθους Κανονισμούς:
Συνοπτικός τίτλος1. Οι παρόντες Κανονισμοί θα αναφέρονται ως οι περί Σωματείων και Ιδρυμάτων (Έντυπα, Τέλη και Άλλες Ειδικές Διατάξεις) Κανονισμοί του 2020.
Ερμηνεία2.-(1) Στους παρόντες Κανονισμούς:
«Νόμος» σημαίνει τον περί Σωματείων και Ιδρυμάτων και για Άλλα Συναφή Θέματα Νόμο.
(2) Οποιοιδήποτε άλλοι όροι δεν ερμηνεύονται διαφορετικά στους παρόντες Κανονισμούς, έχουν την έννοια που αποδίδεται σε αυτούς στο Νόμο.
Έντυπα υποβολής αιτήσεων.
Πίνακας,
Τύπος Α1.
3 -(1) Η αίτηση που προβλέπεται στις διατάξεις του εδαφίου (2) του άρθρου 7 του Νόμου, για την εγγραφή σωματείου στο Μητρώο υποβάλλεται στον Έφορο κατά τον Τύπο Α1 που παρατίθεται στον Πίνακα, δεόντως συμπληρωμένη και συνοδευόμενη από τα αναφερόμενα σε αυτήν επισυναπτόμενα έγγραφα.
Πίνακας,
Τύπος Α2.
(2) Η αίτηση που προβλέπεται στις διατάξεις του εδαφίου (2) του άρθρου 26 του Νόμου, για την εγγραφή ιδρύματος στο Μητρώο, υποβάλλεται στον Έφορο κατά τον Τύπο Α2 που παρατίθεται στον Πίνακα, δεόντως συμπληρωμένη και συνοδευόμενη από τα αναφερόμενα σε αυτήν επισυναπτόμενα έγγραφα.
Πίνακας
Τύπος Α3.
(3) Η αίτηση που προβλέπεται στις διατάξεις του εδαφίου (2) του άρθρου 44 του Νόμου, για την εγγραφή ομοσπονδίας ή/και ένωσης στο Μητρώο, υποβάλλεται στον Έφορο κατά τον Τύπο Α3 που παρατίθεται στον Πίνακα, δεόντως συμπληρωμένη και συνοδευόμενη από τα αναφερόμενα σε αυτήν επισυναπτόμενα έγγραφα:

Νοείται ότι, σε περίπτωση διάλυσης οποιασδήποτε οργάνωσης μέλους ομοσπονδίας ή ένωσης, καθώς και σε περίπτωση τροποποίησης του καταστατικού οποιασδήποτε τέτοιας οργάνωσης, ο Έφορος ενημερώνεται εντός τριάντα (30) ημερών, αντίγραφο δε τυχόν νέου εγκεκριμένου καταστατικού υποβάλλεται σε αυτόν.
2(ΙΙΙ) του 2003.

Πίνακας
Τύπος Α4.
(4) Η αίτηση που προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 46 του Νόμου, για την εγγραφή σωματείου, ιδρύματος, ομοσπονδίας ή/και ένωσης ή μη κυβερνητικής οργάνωσης, με νομική προσωπικότητα σε κράτος που έχει συνομολογήσει και κυρώσει την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Αναγνώριση της Νομικής Προσωπικότητας των Διεθνών Μη-Κυβερνητικών Οργανισμών, η οποία έχει κυρωθεί από τη Δημοκρατία, δυνάμει του περί της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Αναγνώριση της Νομικής Προσωπικότητας των Διεθνών Μη-Κυβερνητικών Οργανισμών (Κυρωτικού) Νόμου του 2003, υποβάλλεται στον Έφορο κατά τον Τύπο Α4 που παρατίθεται στον Πίνακα, δεόντως συμπληρωμένη και συνοδευόμενη από τα αναφερόμενα σε αυτήν επισυναπτόμενα έγγραφα:
Νοείται ότι ο αρμόδιος με βάση την έδρα της οργάνωσης στη Δημοκρατία Έφορος, προτού δώσει την έγκριση του, οφείλει να προβεί σε δημοσίευση σε δύο (2) ημερήσιες εφημερίδες οι οποίες κυκλοφορούν στη Δημοκρατία, με την οποία να δημοσιοποιεί την πρόθεσή του να επιτρέψει τη δραστηριοποίηση της οργάνωσης στη Δημοκρατία, καλώντας οποιονδήποτε επιθυμεί να προβάλει οποιανδήποτε λόγο περί του αντιθέτου να το πράξει σε χρονική προθεσμία που ο ίδιος καθορίζει:

Νοείται περαιτέρω ότι ο Έφορος δύναται να ζητήσει οποιαδήποτε πρόσθετα στοιχεία κρίνει απαραίτητα για να διαπιστώσει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις που καθορίζονται στο Νόμο, η αιτούσα δε οργάνωση οφείλει να τα υποβάλει:

Νοείται έτι περαιτέρω ότι, σε περίπτωση διάλυσης διεθνούς μη κυβερνητικού οργανισμού ή τροποποίησης του καταστατικού του, ο Έφορος ενημερώνεται εντός τριάντα (30) ημερών:

Νοείται έτι έτι περαιτέρω ότι, σε περίπτωση τροποποίησης καταστατικού διεθνούς μη κυβερνητικού οργανισμού, αντίγραφο τυχόν νέου εγκεκριμένου καταστατικού υποβάλλεται στον Έφορο με μετάφραση σε μία από τις επίσημες γλώσσες της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Μητρώα
Μητρώα.
Τύπος Β1.











4.-(1)Το προβλεπόμενο σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1) του άρθρου 7 του Νόμου Μητρώο Σωματείων τηρείται κατά τον Τύπο Β1 που παρατίθεται στον Πίνακα και σε αυτό καταχωρίζονται από τον Έφορο ο αύξων αριθμός εγγραφής/αριθμός μητρώου του σωματείου, η επωνυμία του, οι σκοποί αυτού με σύντομη περιγραφή, η έδρα και η διεύθυνσή του, τυχόν έμβλημα, τα στοιχεία των μελών της διοίκησης του, η ημερομηνία έκδοσης πιστοποιητικού εγγραφής, η ημερομηνία δημοσίευσης του εν λόγω πιστοποιητικού στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, οι τροποποιήσεις του καταστατικού, ο φορέας δικαστικής και εξώδικης αντιπροσώπευσης του σωματείου και τυχόν παρατηρήσεις.
57 του 1972
85(I) του 1997






Νοείται ότι του εκάστοτε αύξοντος αριθμού εγγραφής προηγούνται τα διακριτικά ΛΕΥ για την επαρχία Λευκωσίας, ΛΕΜ για την επαρχία Λεμεσού, ΛΑΡ για την επαρχία Λάρνακας, ΑΜ για την επαρχία Αμμοχώστου και ΠΑΦ για την επαρχία Πάφου, στην περίπτωση δε κατά την οποία το ενδιαφερόμενο σωματείο επιθυμεί όπως χρησιμοποιηθούν διακριτικά σε λατινικούς χαρακτήρες, δύναται να χρησιμοποιηθούν τα διακριτικά NIC για την επαρχία Λευκωσίας, LIM για την επαρχία Λεμεσού, LAR για την επαρχία Λάρνακας, FAM για την επαρχία Αμμοχώστου και PAP για την επαρχία Πάφου:

Νοείται περαιτέρω ότι τα σωματεία τα οποία είχαν εγκριθεί με βάση τις διατάξεις του καταργηθέντος περί Σωματείων και Ιδρυμάτων Νόμου διατηρούν τον αύξοντα αριθμό του πιστοποιητικού εγγραφής τους:

