Υπουργείο Εσωτερικών Μετάβαση στο περιεχόμενο
Κυπριακή Δημοκρατία Υπουργείο Εσωτερικών

Νόμος που τροποποιεί τον περί Σωματείων και Ιδρυμάτων και για άλλα συναφή θέματα Νόμο2

Αποποίηση Ευθύνης – Disclaimer. Ακολουθεί αναπαραγωγή του Νόμου, σε καμιά περίπτωση όμως δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως επίσημο έγγραφο. Ο Νόμος ως νομικό έγγραφο έχει δημοσιευθεί στο Παράρτημα Πρώτο, της επίσημης εφημερίδας της Δημοκρατίας, στις 17/8/2020.
Αριθμός 118(Ι) του 2020
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2017 ΕΩΣ 2019
Συνοπτικός
τίτλος.
104(I) του 2017
76(Ι) του 2018
84(I) του 2019.
1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Σωματείων και Ιδρυμάτων και για Άλλα Συναφή Θέματα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Σωματείων και Ιδρυμάτων και για Άλλα Συναφή Θέματα Νόμους του 2017 έως 2019 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Σωματείων και Ιδρυμάτων και για Άλλα Συναφή Θέματα Νόμοι του 2017 έως 2020.
Τροποποίηση
του άρθρου 56
του βασικού νόμου.
3. Το άρθρο 56 του βασικού νόμου τροποποιείται-
(α)Με την αντικατάσταση στο τέλος του εδαφίου (1) αυτού, της της τελείας με άνω και κάτω τελεία και με την προσθήκη, αμέσως μετά, των ακόλουθων νέων επιφυλάξεων:
118(Ι) του 2020 «Νοείται ότι, ανεξαρτήτως των διατάξεων των άρθρων 24 και 41, ο Έφορος, εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του περί Σωματείων και Ιδρυμάτων και για άλλα Συναφή Θέματα (Τροποποιητικού) Νόμου 2020, γνωστοποιεί την πρόθεσή του για έναρξη της διαδικασίας διάλυσης αναφορικά με καθορισμένα στη γνωστοποίηση σωματεία, ιδρύματα και λέσχες σε δύο ημερήσιες εφημερίδες και αναρτάται στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών και η ημερομηνία δημοσίευσης ή της ανάρτησης θεωρείται ότι είναι η ημερομηνία επίδοσης γνωστοποίησης έναρξης διαδικασίας διάλυσης προς το ασκούν τη διοίκηση του σωματείου, ιδρύματος ή λέσχης όργανο, ανάλογα με την περίπτωση:
Νοείται περαιτέρω ότι η γνωστοποίηση της πρόθεσης διάλυσης περιλαμβάνει σε αναλυτικούς πίνακες τον αριθμό εγγραφής, την επωνυμία και την έδρα του σωματείου, ιδρύματος ή λέσχης ανάλογα με την περίπτωση, λαμβάνεται δε μέριμνα ώστε να διενεργηθεί ταυτόχρονα για όλα τα σωματεία, ιδρύματα και λέσχες:
Νοείται έτι περαιτέρω ότι τα σωματεία, τα ιδρύματα ή οι λέσχες που περιλαμβάνονται στην ως άνω γνωστοποίηση δύνανται εντός δύο (2) μηνών από την δημοσίευση της γνωστοποίησης να υποβάλουν αίτημα ακύρωσης της συμπερίληψης τους στους πίνακες της γνωστοποίησης υποβάλλοντας όλα τα σχετικά, προς υποστήριξη του αιτήματός τους, στοιχεία στον Έφορο, μετά δε την παρέλευση της περιόδου των δύο (2) μηνών, ο Έφορος δημοσιεύει νέα γνωστοποίηση στην οποία προσαρτώνται οι τελικοί πίνακες με τις επωνυμίες των υπό διάλυση σωματείων ιδρυμάτων και λεσχών, που δεν έχουν μεριμνήσει να υποβάλουν θεμελιωμένο αίτημα ακύρωσης της συμπερίληψής τους στην γνωστοποίηση.»
(β)με την αντικατάσταση στο εδάφιο (2) αυτού της λέξης «Λέσχες» με τη φράση «Τηρουμένων των διατάξεων των εδαφίων (1) και (3), λέσχες»
(γ)με τη διαγραφή στο εδάφιο (2) αυτού, του κόμματος και της φράσης «,εάν εκπληρώσουν κατά τα λοιπά τους όρους που καθορίζονται σε αυτό» (τρίτη και τέταρτη γραμμή) και
(δ)με τη προσθήκη αμέσως μετά το εδάφιο (2) αυτού, του ακόλουθου νέου εδαφίου:
«(3) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (1) και μετά την δημοσίευση της δεύτερης γνωστοποίησης η οποία καθορίζεται στις διατάξεις αυτού, ο Έφορος διαγράφει αυτοδικαίως από το Μητρώο τα σωματεία, τα ιδρύματα και τις λέσχες που καθορίζονται στην εν λόγω γνωστοποίηση και μεριμνά για την συνέχιση και ολοκλήρωση της διαδικασίας διάλυσης ενώπιον δικαστηρίου:
Νοείται ότι, τα διαγραφέντα από το Μητρώο σωματεία ιδρύματα και λέσχες, τα οποία τελούν υπό καθεστώς διάλυσης, όπως καθορίζεται στις διατάξεις των άρθρων 25 και 42, επί ποινή ακυρότητας των αποφάσεων τους, απολλύουν το δικαίωμα άσκησης κάθε δραστηριότητας που αναφέρεται στο καταστατικό τους, περιλαμβανομένου του δικαιώματος του συμβάλλεσθαι και της αποξένωσης οιασδήποτε περιουσίας, με εξαίρεση τις δραστηριότητες που σχετίζονται με την εκκαθάρισή τους, ενώ τα διοικητικά τους συμβούλια οφείλουν να ενημερώνουν κάθε τρίτο ενδιαφερόμενο και/ή συμβαλλόμενο για την υπό εξέλιξη διαδικασία διάλυσης:
Νοείται περαιτέρω, ότι για τους σκοπούς της διάλυσης σωματείου, ιδρύματος ή λέσχης τηρούνται όλες οι πρόνοιες του παρόντος Νόμου, περιλαμβανομένης της διαδικασίας εκκαθάρισης.»

Πίσω στην προηγούμενη σελίδα