Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Ασύλου

Νέα και Ανακοινώσεις


Έναρξη υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενου έργου με τίτλο «Ενίσχυση της Υπηρεσίας Ασύλου με Προσωπικό».
Μέσα στα πλαίσια της Ενίσχυσης της Υπηρεσίας Ασύλου με προσωπικό, η Υπηρεσία Ασύλου υλοποιεί από την 01/07/2022, έργο το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2021 – 2027 της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Με την υλοποίηση της σύμβασης αυτής, ενισχύεται η Υπηρεσία Ασύλου με τις ακόλουθες προσλήψεις εργοδοτουμένων ορισμένου χρόνου:

1. Πενήντα τρείς (53) Λειτουργοί Ορισμένου Χρόνου κλίμακας Α8 για εξέταση αιτημάτων διεθνούς προστασίας και για διοικητική υποστήριξη.
2. Δεκαοκτώ (18) Λειτουργοί Ορισμένου Χρόνου κλίμακας Α1 για εκτέλεση γραφειακών καθηκόντων.

Γενικός στόχος του έργου είναι η αποτελεσματικότερη και ταχύτερη εξέταση των αιτήσεων των αιτούντων διεθνή προστασία, ούτως ώστε να γίνει η υιοθέτηση γρήγορων και αποτελεσματικών διαδικασιών για έγκαιρη, δίκαιη και αποτελεσματική αντιμετώπιση των αιτήσεων, να μην επιτρέπεται η κατάχρηση του συστήματος και να παραχωρείται διεθνή προστασία στους αιτούντες που αντιμετωπίζουν βάσιμο φόβο δίωξης στις χώρες καταγωγής τους.

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα του έργου είναι κυρίως η επίτευξη εξέτασης 30.500 αιτήσεων διεθνούς προστασίας.

Η διάρκεια εκτέλεσης του έργου είναι τριάντα έξι (36) μήνες και συγκεκριμένα για την περίοδο από την 01/07/2022 μέχρι την 30/06/2025. O συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα €6.616.831,94.

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2021-2027 με τη συγχρηματοδότηση της ΕΕ κατά 60% και από την Κυπριακή Δημοκρατία κατά 40%.

Εκστρατεία ενημέρωσης για αποτροπή της παράτυπης μετανάστευσης.

e-procurement

Κυβερνητική Διαδικτυακή Πύλη

Open Data Portal

Απογραφή Πληθυσμού 2021

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΘΥΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