Νοείται έτι περαιτέρω ότι μόνο τα υπ’ αριθμόν I,II,III,IV,VII, VII και X, στοιχεία που παρατίθενται στον Τύπο Β1 του Πίνακα, αναρτώνται σε σχετική ιστοσελίδα του Εφόρου και προβάλλονται στην ηλεκτρονικά διαθέσιμη μορφή του Μητρώου Σωματείων στην οποία παραπέμπει σύνδεσμος από την ιστοσελίδα του Γενικού Εφόρου/Υπουργείου Εσωτερικών.
Πίνακας
Τύπος Β2
(2) Το προβλεπόμενο σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1) του άρθρου 26 του Νόμου Μητρώο Ιδρυμάτων, τηρείται κατά τον Τύπο Β2 που παρατίθεται στον Πίνακα και σε αυτό καταχωρίζονται από τον Έφορο ο αύξων αριθμός εγγραφής/αριθμός μητρώου του ιδρύματος, η επωνυμία του, οι σκοποί αυτού με σύντομη περιγραφή, η έδρα και η διεύθυνσή του, τυχόν έμβλημα, τα στοιχεία των μελών της διοίκησης του, η ημερομηνία έκδοσης πιστοποιητικού εγγραφής, η ημερομηνία δημοσίευσης του εν λόγω πιστοποιητικού στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, οι τροποποιήσεις του καταστατικού ή/και της ιδρυτικής πράξης και άλλες τυχόν παρατηρήσεις.
Νοείται ότι του εκάστοτε αύξοντος αριθμού εγγραφής προηγούνται τα διακριτικά ΛΕΥ για την επαρχία Λευκωσίας, ΛΕΜ για την επαρχία Λεμεσού, ΛΑΡ για την επαρχία Λάρνακας, ΑΜ για την επαρχία Αμμοχώστου και ΠΑΦ για την επαρχία Πάφου, στην περίπτωση δε κατά την οποία το ενδιαφερόμενο ίδρυμα επιθυμεί όπως χρησιμοποιηθούν διακριτικά σε λατινικούς χαρακτήρες, δύναται να χρησιμοποιηθούν τα διακριτικά NIC για την επαρχία Λευκωσίας, LIM για την επαρχία Λεμεσού, LAR για την επαρχία Λάρνακας, FAM για την επαρχία Αμμοχώστου και PAP για την επαρχία Πάφου:

Νοείται περαιτέρω ότι τα ιδρύματα τα οποία είχαν εγκριθεί με βάση τις διατάξεις του καταργηθέντος περί Σωματείων και Ιδρυμάτων Νόμου, όπως έχει τροποποιηθεί, διατηρούν τον αύξοντα αριθμό του πιστοποιητικού εγγραφής τους:

Νοείται έτι περαιτέρω ότι μόνο τα υπ’ αριθμόν I,II,III,IV,VII και VIII, στοιχεία που παρατίθενται στον Τύπο Β2 του Πίνακα, αναρτώνται σε σχετική ιστοσελίδα του Εφόρου και προβάλλονται στην ηλεκτρονικά διαθέσιμη μορφή του Μητρώου Ιδρυμάτων στην οποία παραπέμπει σύνδεσμος από την ιστοσελίδα του Γενικού Εφόρου/Υπουργείου Εσωτερικών.
Πίνακας
Τύπος Β3.
(3) Το προβλεπόμενο σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1) του άρθρου 44 του Νόμου Μητρώο Ομοσπονδιών ή Ενώσεων, τηρείται κατά τον Τύπο Β3 που παρατίθεται στον Πίνακα και σε αυτό καταχωρίζονται από τον Έφορο ο αύξων αριθμός εγγραφής/αριθμός μητρώου της ομοσπονδίας ή ένωσης, η επωνυμία της, οι σκοποί αυτής, η έδρα και η διεύθυνσή της, τυχόν έμβλημα, τα στοιχεία των μελών της διοίκησης της, η ημερομηνία έκδοσης πιστοποιητικού εγγραφής, η ημερομηνία δημοσίευσης του εν λόγω πιστοποιητικού στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, οι τροποποιήσεις του καταστατικού της, ο φορέας δικαστικής και εξώδικης αντιπροσώπευσης της ομοσπονδίας ή ένωσης και άλλες τυχόν παρατηρήσεις.
Νοείται ότι του εκάστοτε αύξοντος αριθμού εγγραφής προηγούνται τα διακριτικά ΛΕΥ για την επαρχία Λευκωσίας, ΛΕΜ για την επαρχία Λεμεσού, ΛΑΡ για την επαρχία Λάρνακας, ΑΜ για την επαρχία Αμμοχώστου και ΠΑΦ για την επαρχία Πάφου, στην περίπτωση δε κατά την οποία η ενδιαφερόμενη ομοσπονδία ή ένωση επιθυμεί όπως χρησιμοποιηθούν διακριτικά σε λατινικούς χαρακτήρες, δύναται να χρησιμοποιηθούν τα διακριτικά NIC για την επαρχία Λευκωσίας, LIM για την επαρχία Λεμεσού, LAR για την επαρχία Λάρνακας, FAM για την επαρχία Αμμοχώστου και PAP για την επαρχία Πάφου:

Νοείται περαιτέρω ότι μόνο τα υπ’ αριθμόν I,II,III,IV,VII, VIII και X, στοιχεία που παρατίθενται στον Τύπο Β3 του Πίνακα, αναρτώνται σε σχετική ιστοσελίδα του Εφόρου και προβάλλονται στην ηλεκτρονικά διαθέσιμη μορφή του Μητρώου Ομοσπονδιών ή Ενώσεων στην οποία παραπέμπει σύνδεσμος από την ιστοσελίδα του Γενικού Εφόρου/Υπουργείου Εσωτερικών.
Πίνακας
Τύπος Β4.
(4) Το προβλεπόμενο σύμφωνα με τις διατάξεις της πρώτης επιφύλαξης του εδαφίου (1) του άρθρου 46 του Νόμου Μητρώο Διεθνών Μη Κυβερνητικών Οργανισμών, τηρείται κατά τον Τύπο Β4 που παρατίθεται στον Πίνακα και σε αυτό καταχωρίζονται από τον Έφορο ο αύξων αριθμός εγγραφής/αριθμός μητρώου του οργανισμού, η επωνυμία, οι σκοποί αυτού, η έδρα και η διεύθυνσή του στο εξωτερικό και στη Δημοκρατία, τυχόν έμβλημα, τα στοιχεία των μελών της διοίκησής του, η ημερομηνία έκδοσης πιστοποιητικού εγγραφής από την αρμόδια αρχή της χώρας προέλευσης, η ημερομηνία δημοσίευσης του πιστοποιητικού εγγραφής στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, οι τροποποιήσεις του καταστατικού και άλλες τυχόν παρατηρήσεις:
Νοείται ότι του εκάστοτε αύξοντος αριθμού εγγραφής προηγούνται τα διακριτικά ΛΕΥ για την επαρχία Λευκωσίας, ΛΕΜ για την επαρχία Λεμεσού, ΛΑΡ για την επαρχία Λάρνακας, ΑΜ για την επαρχία Αμμοχώστου και ΠΑΦ για την επαρχία Πάφου, στην περίπτωση δε κατά την οποία ο ενδιαφερόμενος οργανισμός επιθυμεί όπως χρησιμοποιηθούν διακριτικά σε λατινικούς χαρακτήρες, δύναται να χρησιμοποιηθούν τα διακριτικά NIC για την επαρχία Λευκωσίας, LIM για την επαρχία Λεμεσού, LAR για την επαρχία Λάρνακας, FAM για την επαρχία Αμμοχώστου και PAP για την επαρχία Πάφου:

