Υπουργείο Εσωτερικών Μετάβαση στο περιεχόμενο
Κυπριακή Δημοκρατία Υπουργείο Εσωτερικών
23/08/2022

Δήλωση Ενδιαφέροντος ΜΚΟ για Συμμετοχή στην Πολυθεματική Συντονιστική Ομάδα για την αντιμετώπιση της εμπορίας και της εκμετάλλευσης προσώπων

23-08-2022 12:11

Το Υπουργείο Εσωτερικών καλεί ενδιαφερόμενους Μη Κυβερνητικούς Οργανισμούς (ΜΚΟ) [1] να υποβάλουν Δήλωση Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην Πολυθεματική Συντονιστική Ομάδα για την αντιμετώπιση της εμπορίας και της εκμετάλλευσης προσώπων, σύμφωνα με το άρθρο 64 του περί της Πρόληψης, Καταπολέμησης της Εμπορίας και της Εκμετάλλευσης Προσώπων και την Προστασία των Θυμάτων Νόμου 60(Ι)/2014.

Στην Πολυθεματική Συντονιστική Ομάδα συμμετέχουν μέχρι και τέσσερις ΜΚΟ για διετή θητεία. Ο Υπουργός Εσωτερικών, ως Εθνικός Συντονιστής, ορίζει τους ΜΚΟ που θα συμμετέχουν λαμβάνοντας υπόψη το έργο και τη δράση τους.

Οι ενδιαφερόμενοι ΜΚΟ που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Πολυθεματική Συντονιστική Ομάδα θα πρέπει να δηλώσουν την πρόθεσή τους με γραπτή επιστολή, στην οποία να επισυνάπτεται το καταστατικό του Οργανισμού, καθώς και ελεγμένη οικονομική κατάσταση του προηγούμενου οικονομικού έτους.

Η επιστολή θα πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

· Στοιχεία επικοινωνίας του ΜΚΟ (όνομα, διεύθυνση, τηλέφωνο, τηλεομοιότυπο, ηλεκτρονική διεύθυνση).

· Νομική Υπόσταση, ημερομηνία και αριθμό εγγραφής. Πιστά αντίγραφα των σχετικών εγγράφων να υποβληθούν μαζί με τη δήλωση ενδιαφέροντος.

· Ιστορικό, σκοποί και επιδιώξεις του ΜΚΟ.

· Στοιχεία για το έργο/δράση του ΜΚΟ για τα τελευταία δύο τουλάχιστον χρόνια.

· Τομείς δραστηριότητας του ΜΚΟ.

· Τα άτομα που θα ασχοληθούν με το θέμα, τα προσόντα τους και πείρα που έχουν στο θέμα ή σε συναφή θέματα (να επισυναφθούν αντίγραφα των εγγράφων που αποδεικνύουν τα προσόντα και πείρα, λευκό ποινικό μητρώο και, σε περίπτωση μη Κύπριων, αντίγραφο έγκυρης βεβαίωσης εγγραφής αν πρόκειται για πολίτη της ΕΕ, ή άδειας παραμονής αν πρόκειται για υπήκοο τρίτης χώρας).

· Τους λόγους βάσει των οποίων ο ΜΚΟ δηλώνει ενδιαφέρον.

Η επιστολή θα πρέπει να απευθύνεται προς τον Εθνικό Συντονιστή και να φέρει την υπόδειξη «Δήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην Πολυθεματική Συντονιστική Ομάδα για την αντιμετώπιση της εμπορίας και της εκμετάλλευσης προσώπων».

Η επιστολή μπορεί να αποσταλεί ταχυδρομικώς στον Γενικό Διευθυντή Υπουργείου Εσωτερικών (υπόψη κας Τάνιας Χαραλαμπίδου - Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης), Τ.Θ.25196 - 1307 Λευκωσία ή στο τηλεομοιότυπο 22308742, ή στην ηλ. διεύθυνση tcharalambidou@papd.mof.gov.cy, με τελευταία ημερομηνία παραλαβής την Παρασκευή, 30 Σεπτεμβρίου 2022.[1] Άρθρο 2 του Νόμου 60(Ι)/2014 –

«μη κυβερνητικοί οργανισμοί» σημαίνει μη κερδοσκοπικές οργανώσεις δεόντως εγγεγραμμένες δυνάμει του περί Σωματείων και Ιδρυμάτων Νόμου του 1972, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, οι οποίες δυνάμει του καταστατικού τους έχουν εντολή να δραστηριοποιούνται στους τομείς της εμπορίας και εκμετάλλευσης προσώπων ή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή των δικαιωμάτων των μεταναστών και προσφύγων ή των εργατικών δικαιωμάτων και οι οποίες παρέχουν οποιεσδήποτε υποστηρικτικές υπηρεσίες δωρεάν.

(ΕΦυς)


Πίσω στην προηγούμενη σελίδα