Υπουργείο Εσωτερικών Μετάβαση στο περιεχόμενο
Κυπριακή Δημοκρατία Υπουργείο Εσωτερικών


Η Μονάδα Ευρωπαϊκών Ταμείων (ΜΕΤ) του Υπουργείου Εσωτερικών είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων, με σκοπό την υλοποίηση έργων που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του Υπουργείου Εσωτερικών.

Συγκεκριμένα, η Μονάδα Ευρωπαϊκών Ταμείων ενεργεί ως Διαχειριστική Αρχή των Ταμείων Εσωτερικών Υποθέσεων της Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027, τα οποία αποτελούνται από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (ΤΑΜΕ / AMIF - Asylum, Migration and Integration Fund), το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας (ΤΕΑ / ISF - Internal Security Fund) και το Μέσο για τη Χρηματοδοτική Στήριξη της Διαχείρισης των Συνόρων και την Πολιτική των Θεωρήσεων (ΜΔΣΘ / BMVI - Border Management and Visa Instrument).

Η ΜΕΤ υπήρξε επίσης η Υπεύθυνη Αρχή για τη διαχείριση των Ταμείων Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020, καθώς και των Ταμείων Αλληλεγγύης και Διαχείρισης Μεταναστευτικών Ροών για την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013.

Παράλληλα, η ΜΕΤ έχει αρμοδιότητες ένταξης, παρακολούθησης, διαχείρισης και ελέγχου συγχρηματοδοτούμενων έργων που υλοποιούνται από Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή/και τις Επαρχιακές Διοικήσεις, στις Αστικές και Αγροτικές Περιοχές, στα πλαίσια των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων που συγχρηματοδοτούνται από τα Ταμεία Πολιτικής Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

Συγκεκριμένα, στη ΜΕΤ έχουν ανατεθεί από τις αντίστοιχες Διαχειριστικές Αρχές (Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος) αρμοδιότητες Ενδιάμεσου Φορέα στο πλαίσιο του Προγράμματος Πολιτικής Συνοχής «ΘΑλΕΙΑ 2021-2027» και Μονάδας Εφαρμογής, στο πλαίσιο του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2023-2027, αρμοδιότητες τις οποίες είχε και κατά την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020.

Στόχος της Μονάδας Ευρωπαϊκών Ταμείων του Υπουργείου Εσωτερικών είναι όπως, στη βάση των αποφάσεων που λαμβάνονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά και μέσα από την παρακολούθηση και υιοθέτηση της κυβερνητικής πολιτικής, εφαρμόσει τον κατάλληλο στρατηγικό σχεδιασμό και προγραμματισμό, ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή απορροφητικότητα των ευρωπαϊκών κονδυλίων που διατίθενται από την ΕΕ προς την Κυπριακή Δημοκρατία.

Ειδικότερα, η Μονάδα στοχεύει με την αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων να επιτύχει:
- την αποδοτική διαχείριση των μεταναστευτικών ροών και την υλοποίηση και ανάπτυξη της κοινής ευρωπαϊκής πολιτικής για τα θέματα μετανάστευσης και ασύλου,
- την αποτελεσματική διαχείριση των εξωτερικών συνόρων, συμβάλλοντας έτσι στη διασφάλιση υψηλού επιπέδου εσωτερικής ασφάλειας εντός της ΕΕ,
- την εξασφάλιση υψηλού επιπέδου ασφάλειας, στη βάση της πρόληψης και της καταπολέμησης της τρομοκρατίας, της ριζοσπαστικοποίησης, του σοβαρού και οργανωμένου εγκλήματος και του κυβερνοεγκλήματος,
- τη δημιουργία έργων ανάπτυξης και υποδομής,
- την υλοποίηση έργων που θα συμβάλουν στην ανάπτυξη της οικονομίας, αλλά και της κοινωνίας ευρύτερα,
- τη διασφάλιση της αειφόρου ανάπτυξης,
- τη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής, προόδου και ευημερίας των πολιτών σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον.


Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά μη την Μονάδας Ευρωπαϊκών Ταμείων, πατήστε εδώ


Πίσω στην προηγούμενη σελίδα