Νοείται περαιτέρω ότι η επωνυμία του διεθνούς μη κυβερνητικού οργανισμού, η έδρα του στη χώρα προέλευσης και στη Δημοκρατία, καθώς και η ημερομηνία έγκρισης της δράσης του στη Δημοκρατία, όπως αυτή καθορίζεται στο πιστοποιητικό εγγραφής, αναρτώνονται σε σχετική ιστοσελίδα του Εφόρου και προβάλλονται στην ηλεκτρονικά διαθέσιμη μορφή του Μητρώου Διεθνών Μη Κυβερνητικών Οργανισμών στην οποία παραπέμπει σύνδεσμος από την ιστοσελίδα του Γενικού Εφόρου/Υπουργείου Εσωτερικών.
Πιστοποιητικά εγγραφής. Πίνακας,
Τύπος Γ1.
5.-(1) Το Πιστοποιητικό Εγγραφής σωματείου που προβλέπεται στις διατάξεις του εδαφίου (4) του άρθρου 7 του Νόμου, εκδίδεται από τον Έφορο κατά τον Τύπο Γ1 που παρατίθεται στον Πίνακα.
Πίνακας,
Τύπος Γ2.
(2) Το Πιστοποιητικό Εγγραφής ιδρύματος που προβλέπεται στις διατάξεις των εδαφίων (1) και (2) του άρθρου 26, του Νόμου, εκδίδεται από τον Έφορο κατά τον Τύπο Γ2 που παρατίθεται στον Πίνακα.
Πίνακας,
Τύπος Γ3.
(3) Το Πιστοποιητικό Εγγραφής ομοσπονδίας ή ένωσης, που προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 44 του Νόμου, εκδίδεται από τον Έφορο κατά τον Τύπο Γ3 που παρατίθεται στον Πίνακα.
Πίνακας,
Τύπος Γ4.
(4)Το Πιστοποιητικό Εγγραφής διεθνούς μη κυβερνητικού Οργανισμού, όπως προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 46 του Νόμου, εκδίδεται από τον Έφορο κατά τον Τύπο Γ4 που παρατίθεται στον Πίνακα.
Υπεύθυνη δήλωση ιδρυτικών
μελών.
Πίνακας
Τύπος Δ1.
6. Η προβλεπόμενη στις διατάξεις του εδαφίου (1) του άρθρου 6 του Νόμου υπεύθυνη δήλωση ιδρυτικών μελών, την οποία δύναται να ζητήσει ο Έφορος στο πλαίσιο της άσκησης των αρμοδιοτήτων του κατά τη διαδικασία εγγραφής σωματείου ιδρύματος ομοσπονδίας ή ένωσης, υποβάλλεται στον Έφορο κατά τον Τύπο Δ1 που παρατίθεται στον Πίνακα.
Σύσταση θυγατρικών οντοτήτων ή παραρτημάτων7.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 45 του Νόμου, η σύσταση και η λειτουργία θυγατρικών οντοτήτων ή παραρτημάτων, εγγεγραμμένων σωματείων ή ιδρυμάτων, επιτρέπεται, νοουμένου ότι περιλαμβάνονται στο καταστατικό σχετικές πρόνοιες με τις οποίες διασαφηνίζεται ο τόπος και ο τρόπος λειτουργίας τους.
(2) Οι θυγατρικές οντότητες ή παραρτήματα δεσμεύονται από το καταστατικό της μητρικής οντότητας.
(3) Οι λογαριασμοί και/ή οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που υποβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 49 του Νόμου, καλύπτουν στο σύνολό τους και τις δραστηριότητες των θυγατρικών οντοτήτων και παραρτημάτων.
Τέλη.8. Για σκοπούς εφαρμογής των παρόντων Κανονισμών, τα επιβαλλόμενα τέλη καθορίζονται ως ακολούθως:
(α)Εξέταση αίτησης για εγγραφή Σωματείου: €50,00
(β)εξέταση αίτησης για εγγραφή Ιδρύματος: €100,00
(γ)εξέταση αίτησης για εγγραφή Ομοσπονδίας/Ένωσης: €150,00
(δ)εξέταση αίτησης για εγγραφή διεθνούς μη κυβερνητικού Οργανισμού: €150,00
(ε)έκδοση πιστοποιητικού εγγραφής: €5,00
(στ)έκδοση πιστού αντιγράφου Καταστατικού: €5,00
(ζ)έκδοση πιστού αντιγράφου πιστοποιητικού εγγραφής: €5,00
(η)εξέταση αίτησης καταχώρισης τροποποίησης καταστατικού: €10,00
(θ)εξέταση αιτήματος για έκδοση οποιασδήποτε άλλης βεβαίωσης, όπως βεβαίωσης σύνθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου της οργάνωσης: €5,00:



Νοείται ότι, για σκοπούς εξέτασης αίτησης καταχώρισης τροποποίησης καταστατικού και για σκοπούς εξέτασης αιτήματος για έκδοση οποιασδήποτε άλλης βεβαίωσης, υποβάλλονται στον Έφορο, όλα τα αναγκαία έγγραφα και στοιχεία αναφορικά με τις σχετικές αποφάσεις, και στα πρακτικά αυτά θα πρέπει να καταγράφονται αναλυτικά όλες οι αποφάσεις που λήφθηκαν, την ακολουθητέα διαδικασία και το αποτέλεσμα αυτής.
Κατάργηση
Κανονισμών.
Επίσημη Εφημερίδα
Παράρτημα Τρίτο (Ι):
1.6.1973.
24.2.1984,
27.10.1988, 10.12.1993,
10.4.1998.
9. Με τους παρόντες Κανονισμούς οι περί Σωματείων και Ιδρυμάτων Κανονισμοί του 1973 έως 1998, καταργούνται:
Νοείται ότι, τηρουμένων των διατάξεων του Νόμου, κάθε δικαίωμα ή υποχρέωση που δημιουργήθηκε δυνάμει των καταργηθέντων Κανονισμών, εξακολουθεί να υφίσταται, ως εάν είχε προκύψει δυνάμει των παρόντων Κανονισμών.



ΠΙΝΑΚΑΣ

(Κανονισμοί 3, 4, 5 και 6)

Τ Υ Π Ο Σ Α1

Ο ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ
[Άρθρο 7(2)]

ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ (ΕΝΤΥΠΑ, ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
[Κανονισμός 3(1)]

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
Εμείς οι υποφαινόμενοι:
(Πλήρες ονοματεπώνυμο)
1. .……………………………………………………………………………….……
2. ………………………………………………………………………….….………
3. …………………………………………………………………………..…………
4. ………………………………………………………………………………..……
5. ……………………………………………………………………………..………
6. …………………………………………………………………………….…….…
7. ……………………………………………………………………………….……
8. ………………………………………………………………………………….…
9. ………………………………………………………………………………….…
10. ………………………………………………………………………………….…
11. ……………………………………………………………………………….……
12. ………………………………………………………………………………….…
13. ………………………………………………………………………………….…
14. ……………………………………………………………………………….…...
15. …………………………………………………………………………..……..…
16. …………………………………………………………………………..…..……
17. ……………………………………………………………………………………
18. ………………………………………………..…………………………..………
19. ……………………………………………………………………………………
20. ……………………………………………………………………………………

ιδρυτές/μέλη του διοικητικού συμβουλίου του υπό σύσταση σωματείου με την επωνυμία ……………………………………………………………………………………………………, έδρα (δήμος ή κοινότητα στις ελεγχόμενες από την κυβέρνηση της Δημοκρατίας περιοχές) …………………………………………………….. και ταχυδρομική διεύθυνση ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………, με το παρόν έγγραφο αιτούμαστε την εγγραφή του σωματείου και για τον σκοπό αυτό επισυνάπτουμε τα ακόλουθα:
α. Τη συστατική πράξη, υπογεγραμμένη από είκοσι (20) τουλάχιστον ιδρυτικά μέλη,
β. τα ονόματα, τις διευθύνσεις και τα στοιχεία επικοινωνίας των μελών της διοίκησης,
γ. το καταστατικό του σωματείου υπογεγραμμένο από τα ιδρυτικά μέλη, με αναφερόμενη τη σχετική χρονολογία,
δ. έμβλημα του σωματείου, εάν υπάρχει,
ε. περιγραφή της κινητής ή της ακίνητης ιδιοκτησίας ή και των δύο που τελούν υπό την κατοχή ή την κυριότητα του σωματείου κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης ή/και πρόκειται να μεταβιβαστούν σε αυτό μετά την εγγραφή του.
   …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


Ημερομηνία: …………………………

Η υποβολή της αίτησης συνοδεύεται από την καταβολή τέλους ύψους €50,00.


