Υπουργείο Εσωτερικών Μετάβαση στο περιεχόμενο
Κυπριακή Δημοκρατία Υπουργείο Εσωτερικών

Νέο άρθρο 61Β στον περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμο
Η Βουλή των Αντιπροσώπων έχει τροποποιήσει τον περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμο, ώστε να ενσωματωθεί η «Οδηγία (ΕΕ) 2018/843 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2018 για την τροποποίηση της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, και για την τροποποίηση των οδηγιών 2009/138/ΕΚ και 2013/36/ΕΕ»

Ο Νόμος μαζί με τις τελευταίες προσθήκες βρίσκεται στον σύνδεσμο.

Τα σωματεία, ιδρύματα Ομοσπονδίες και Ενώσεις που ρυθμίζονται από τον περί Σωματείων και Ιδρυμάτων και για άλλα συναφή θέματα Νόμο καθώς και τα Αγαθοεργή Ιδρύματα και Εμπιστεύματα που ρυθμίζονται από τον περί Αγαθοεργών Ιδρυμάτων Νόμο επηρεάζονται από τον ως άνω Νόμο και ειδικότερα από το άρθρο 61Β, το οποίο παρατίθεται ξεχωριστά στον ακόλουθο σύνδεσμό: Άρθρο 61Β

Πίσω στην προηγούμενη σελίδα