Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Ασύλου

Κέντρα Υποδοχής και Φιλοξενίας


Η Υπηρεσία Ασύλου είναι η αρμόδια αρχή για τη δημιουργία και λειτουργία Κέντρων Φιλοξενίας.

Σύμφωνα με τον περί Προσφύγων Νόμο η Υπηρεσία Ασύλου δύναται:
(α) Να εκμισθώνει υπηρεσίες άλλων οργανισμών για τη διαχείριση της λειτουργίας των κέντρων φιλοξενίας σύμφωνα με τις διατάξεις του περί της Ρύθμισης των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων και για Συναφή Θέματα Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών, ή
(β) να εκχωρεί την αρμοδιότητα της στη Μονάδα Ευρωπαϊκών Ταμείων του Υπουργείου Εσωτερικών.

Ανεξάρτητα από την εκμίσθωση ή την εκχώρηση υπηρεσιών, η Υπηρεσία Ασύλου οφείλει να επιβλέπει την ομαλή λειτουργία των Κέντρων Φιλοξενίας που διαχειρίζεται και για το σκοπό αυτό δύναται να εκδίδει συστάσεις και οδηγίες προς τους υπεύθυνους οργανισμούς για τη διαχείριση και την ομαλή λειτουργία των Κέντρων.

Η Υπηρεσία Ασύλου στο παρόν στάδιο διαχειρίζεται ένα Κέντρο Πρώτης Υποδοχής και δύο Κέντρα Φιλοξενίας:
1. Κέντρο Πρώτης Υποδοχής (ΚεΠΥ) ΠΟΥΡΝΑΡΑ στην Κοκκινοτριμιθιά,
2. Κέντρο Υποδοχής και Φιλοξενίας Αιτητών Διεθνούς Προστασίας (ΚΥΦΑΔΠ) ΚΟΦΙΝΟΥ, στην Κοφίνου,
3. Κέντρο Φιλοξενίας (ΚεΦ) ΛΙΜΝΕΣ, στη Μενόγεια.


Κέντρο Φιλοξενίας "(ΚεΦ) ΛΙΜΝΕΣ" στη Μενόγεια.
Κέντρο Υποδοχής και Φιλοξενίας Αιτητών Διεθνούς Προστασίας (Κ.Υ.Φ.Α.Δ.Π.) Κοφίνου
Κέντρο Πρώτης Υποδοχής (ΚεΠΥ) ΠΟΥΡΝΑΡΑ στην Κοκκινοτριμιθιά


Εκστρατεία ενημέρωσης για αποτροπή της παράτυπης μετανάστευσης.

e-procurement

Κυβερνητική Διαδικτυακή Πύλη

Open Data Portal

Detailed guide for Victims of Trafficking in Persons

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΘΥΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