Υπουργείο Εσωτερικών Μετάβαση στο περιεχόμενο
Κυπριακή Δημοκρατία Υπουργείο Εσωτερικών
27/08/2020 07:31:16 AM

Γνωστοποίηση / Επίδοση Αφορά Σωματεία/Ιδρύματα/ΛέσχεςOι Εφόροι Εγγραφής Σωματείων / Ιδρυμάτων γνωστοποιούν την πρόθεση τους για έναρξη της διαδικασίας διάλυσης των Σωματείων / Ιδρυμάτων / Λεσχών, τα οποία περιλαμβάνονται στον πίνακα που ακολουθεί.

Η εν λόγω γνωστοποίηση θεωρείται επίδοση γνωστοποίησης της έναρξης διαδικασίας διάλυσης προς το ασκούν τη διοίκηση του Σωματείου / Ιδρύματος / Λέσχης όργανο, ανάλογα με την περίπτωση, με βάση τον περί Σωματείων και Ιδρυμάτων και για άλλα συναφή θέματα (Τροποποιητικό) Νόμο του 2020, που δημοσιεύθηκε στην επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας - Παράρτημα Πρώτο, ημερομηνίας 17/8/2020.

Τα Σωματεία, Ιδρύματα, Λέσχες που περιλαμβάνονται στον προαναφερθέν πίνακα, δύναται να υποβάλουν αίτημα ακύρωσης της συμπερίληψης τους στον εν λόγω πίνακα της γνωστοποίησης, υποβάλλοντας όλα τα σχετικά προς υποστήριξη του αιτήματος τους στοιχεία στον οικείο Έφορο εντός δύο μηνών από σήμερα.

Μετά την έλευση των 2 μηνών, οι Εφόροι θα δημοσιεύσουν νέα, δεύτερη γνωστοποίηση στην οποία θα προσαρτάται ο τελικός πίνακας με την επωνυμία των υπό διάλυση Σωματείων, Ιδρυμάτων και πρώην Λεσχών, που δεν έχουν μεριμνήσει να υποβάλουν θεμελιωμένο αίτημα ακύρωσης της συμπερίληψης τους στη γνωστοποίηση.

Νοείται ότι, μετά τη δημοσίευση της δεύτερης γνωστοποίησης, ο Έφορος διαγράφει αυτοδικαίως από το Μητρώο τα Σωματεία, Ιδρύματα και Λέσχες που καθορίζονται στη δεύτερη γνωστοποίηση και μεριμνά για τη συνέχιση και ολοκλήρωση της διαδικασίας διάλυσης ενώπιον δικαστηρίου.

Υπουργείο Εσωτερικών

27 Αυγούστου 2020


Κατεβάστε το αρχείο Excel All NPOs_minus approved.xlsx

Πίσω στην προηγούμενη σελίδα