Ο ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ
[Άρθρο 7(2)]

ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ (ΕΝΤΥΠΑ, ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
[Κανονισμός 3(1)]

Συστατική Πράξη
Εμείς οι κάτωθι υποφαινόμενοι:

(Πλήρες ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, τηλέφωνο)

Α/Α
Ονοματεπώνυμο
Διεύθυνση
Ηλεκτρονικό
Ταχυδρομείο
Τηλέφωνο
1
…………………………
………………….
………………
………
2
…………………………
…….………….
………………
………
3
…………………………
………………….
………………
………
4
…………………………
………………….
………………
…………
5
…………………………
………………….
………………
…………
6
…………………………
………………….
………………
…………
7
…………………………
…………………
………………
…………
8
…………………………
………………….
………………
…………
9
…………………………
………………….
………………
…………
10
…………………………
…………………
………………
…………
11
…………………………
………………….
………………
…………
12
…………………………
…………………
………………
..................
13
…………………………
…………………
………………
…………
14
……………………….
………………..
………………
…………
15
…………………………
…………………
……………..
…………
16
…………………………
………………….
………………
…………
17
…………………………
…………………
……………..
…………..
18
…………………………
………………..
……………..
…………
19
………………………..
………………..
……………
…………..
20
………………………..
…………………
………………
…………

Βεβαιώνουμε ότι συνήλθαμε σήμερα, (ημέρα) ………………………………., (ημερομηνία) ………………………..., και αποφασίσαμε την ίδρυση σωματείου με την επωνυμία…………………………….……………………………………..……………………..… και έδρα τον/την δήμο/κοινότητα ……………………………………………………… της επαρχίας …………………………, το καταστατικό του οποίου επισυνάπτεται υπογεγραμμένο από τουλάχιστον είκοσι (20) ιδρυτικά μέλη.

Υπογραφές
1.
........................................................
11.
........................................................
2.
………….……….…………………
12.
………….……….…………………
3.
………………….…………………
13.
………………….…………………
4.
………………….………………….
14.
………………….…………………
5.
………………….…………………
15.
………………….…………………
6.
………………………………………
16.
………………………………………
7.
………………………………………
17.
………………………………………
8.
………………………………………
18.
………………………………………
9.
………………………………………
19.
………………………………………
10.
………………………………………
20.
………………………………………

Σημείωση: Σε περίπτωση που τα ιδρυτικά μέλη κατά τη σύσταση του σωματείου είναι περισσότερα των είκοσι (20), να χρησιμοποιηθεί και δεύτερο ή και τρίτο έντυπο πράξηςΟ ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ


[Άρθρο 7(2)]

ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ (ΕΝΤΥΠΑ, ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
[Κανονισμός 3(1)]


Εμείς οι κάτωθι υποφαινόμενοι αποδεχόμαστε και υπογράφουμε το καταστατικό του σωματείου ……..………………………………………………………………………………….………………………………………………………………..……………………………. ως ιδρυτικά μέλη του.
Α/Α
Ονοματεπώνυμο
Υπογραφή
1
……………………………………….
…………………………
2
……………………………………..
…………………………
3
…………………………………….
………………………….
4
…………………………………….
…………………………..
5
……………………………………..
…………………………..
6
………………………………………..
…………………………
7
……………………………………….
…………………………..
8
………………………………………
…………………………
9
………………………………………..
…………………………..
10
………………………………………..
…………………………
11
………………………………………..
………………………….
12
………………………………………..
…………………………
13
………………………………………..
………………………….
14
………………………………………..
…………………………
15
………………………………………..
………………………….
16
………………………………………..
………………………….
17
………………………………………..
………………………….
18
………………………………………..
………………………….
19
………………………………………..
………………………….
20
………………………………………..
………………………….


Ημερομηνία: …………………………………


Τ Υ Π Ο Σ Α2

Ο ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ
[Άρθρο 26(2)]

ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ (ΕΝΤΥΠΑ, ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
[Κανονισμός 3(2)]

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ

Εμείς οι υποφαινόμενοι:
(Πλήρες ονοματεπώνυμο)
1. .…………………………………………………………………………………
2. ……………………………………………………………………….…………
3. ……………………………………………………………………………………
4. ……………………………………………………………………………………
5. ……………………………………………………………………………………
6. ……………………………………………………………………………………
7. ……………………………………………………………………………………
8. ……………………………………………………………………………………
9. ……………………………………………………………………………………
10. ……………………………………………………………………………………
11. ……………………………………………………………………………………
12. ……………………………………………………………………………………
13. ……………………………………………………………………………………
14. …………………………………………………………………………………..
15. ………………………………………………………………………………..…
16. ……………………………………………………………………………..……
17. ……………………………………………………………………………………
18. ………………………………………………..…………………………………
19. ……………………………………………………………………………………
20. ……………………………………………………………………………………

ιδρυτές/ επίτροποι εμπιστεύματος /εκτελεστές του υπό σύσταση ιδρύματος με την επωνυμία ……………………………………………………………..…………………………………………….,
έδρα (δήμος ή κοινότητα στις ελεγχόμενες από την κυβέρνηση της Δημοκρατίας περιοχές) ………………….…………………………………………….…… και ταχυδρομική διεύθυνση ………………..……………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………..………………..……………….….,
με το παρόν έγγραφο αιτούμαστε την εγγραφή του ιδρύματος και για τον σκοπό αυτό επισυνάπτουμε τα ακόλουθα:

α. Την ιδρυτική πράξη,

β. το καταστατικό του ιδρύματος, στο οποίο καταγράφονται λεπτομερώς ο τρόπος λειτουργίας του ιδρύματος, τα ονόματα και οι διευθύνσεις των μελών του διοικητικού του συμβουλίου και ο τρόπος διαδοχής τους, καθώς και περιλαμβάνεται πρόνοια σύμφωνα με την οποία καμία αμοιβή οποιουδήποτε είδους δεν καταβάλλεται για παρεχόμενες υπηρεσίες σε οποιοδήποτε ιδρυτικό μέλος ή αξιωματούχο του διοικητικού συμβουλίου αυτού:

Νοείται ότι τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ιδρύματος δύναται να ανακτήσουν ή/και να διεκδικήσουν τυχόν λογικά έξοδα τα οποία κατέβαλαν κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, περιλαμβανόμενης και της αμοιβής τους που αντιστοιχεί σε ερευνητικά ή άλλα χρηματοδοτούμενα ή συγχρηματοδοτούμενα από τρίτους φορείς προγράμματα, εφόσον προσκομίσουν τα αναγκαία έγγραφα, νοουμένου ότι το καταστατικό του ιδρύματος δεν ορίζει διαφορετικά.

Ημερομηνία: …………………………

Η υποβολή της αίτησης συνοδεύεται από την καταβολή τέλους ύψους €100,00.
Ο ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ
[Άρθρο 27]

ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ (ΕΝΤΥΠΑ, ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
[Κανονισμός 3(2)]

ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

Εμείς οι κάτωθι υποφαινόμενοι:
(Πλήρες ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, τηλέφωνο)
Α/Α
Ονοματεπώνυμο
Διεύθυνση
Ηλεκτρονικό
Ταχυδρομείο
Τηλέφωνο
1
………………………
……………….
……………
……………….
2
………………………
……………….
……………….
……………….
3
………………………
……………….
……………….
……………….
4
………………………
……………….
……………….
……………….
5
………………………
……………….
……………….
……………….
6
………………………
……………….
……………….
……………….
7
………………………
……………….
……………….
……………….
8
………………………
……………….
……………….
……………….
9
……………………
……………….
……………….
……………….
10
………………………
……………….
……………….
……………….
11
………………………
……………….
……………….
……………….
12
………………………
……………….
……………….
……………….
13
………………………
……………….
……………….
……………….
14
………………………
……………….
……………….
……………….
15
………………………
……………….
……………….
……………….
16
………………………
……………….
……………….
……………….
17
………………………
……………….
……………….
……………….
18
………………………
……………….
……………….
……………….
19
………………………
……………….
……………….
……………….
20
………………………
……………….
……………….
……………….

