Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Ασύλου

Επανεγκατάσταση


Στα πλαίσια των Αποφάσεων του Συμβουλίου (ΕΕ) 2015/1523 της 14ης Σεπτεμβρίου 2015 και 2015/1601 της 22ας Σεπτεμβρίου 2015 σχετικά με τη θέσπιση προσωρινών μέτρων στον τομέα της διεθνούς προστασίας υπέρ της Ιταλίας και της Ελλάδας, η Κυπριακή Δημοκρατία κληθηκε να υποδεχτεί 69 άτομα που χρήζουν προστασίας και βρίσκονται σε τρίτες χώρες εκτός της χώρας καταγωγής τους


No documents foundΑπογραφή Πληθυσμού 2021

e-procurement

Κυβερνητική Διαδικτυακή Πύλη

Open Data Portal