Υπουργείο Εσωτερικών Μετάβαση στο περιεχόμενο
Κυπριακή Δημοκρατία Υπουργείο Εσωτερικών


Επισκεφθείτε εδώ την ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Ασύλου


H Υπηρεσία Ασύλου συστάθηκε το Φεβρουάριο του 2004 με βάση τροποποίηση του περί Προσφύγων Νόμου του 2000 αντικαθιστώντας την Αρχή Προσφύγων. Οι κύριες αρμοδιότητες της Υπηρεσίας Ασύλου είναι, εκτός από την πρωτοβάθμια εξέταση των αιτημάτων για διεθνή προστασία, ο συντονισμός και η εποπτεία της διαχείρισης και λειτουργίας των χώρων υποδοχής, η εφαρμογή του Κανονισμού του Δουβλίνου για τη θέσπιση κριτηρίων και μηχανισμών για τον προσδιορισμό του Κράτους Μέλους υπεύθυνου για την εξέταση αίτησης ασύλου, η ετοιμασία σχετικών νομοσχεδίων, η συμμετοχή σε ομάδες εργασίας και επιτροπές της ΕΕ και γενικά ο συντονισμός των εμπλεκομένων υπηρεσιών στα θέματα ασύλου.

Γενικότερα, οι διαδικασίες ασύλου στην Κύπρο, βρίσκονται σε μια διαρκή διαδικασία ευθυγράμμισης με το υπό συνεχώς διαμορφούμενο ευρωπαϊκό κεκτημένο, αποσκοπώντας αφενός στο να παράσχουν προστασία σε αυτούς που αντιμετωπίζουν φόβο δίωξης στις χώρες καταγωγής τους και αφετέρου, υιοθετώντας γρήγορες και αποτελεσματικές διαδικασίες για να αντιμετωπίζουν κατά τρόπο έγκαιρο, δίκαιο και αποτελεσματικό τις αιτήσεις και να μην επιτρέπουν κατάχρηση του συστήματος.

Όπως προαναφέρθηκε, η Υπηρεσία Ασύλου συντονίζει και εποπτεύει τη διαχείριση και λειτουργία κέντρων ή χώρων υποδοχής και φιλοξενίας αιτητών διεθνούς προστασίας ή άλλου καθεστώτος βάσει του περί Προσφύγων Νόμου, καθώς και των μελών της οικογένειας οποιουδήποτε τέτοιου προσώπου. Επισημαίνεται ότι, τα Κέντρα Υποδοχής και Φιλοξενίας, διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην άμεση παροχή φιλοξενίας και κατ’ επέκταση κατάλληλων συνθηκών υποδοχής όπως αυτές ορίζονται στη σχετική ευρωπαϊκή οδηγία, σε αιτητές διεθνούς προστασίας.Χρήσιμες Συνδέσεις

Οδηγός για Αιτητές Διεθνούς Προστασίας (Αιτητές Ασύλου)

Οδηγός για Δικαιούχους Διεθνούς Προστασίας


Πίσω στην προηγούμενη σελίδα