Βεβαιώνουμε ότι συνήλθαμε σήμερα, (ημέρα) ……………..…………….., (ημερομηνία) ………………………..., και αποφασίσαμε την ίδρυση ιδρύματος με την επωνυμία ………………………………………..………………………………………..……………………………………………………………………………………… και έδρα τον/την δήμο/κοινότητα ………………………………………………………… της επαρχίας …………………………, το καταστατικό του οποίου επισυνάπτεται υπογεγραμμένο από τα τουλάχιστον τρία (3) μέλη του διοικητικού συμβουλίου.
Καταγράφεται επί τούτου:
α. Περιγραφή της αφιερούμενης περιουσίας του υπό ίδρυση ιδρύματος:
   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
β. σκοπός του ιδρύματος:
   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
γ. έμβλημα του ιδρύματος, εάν υπάρχει:
   ………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………
δ. ονόματα, διευθύνσεις και στοιχεία επικοινωνίας των μελών του διοικητικού συμβουλίου και αναφορά στον τρόπο διαδοχής τους:
   …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………



Υπογραφές
1.
........................................................
11.
........................................................
2.
………….……….……………………
12.
………….……….……………………
3.
………………….…………………….
13.
………………….…………………….
4.
………………….…………………….
14.
………………….…………………….
5.
………………….…………………….
15.
………………….…………………….
6.
………………………………………..
16.
………………………………………..
7.
………………………………………..
17.
………………………………………..
8.
………………………………………..
18.
………………………………………..
9.
………………………………………..
19.
………………………………………..
10.
………………………………………..
20.
………………………………………..

Σημείωση: Σε περίπτωση που τα ιδρυτικά μέλη κατά τη σύσταση του ιδρύματος είναι περισσότερα των είκοσι (20), να χρησιμοποιηθεί και δεύτερο ή και τρίτο έντυπο πράξης.
Τ Υ Π Ο Σ Α3

Ο ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ [Άρθρο 44(2)]

ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ (ΕΝΤΥΠΑ, ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
[Κανονισμός 3(3)]

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ Ή ΕΝΩΣΗΣ

Εμείς οι υποφαινόμενοι:
(Πλήρες ονοματεπώνυμο)
1. …………………………………………………………………………
2. …………………………………………………………………………
3 …………………………………………………………………………
4 …………………………………………………………………………
5 …………………………………………………………………………
6. …………………………………………………………………………
7. …………………………………………………………………………
8. …………………………………………………………………………
9. …………………………………………………………………………
10. …………………………………………………………………………
εκπροσωπώντας αντίστοιχα-


1. τη μη κερδοσκοπική οντότητα με την επωνυμία …………………………………………………………………………, η οποία είναι εγγεγραμμένη ως ……………………………………………………………………… (προσδιορίστε την υπόστασή της ως νομικό πρόσωπο, ήτοι σωματείο, ίδρυμα, εταιρεία ή άλλο) στ…………………………………….. (προσδιορίστε τη χώρα) και της οποίας πιστοποιημένο αντίγραφο του καταστατικού της σε μια από τις επίσημες γλώσσες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή, εάν είναι σε άλλη γλώσσα, με τη μετάφραση του σε μία από αυτές, επισυνάπτεται, εφόσον αυτή η μη κερδοσκοπική οντότητά δεν είναι εγγεγραμμένη με βάση τον Νόμο,
  2. τη μη κερδοσκοπική οντότητα με την επωνυμία …………………………………………………………………………, η οποία είναι εγγεγραμμένη ως ……………………………………………………………………… (προσδιορίστε την υπόστασή της ως νομικό πρόσωπο, ήτοι σωματείο, ίδρυμα, εταιρεία ή άλλο) στ…………………………………….. (προσδιορίστε τη χώρα) και της οποίας πιστοποιημένο αντίγραφο του καταστατικού της σε μια από τις επίσημες γλώσσες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή, εάν είναι σε άλλη γλώσσα, με τη μετάφραση του σε μία από αυτές, επισυνάπτεται, εφόσον αυτή η μη κερδοσκοπική οντότητά δεν είναι εγγεγραμμένη με βάση τον Νόμο,

  3. τη μη κερδοσκοπική οντότητα με την επωνυμία …………………………………………………………………………, η οποία είναι εγγεγραμμένη ως ……………………………………………………………………… (προσδιορίστε την υπόστασή της ως νομικό πρόσωπο, ήτοι σωματείο, ίδρυμα, εταιρεία ή άλλο) στ…………………………………….. (προσδιορίστε τη χώρα) και της οποίας πιστοποιημένο αντίγραφο του καταστατικού της σε μια από τις επίσημες γλώσσες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή, εάν είναι σε άλλη γλώσσα, με τη μετάφραση του σε μία από αυτές, επισυνάπτεται, εφόσον αυτή η μη κερδοσκοπική οντότητά δεν είναι εγγεγραμμένη με βάση τον Νόμο,
   4. τη μη κερδοσκοπική οντότητα με την επωνυμία …………………………………………………………………………, η οποία είναι εγγεγραμμένη ως ……………………………………………………………………… (προσδιορίστε την υπόστασή της ως νομικό πρόσωπο, ήτοι σωματείο, ίδρυμα, εταιρεία ή άλλο) στ…………………………………….. (προσδιορίστε τη χώρα) και της οποίας πιστοποιημένο αντίγραφο του καταστατικού της σε μια από τις επίσημες γλώσσες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή, εάν είναι σε άλλη γλώσσα, με τη μετάφραση του σε μία από αυτές, επισυνάπτεται, εφόσον αυτή η μη κερδοσκοπική οντότητά δεν είναι εγγεγραμμένη με βάση τον Νόμο,
    5. τη μη κερδοσκοπική οντότητα με την επωνυμία …………………………………………………………………………, η οποία είναι εγγεγραμμένη ως ……………………………………………………………………… (προσδιορίστε την υπόστασή της ως νομικό πρόσωπο, ήτοι σωματείο, ίδρυμα, εταιρεία ή άλλο) στ…………………………………….. (προσδιορίστε τη χώρα) και της οποίας πιστοποιημένο αντίγραφο του καταστατικού της σε μια από τις επίσημες γλώσσες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή, εάν είναι σε άλλη γλώσσα, με τη μετάφραση του σε μία από αυτές, επισυνάπτεται, εφόσον αυτή η μη κερδοσκοπική οντότητά δεν είναι εγγεγραμμένη με βάση τον Νόμο,
     6. τη μη κερδοσκοπική οντότητα με την επωνυμία …………………………………………………………………………, η οποία είναι εγγεγραμμένη ως ……………………………………………………………………… (προσδιορίστε την υπόστασή της ως νομικό πρόσωπο, ήτοι σωματείο, ίδρυμα, εταιρεία ή άλλο) στ…………………………………….. (προσδιορίστε τη χώρα) και της οποίας πιστοποιημένο αντίγραφο του καταστατικού της σε μια από τις επίσημες γλώσσες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή, εάν είναι σε άλλη γλώσσα, με τη μετάφραση του σε μία από αυτές, επισυνάπτεται, εφόσον αυτή η μη κερδοσκοπική οντότητά δεν είναι εγγεγραμμένη με βάση τον Νόμο,
      7. τη μη κερδοσκοπική οντότητα με την επωνυμία …………………………………………………………………………, η οποία είναι εγγεγραμμένη ως ……………………………………………………………………… (προσδιορίστε την υπόστασή της ως νομικό πρόσωπο, ήτοι σωματείο, ίδρυμα, εταιρεία ή άλλο) στ…………………………………….. (προσδιορίστε τη χώρα) και της οποίας πιστοποιημένο αντίγραφο του καταστατικού της σε μια από τις επίσημες γλώσσες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή, εάν είναι σε άλλη γλώσσα, με τη μετάφραση του σε μία από αυτές, επισυνάπτεται, εφόσον αυτή η μη κερδοσκοπική οντότητά δεν είναι εγγεγραμμένη με βάση τον Νόμο,




