Υπουργείο Εσωτερικών Μετάβαση στο περιεχόμενο
Κυπριακή Δημοκρατία Υπουργείο Εσωτερικών

4.1.3 ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΑΥΤΟΣΤΈΓΑΣΗ ΣΕ ΙΔΙΟΚΤΗΤΟ ΟΙΚΟΠΕΔΟ
ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΑΥΤΟΣΤΈΓΑΣΗ ΣΕ ΙΔΙΟΚΤΗΤΟ ΟΙΚΟΠΕΔΟ


- Ο αιτητής οφείλει να προσκομίσει:
i. Άδεια Οικοδομής,
ii. Κάτοψη Αρχιτεκτονικών Σχεδίων σε κλίμακα της οικιστικής μονάδας σφραγισμένα από την Αρμόδια Οικοδομική Αρχή,
iii. Τοπογραφικό Σχέδιο,
iv. Βεβαίωση από την ΑΗΚ, Πρώτης Μόνιμης Σύνδεσης του ακινήτου με το δίκτυο της ΑΗΚ στο όνομα του αιτητή ή/και του άλλου μέλους του ζεύγους,
v. Βεβαίωση Ιδιώτη Μελετητή για το εμβαδόν της οικιστικής μονάδας στη μορφή εντύπου που καθορίζεται από την ΥΜΑΠΕ,
vi. αναλυτική κατάσταση και κοστολόγιο προτεινόμενης κατοικίας από Ιδιώτη Μελετητή, και
vii. τεκμηρίωση διαθεσιμότητας ικανοποιητικών χρηματικών πόρων για κάλυψη του προϋπολογισθέντος κόστους ανέγερσης της κατοικίας. Δηλαδή, αντίγραφο έγκρισης εξασφάλισης δανειοδότησης ή και αντίγραφο προ-συμβατικής συμφωνίας με Χρηματοδοτικό Οργανισμό και για το μέρος του κόστους που αφορά σε ιδίους χρηματικούς πόρους, τεκμηρίωση καταθέσεων με βεβαίωση από χρηματοδοτικό οργανισμό.


- Αίτηση μπορεί να υποβληθεί προτού ολοκληρωθεί η ανέγερση της οικοδομής και συνδεθεί μόνιμα με το δίκτυο της ΑΗΚ και στην περίπτωση έγκρισης παρέχεταιχρονικό περιθώριο 2 ετών για την ολοκλήρωση της ανέγερσης, ενώ η ισχύς της έγκρισης δύναται να παραταθεί μέχρι και 1 επιπρόσθετο έτος(σύνολο 3 χρόνια) για την ολοκλήρωση της οικοδομής και μόνιμης σύνδεσης με το δίκτυο της ΑΗΚ. Εάν η οικοδομή δεν ολοκληρωθεί και συνδεθεί με το δίκτυο ΑΗΚ εντός 3 ετών από την αρχική έγκριση, η έγκριση τερματίζεται αυτόματα και ουδεμία περαιτέρω χρηματική βοήθεια παραχωρείται.


- Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που η οικοδομή ανεγέρθηκε και συνδέθηκε με το δίκτυο της ΑΗΚ πριν την υποβολή της αίτησης και εντός 1 έτους πριν από την ημερομηνία υποβολής αίτησης παραχωρείται το 100% της στεγαστικής βοήθειας και εντός 1ου και 2ου έτους πριν από την ημερομηνία υποβολής αίτησης παραχωρείται το 50% της στεγαστικής βοήθειας, νοουμένου ότι πληρούνται οι υπόλοιποι όροι και προϋποθέσεις.


- Εξυπακούεται ότι για κατοικία που ανεγέρθηκε και συνδέθηκε με το δίκτυο της ΑΗΚ πέραν των 2 ετών πριν υποβολή της αίτησης δεν παραχωρείται καμία στεγαστική βοήθεια.


- Το οικόπεδο /τεμάχιο στο οποίο θα ανεγερθεί η κατοικία μπορεί να ανήκει στον αιτητή ή/και στο άλλο μέλος του ζεύγους ή στους γονείς ή στα πεθερικά ή ακόμη να προσκομισθεί αγοραπωλητήριο έγγραφο με τρίτο πρόσωπο.


- Η οικονομική βοήθεια, αφαιρουμένων οποιονδήποτε μειώσεων/αποκοπών, καταβάλλεται σε 2 ισόποσες δόσεις σε τραπεζικό λογαριασμό αποκλειστικά στο όνομα του αιτητή ή σε κοινό λογαριασμό με το άλλο μέλος του ζεύγους, από το Λογιστήριο του οικείου Επάρχου αφού προηγηθεί υπογραφή Συμφωνίας με τον οικείο Έπαρχο ή εκπρόσωπο του.


- Η πρώτη δόση καταβάλλεται με την υπογραφή της Συμφωνίας αφού προσκομισθούν τα απαραίτητα στοιχεία και αφού ολοκληρωθεί η κατασκευή του σκελετού (όχι τοιχοποιία) με βάση Πιστοποιητικό που ετοιμάζει ο Πολιτικός Μηχανικός του έργου.


- Η δεύτερη δόση καταβάλλεται με την ολοκλήρωση της οικοδομής και μόνιμης σύνδεσης με το δίκτυο της ΑΗΚ.


- Για κατοικία της οποίας η ανέγερση ολοκληρώθηκε πριν την υποβολή της αίτησης ή από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης μέχρι και την ημερομηνία εξέτασης από την ΕΣΒ ή/και υπογραφή της Συμφωνίας ολοκληρώθηκε η ανέγερση της και συνδέθηκε με το δίκτυο της ΑΗΚ, το ποσό της στεγαστικής βοήθειας καταβάλλεται εφάπαξ.

Πίσω στην προηγούμενη σελίδα