      8. τη μη κερδοσκοπική οντότητα με την επωνυμία …………………………………………………………………………, η οποία είναι εγγεγραμμένη ως ……………………………………………………………………… (προσδιορίστε την υπόστασή της ως νομικό πρόσωπο, ήτοι σωματείο, ίδρυμα, εταιρεία ή άλλο) στ…………………………………….. (προσδιορίστε τη χώρα) και της οποίας πιστοποιημένο αντίγραφο του καταστατικού της σε μια από τις επίσημες γλώσσες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή, εάν είναι σε άλλη γλώσσα, με τη μετάφραση του σε μία από αυτές, επισυνάπτεται, εφόσον αυτή η μη κερδοσκοπική οντότητά δεν είναι εγγεγραμμένη με βάση τον Νόμο,
       9. τη μη κερδοσκοπική οντότητα με την επωνυμία …………………………………………………………………………, η οποία είναι εγγεγραμμένη ως ……………………………………………………………………… (προσδιορίστε την υπόστασή της ως νομικό πρόσωπο, ήτοι σωματείο, ίδρυμα, εταιρεία ή άλλο) στ…………………………………….. (προσδιορίστε τη χώρα) και της οποίας πιστοποιημένο αντίγραφο του καταστατικού της σε μια από τις επίσημες γλώσσες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή, εάν είναι σε άλλη γλώσσα, με τη μετάφραση του σε μία από αυτές, επισυνάπτεται, εφόσον αυτή η μη κερδοσκοπική οντότητά δεν είναι εγγεγραμμένη με βάση τον Νόμο,
        10. τη μη κερδοσκοπική οντότητα με την επωνυμία …………………………………………………………………………, η οποία είναι εγγεγραμμένη ως ……………………………………………………………………… (προσδιορίστε την υπόστασή της ως νομικό πρόσωπο, ήτοι σωματείο, ίδρυμα, εταιρεία ή άλλο) στ…………………………………….. (προσδιορίστε τη χώρα) και της οποίας πιστοποιημένο αντίγραφο του καταστατικού της σε μια από τις επίσημες γλώσσες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή, εάν είναι σε άλλη γλώσσα, με τη μετάφραση του σε μία από αυτές, επισυνάπτεται, εφόσον αυτή η μη κερδοσκοπική οντότητά δεν είναι εγγεγραμμένη με βάση τον Νόμο,
          …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..


          …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
        ιδρυτές/εκπρόσωποι των πιο πάνω αναφερόμενων σωματείων, ιδρυμάτων, μη κερδοσκοπικών εταιρειών ή άλλων παρεμφερών μη κερδοσκοπικών νομικών οντοτήτων, αιτούμαστε τη σύσταση και εγγραφή ομοσπονδίας/ένωσης με την επωνυμία ………………………………………………………………………………………………………, έδρα (δήμος ή κοινότητα στις ελεγχόμενες από την κυβέρνηση της Δημοκρατίας περιοχές) ………………….………………………………………..…………… και ταχυδρομική διεύθυνση …………………………………………………………………………………………………………

        Για τον σκοπό αυτό επισυνάπτουμε τα ακόλουθα:

        α. Τη συστατική πράξη, υπογεγραμμένη από πέντε (5) τουλάχιστον ιδρυτικά μέλη,
        β. τα ονόματα, τις διευθύνσεις και τα στοιχεία επικοινωνίας των μελών της διοίκησης,
        γ. το καταστατικό της προτεινόμενης ομοσπονδίας/ένωσης υπογεγραμμένο από τα ιδρυτικά μέλη, με αναφερόμενη τη χρονολογία ίδρυσής της,
        δ. πιστοποιημένα αντίγραφα των καταστατικών των μελών της ομοσπονδίας/ένωσης, τα οποία δεν είναι εγγεγραμμένα με βάση τον Νόμο, με μετάφραση αυτών σε μία από τις επίσημες γλώσσες της Κυπριακής Δημοκρατίας,
        ε. πιστοποιημένα αντίγραφα των πιστοποιητικών εγγραφής των μελών της προτεινόμενης ομοσπονδίας/ένωσης τα οποία δεν είναι εγγεγραμμένα με βάση τον Νόμο, με μετάφραση αυτών σε μία από τις επίσημες γλώσσες της Κυπριακής Δημοκρατίας,
        στ. έμβλημα της ομοσπονδίας/ένωσης, εάν υπάρχει,
        ζ. περιγραφή της κινητής ή της ακίνητης ιδιοκτησίας ή και των δύο που τελούν υπό την κατοχή ή την κυριότητα της υπό σύσταση ομοσπονδίας/ένωσης κατά τον χρόνο της υποβολής της αίτησης ή/και που πρόκειται να μεταβιβαστεί σε αυτή με τη μετά την εγγραφή της.
         Η υποβολή της αίτησης συνοδεύεται από την καταβολή τέλους ύψους €150,00.
         Ο ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ

         [Άρθρο 44(2)(γ)]

         ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ (ΕΝΤΥΠΑ, ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
         [Κανονισμός 3(3)]

         ΣΥΣΤΑΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ


         Εμείς οι κάτωθι υποφαινόμενοι:
         (Πλήρες ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, τηλέφωνο, εκπροσωπούμενη οργάνωση)
         Α/Α
         Ονοματεπώνυμο
         Διεύθυνση
         Ηλεκτρονικό
         Ταχυδρομείο
         Τηλέφωνο
         Εκπροσωπούμενη οργάνωση
         1
         ……………………
         ………………
         ………………
         ………….
         ……………………
         2
         ……………………
         ………………
         ………………
         ………….
         ……………………
         3
         ……………………
         ………………
         ………………
         ………….
         ……………………
         4
         ……………………
         ………………
         ………………
         ………….
         ……………………
         5
         ……………………
         ………………
         ………………
         ………….
         ……………………
         6
         ……………………
         ………………
         ………………
         ………….
         ……………………
         7
         ……………………
         ………………
         ………………
         ………….
         ……………………
         8
         ……………………
         ………………
         ………………
         ………….
         ……………………
         9
         ……………………
         ………………
         ………………
         ………….
         ……………………
         10
         ……………………
         ………………
         ………………
         ………….
         ……………………

         Συνήλθαμε σήμερα, (ημέρα) …………………….., (ημερομηνία) ………………………...,και αποφασίσαμε την ίδρυση ομοσπονδίας/ένωσης με την επωνυμία …………………………….…………………………………………………………….…………, με έδρα τον/την δήμο/κοινότητα …………………………………………………………της επαρχίας …………………………, το καταστατικό της οποίας επισυνάπτεται υπογεγραμμένο από πέντε (5) τουλάχιστον ιδρυτικά μέλη.
         Υπογραφές
         1.
         ........................................................
         6.
         ........................................................
         2.
         ………….……….……………………
         7.
         ………….……….……………………
         3.
         ………………….…………………….
         8.
         ………………….…………………….
         4.
         ………………….…………………….
         9.
         ………………….…………………….
         5.
         ………………….…………………….
         10.
         ………………….…………………….

         Σημείωση: Σε περίπτωση που τα ιδρυτικά μέλη είναι περισσότερα των δέκα (10),να χρησιμοποιηθεί και δεύτερο ή και τρίτο έντυπο πράξης.


         Ο ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ
         [Άρθρο 44 (2)(δ)]

         ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ (ΕΝΤΥΠΑ, ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
         [Κανονισμός 3(3)]

         ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ Ή ΕΝΩΣΗΣ


         Έδρα και ταχυδρομική διεύθυνση ομοσπονδίας ή ένωσης: ………………………………….............................…………………………………


         Μέλη διοικητικού συμβουλίου της ομοσπονδίας ή ένωσης:
                       Α/Α
                       Ονοματεπώνυμο
                       Διεύθυνση
                       Τηλέφωνο
                       Εκπροσωπούμενη οργάνωση
                       1
                       ………………………
                       ……………
                       ……………
                       ……………………
                       2
                       ………………………
                       ……………
                       ……………
                       ……………………
                       3
                       ………………………
                       ……………
                       ……………
                       ……………………
                       4
                       ………………………
                       ……………
                       ……………
                       ……………………
                       5
                       ………………………
                       ……………
                       ……………
                       ……………………
                       6
                       ………………………
                       ……………
                       ……………
                       ……………………
                       7
                       ………………………
                       ……………
                       ……………
                       ……………………
                       8
                       ………………………
                       ……………
                       ……………
                       ……………………
                       9
                       ………………………
                       ……………
                       ……………
                       ……………………
                       10
                       ………………………
                       ……………
                       ……………
                       ……………………
                       11
                       ………………………
                       ……………
                       ……………
                       ……………………
                       12
                       ………………………
                       ……………
                       ……………
                       ……………………
                       13
                       ………………………
                       ……………
                       ……………
                       ……………………
                       14
                       ………………………
                       ……………
                       ……………
                       ……………………
                       15
                       ………………………
                       ……………
                       ……………
                       ……………………
                       16
                       ………………………
                       ……………
                       ……………
                       ……………………
                       17
                       ………………………
                       ……………
                       ……………
                       ……………………
                       18
                       ………………………
                       ……………
                       ……………
                       ……………………
                       19
                       ………………………
                       ……………
                       ……………
                       ……………………
                       20
                       ………………………
                       ……………
                       ……………
                       ……………………
         Τ Υ Π Ο Σ Α4

         Ο ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ
         [Άρθρο 46 (1)]

         ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ (ΕΝΤΥΠΑ, ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
         [Κανονισμός 4(4)]

         ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

         Εγώ/εμείς, ο/οι υποφαινόμενος/οι …………………………………………………..……… από
         ……………………………………………………………………………………………………
         (χώρα και ακριβής διεύθυνση),……………………………………..ιθαγένειας, αρ. διαβατηρίου ………………………………………., εκπροσωπώντας τη μη κυβερνητική οργάνωση με την επωνυμία …………………………………………………………………………., η οποία είναι εγγεγραμμένη στ…. …………………………………………………………………………….. (χώρα με ακριβή ταχυδρομική διεύθυνση), ως ………………………………………………….. (υπόσταση), της οποίας επισυνάπτω πιστοποιημένα αντίγραφα του πιστοποιητικού εγγραφής και του καταστατικού, με μετάφρασή τους σε μία από τις επίσημες γλώσσες της Κυπριακής Δημοκρατίας, υποβάλλω αίτημα όπως επιτραπεί στην αναφερόμενη οργάνωση να δραστηριοποιηθεί στην Κυπριακή Δημοκρατία, βάσει των διατάξεως της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Αναγνώριση της Νομικής Προσωπικότητας των Διεθνών Μη-Κυβερνητικών Οργανισμών, του αντίστοιχου κυρωτικού Νόμου και των σχετικών διατάξεων του άρθρου 46 του περί Σωματείων και Ιδρυμάτων και για άλλα συναφή Θέματα Νόμου.

         Η έδρα και η διεύθυνση της οργάνωσης στην Κυπριακή Δημοκρατία θα είναι:
         …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………



         …………………………………..
         Υπογραφή

         Η υποβολή της αίτησης συνοδεύεται από την καταβολή τέλους ύψους €150,00.


         Τ Υ Π Ο Σ Β1


         Ο ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ
         [Άρθρο 7(1))]

         ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ (ΕΝΤΥΠΑ, ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
         [Κανονισμός 4(1)]

         ΜΗΤΡΩΟ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

         Στο Μητρώο Σωματείων περιλαμβάνονται τα πιο κάτω στοιχεία των εγκεκριμένων στην επαρχία του οικείου Εφόρου σωματείων:

         Ι. Αύξων αριθμός εγγραφής / Αριθμός Μητρώου

         ΙΙ. Επωνυμία σωματείου

         ΙΙΙ. Σκοποί σωματείου (αθλητικοί, πολιτιστικοί, φιλανθρωπικοί, περιβαλλοντικοί κ.λ.π.) με σύντομη περιγραφή.

         IV. Έδρα (Δήμος ή Κοινότητα στις ελεγχόμενες από την Κυβέρνηση περιοχές) και ακριβής ταχυδρομική διεύθυνση σωματείου

         V. Έμβλημα, αν υπάρχει

         VI. Ονόματα, διευθύνσεις και στοιχεία επικοινωνίας των μελών της διοίκησης

         VII. Ημερομηνία έκδοσης πιστοποιητικού εγγραφής

         VIII. Ημερομηνία δημοσίευσης πιστοποιητικού εγγραφής στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας

         IX. Τροποποιήσεις Καταστατικού (ημερομηνία έγκρισης/καταχώρησης)

         Χ. Φορέας δικαστικής και εξώδικης αντιπροσώπευσης σωματείου

         XI. Παρατηρήσεις
         Τ Υ Π Ο Σ Β2


         Ο ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ
         [(Άρθρο 26(1)]

         ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ (ΕΝΤΥΠΑ, ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
         [Κανονισμός 4(2)]

         ΜΗΤΡΩΟ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ

         Στο Μητρώο Ιδρυμάτων περιλαμβάνονται τα πιο κάτω στοιχεία των εγκεκριμένων στην επαρχία του οικείου Εφόρου ιδρυμάτων:

         Ι. Αύξων αριθμός εγγραφής / Αριθμός Μητρώου

         ΙΙ. Επωνυμία ιδρύματος

         ΙΙΙ. Σκοποί ιδρύματος (αθλητικοί, πολιτιστικοί, φιλανθρωπικοί, περιβαλλοντικοί κ.λ.π.) με σύντομη περιγραφή.

         IV. Έδρα (Δήμος ή Κοινότητα στις ελεγχόμενες από την Κυβέρνηση περιοχές) και ακριβής ταχυδρομική διεύθυνση ιδρύματος

         V. Έμβλημα, αν υπάρχει

         VI. Ονόματα, διευθύνσεις και στοιχεία επικοινωνίας των μελών της διοίκησης

         VII. Ημερομηνία έκδοσης πιστοποιητικού εγγραφής

         VIII. Ημερομηνία δημοσίευσης πιστοποιητικού εγγραφής στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας

         IX. Τροποποιήσεις καταστατικού/ιδρυτική πράξης (ημερομηνία και αριθμός δικαστικής απόφασης)

         X. Παρατηρήσεις
         Τ Υ Π Ο Σ Β3


         Ο ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ
         [(Άρθρο 44(1)]

         ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ (ΕΝΤΥΠΑ, ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
         [Κανονισμός 4(3)]

         ΜΗΤΡΩΟ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ Ή ΕΝΩΣΕΩΝ

         Στο Μητρώο Ομοσπονδιών ή Ενώσεων περιλαμβάνονται τα πιο κάτω στοιχεία των εγκεκριμένων στην επαρχία του οικείου Εφόρου αντίστοιχων οργανώσεων:

         Ι. Αύξων αριθμός εγγραφής / Αριθμός Μητρώου

         ΙΙ. Επωνυμία ομοσπονδίας ή ένωσης

         ΙΙΙ. Σκοποί ομοσπονδίας ή ένωσης συνοπτικά (αθλητικοί, πολιτιστικοί, φιλανθρωπικοί, περιβαλλοντικοί κ.λ.π.).

         IV. Έδρα (Δήμος ή Κοινότητα στις ελεγχόμενες από την Κυβέρνηση περιοχές) και ακριβής ταχυδρομική διεύθυνση ομοσπονδίας ή ένωσης

         V. Έμβλημα, αν υπάρχει

         VI. Ονόματα, διευθύνσεις και στοιχεία επικοινωνίας των μελών της διοίκησης

         VII. Ημερομηνία έκδοσης πιστοποιητικού εγγραφής



         VIII. Ημερομηνία δημοσίευσης πιστοποιητικού εγγραφής στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας

         IX. Τροποποιήσεις καταστατικού (ημερομηνία έγκρισης/καταχώρισης)

         Χ. Φορέας δικαστικής και εξώδικής αντιπροσώπευσης ομοσπονδίας ή ένωσης

         XΙ. Παρατηρήσεις
         Τ Υ Π Ο Σ Β4


         Ο ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ
         [(Άρθρο 46(1)]

         ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ (ΕΝΤΥΠΑ, ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
         [Κανονισμός 4(4)]

         ΜΗΤΡΩΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

         Το Μητρώο Διεθνών Μη Κυβερνητικών Οργανισμών περιλαμβάνει τα πιο κάτω στοιχεία των εγκεκριμένων στην επαρχία του οικείου Εφόρου διεθνών μη κυβερνητικών οργανώσεων:

         Ι. Αύξων αριθμός εγγραφής / Αριθμός Μητρώου

         ΙΙ. Επωνυμία διεθνούς μη κυβερνητικού οργανισμού

         ΙΙΙ. Σκοποί διεθνούς μη κυβερνητικού οργανισμού συνοπτικά (αθλητικοί, πολιτιστικοί, φιλανθρωπικοί, περιβαλλοντικοί κ.λ.π.).

         IV. Έδρα και ακριβής ταχυδρομική διεύθυνση στο εξωτερικό, καθώς και ακριβής ταχυδρομική διεύθυνση στη Δημοκρατία.

         V. Έμβλημα, αν υπάρχει

         VI. Ονόματα, διευθύνσεις και στοιχεία επικοινωνίας των μελών της διοίκησης

         VII. Ημερομηνία έκδοσης πιστοποιητικού εγγραφής από την αρμόδια αρχή της χώρας προέλευσης



         VIII. Ημερομηνία δημοσίευσης πιστοποιητικού εγγραφής στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας

         IX. Τροποποιήσεις καταστατικού (ημερομηνία έγκρισης/καταχώρισης)

         X. Παρατηρήσεις
         Τ Υ Π Ο Σ Γ1

         Ο ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ
         [Άρθρο 7(4)]

         ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ (ΕΝΤΥΠΑ, ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
         [Κανονισμός 5(1)]

         ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ


         Με το παρόν πιστοποιείται ότι το πιο κάτω αναφερόμενο σωματείο έχει εγγραφεί από τον Έφορο της επαρχίας …………………………………… δυνάμει των διατάξεων του περί Σωματείων και Ιδρυμάτων και για Άλλα Συναφή Θέματα Νόμου.

         Επωνυμία σωματείου: ….……………………………………………………..……………………

         Έδρα σωματείου: …………………………………………………………………...……………….

         Αρ. Μητρώου: ……………………………..

         Σημείωση: Σε περίπτωση που άλλος νόμος προβλέπει την υποχρέωση εγγραφής και σε άλλο μητρώο, ο Έφορος εγγράφει το σωματείο και στο πιστοποιητικό εγγραφής αναγράφεται ότι η λειτουργία του τελεί υπό την αίρεση της συμπερίληψής του σε άλλο μητρώο.

         Έχει εκδοθεί στις ……………………………
              Υπογραφή …………………………………..
              Έφορος Σωματείων και Ιδρυμάτων Επαρχίας ……………………………
         Το πιστοποιητικό εγγραφής εκδίδεται με την καταβολή τέλους ύψους €5,00.

         Τ Υ Π Ο Σ Γ2

         Ο ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ
         [Άρθρο 26(1) και (2)]

         ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ (ΕΝΤΥΠΑ, ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
         [Κανονισμός 5(2)]

         ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ

         Με το παρόν πιστοποιείται ότι το πιο κάτω αναφερόμενο ίδρυμα έχει εγγραφεί από τον Έφορο της επαρχίας …………………………………… δυνάμει των διατάξεων του περί Σωματείων και Ιδρυμάτων και για Άλλα Συναφή Θέματα Νόμου.

         Επωνυμία ιδρύματος: …….…………………………………………………………………………

         Έδρα ιδρύματος: …………………………………………………………………………………….

         Αρ. Μητρώου: ……………………………..

         Σημείωση: Σε περίπτωση που άλλος νόμος προβλέπει την υποχρέωση εγγραφής και σε άλλο μητρώο, ο Έφορος εγγράφει το ίδρυμα και στο πιστοποιητικό εγγραφής αναγράφεται ότι η λειτουργία του τελεί υπό την αίρεση της συμπερίληψής του σε άλλο μητρώο.

         Έχει εκδοθεί στις ……………………………
              Υπογραφή …………………………………..
              Έφορος Σωματείων και Ιδρυμάτων Επαρχίας ……………………………
         Το πιστοποιητικό εγγραφής εκδίδεται με την καταβολή τέλους ύψους €5,00.

         Τ Υ Π Ο Σ Γ3

         Ο ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ
         [Άρθρο 44]

         ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ (ΕΝΤΥΠΑ, ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
         [Κανονισμός 5(3)]

         ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ Ή ΕΝΩΣΗΣ


         Με το παρόν πιστοποιείται ότι η πιο κάτω αναφερόμενη ομοσπονδία ή ένωση έχει εγγραφεί από τον Έφορο της επαρχίας …………………………………… δυνάμει των διατάξεων του περί Σωματείων και Ιδρυμάτων και για Άλλα Συναφή Θέματα Νόμου.

         Επωνυμία ομοσπονδίας ή ένωσης: …….…………………………………………………………
         Έδρα ομοσπονδίας η ένωσης :……………………………………………………………………

         Αρ. Μητρώου: ……………………………..

         Σημείωση: Σε περίπτωση που άλλος νόμος προβλέπει την υποχρέωση εγγραφής και σε άλλο μητρώο, ο Έφορος εγγράφει την ομοσπονδία ή την ένωσηκαι στο πιστοποιητικό εγγραφής αναγράφεται ότι η λειτουργία της τελεί υπό την αίρεση της συμπερίληψής της σε άλλο μητρώο.

         Έχει εκδοθεί στις ……………………………
              Υπογραφή …………………………………..
              Έφορος Σωματείων και Ιδρυμάτων Επαρχίας ……………………………
         Το πιστοποιητικό εγγραφής εκδίδεται με την καταβολή τέλους ύψους €5,00.


         Τ Υ Π Ο Σ Γ4

         Ο ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ
         [Άρθρο 46]

         ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ (ΕΝΤΥΠΑ, ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
         [Κανονισμός 5(4)]

         ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ


         Με το παρόν πιστοποιείται ότι ο πιο κάτω αναφερόμενος διεθνής μη κυβερνητικός οργανισμός, ο οποίος ενεγράφη στις …………………………… (ημερομηνία), στ… ……………………………………………………… (χώρα προέλευσης), ως ……………………………………………. (υπόσταση), έχει εγκριθεί και εγγραφεί από τον Έφορο της επαρχίας …………………………………… , νομιμοποιώντας τη δράση του στην Κυπριακή Δημοκρατία, δυνάμει των διατάξεων του περί Σωματείων και Ιδρυμάτων και για Άλλα Συναφή Θέματα Νόμου.

         Επωνυμία διεθνούς μη κυβερνητικού Οργανισμού: …….………………………………………
         Έδρα διεθνούς μη κυβερνητικού Οργανισμού:
         α. Στη χώρα προέλευσης :……………………………………………………………………
         β. Στη Κυπριακή Δημοκρατία :………………………………………………………………

         Αρ. Μητρώου: ……………………………..

         Έχει εκδοθεί στις ……………………………
              Υπογραφή …………………………………..
              Έφορος Σωματείων και Ιδρυμάτων Επαρχίας ……………………………
         Το πιστοποιητικό εγγραφής εκδίδεται με την καταβολή τέλους ύψους €5,00.

         Τ Υ Π Ο Σ Δ1

         Ο ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ
         [Άρθρο 6(1) και (1Α)]

         ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ (ΕΝΤΥΠΑ, ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
         (Κανονισμός 6)

         ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 6 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ

         Εγώ ο/η κάτωθι υπογεγραμμένος/η …………………………………………………………….…… με Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας (ΑΔΤ)…………………………….., ιδρυτικό μέλος/μέλος διοικητικού συμβουλίου του …………………………………….., δηλώνω ότι δεν έχω καταδικαστεί για αδίκημα που ενέχει έλλειψη τιμιότητας ή ηθική αισχρότητα.

         Με εκτίμηση,

         Ιδρυτικό μέλος: ………………………………..

         Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου: ……………………………….

         Ημερομηνία: ……………………………….




         Πίσω στην προηγούμενη σελίδα