Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Ασύλου

Αποστολή


Η θέσπιση ενός ενιαίου συστήματος ασύλου δίκαιου και αποτελεσματικού, αποτελεί αναπόσπαστο μέρος μιας σύγχρονης και ολοκληρωμένης πολιτικής της διαχείρισης των μεταναστευτικών ροών. Η δίκαιη αλλά ταχεία διαδικασία του ασύλου, εξασφαλίζει από τη μια ότι οι αμιγώς οικονομικοί μετανάστες δεν έχουν λόγο να καταφύγουν στο σύστημα ασύλου, εφόσον γνωρίζουν πως η απόρριψη του αιτήματος τους θα γίνει σύντομα, ενώ οι πραγματικοί δικαιούχοι διεθνούς προστασίας, λαμβάνουν τα ευεργετήματα που προβλέπονται από τις διεθνείς συμβάσεις και την εθνική νομοθεσία σε σύντομο χρόνο.

Η Κύπρος, λόγω της γεωγραφικής της θέσης πλησίον της Εγγύς και Μέσης Ανατολής, συνεχίζει να δέχεται δυσανάλογο αριθμό αιτήσεων ασύλου σε σχέση με τις δυνατότητες της. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Κύπρος μεγεθύνονται ακόμα περισσότερο λόγω της ιδιόμορφης κατάστασης που δημιουργήθηκε από την τουρκική εισβολή και έχει ως αποτέλεσμα την αδυναμία ελέγχου ολόκληρης της επικράτειας της, περιλαμβανομένων των βορείων θαλάσσιων συνόρων της, που αποτελούν εξωτερικά σύνορα της ΕΕ.
H Υπηρεσία Ασύλου συστάθηκε το Φεβρουάριο του 2004 με βάση τροποποίηση του περί Προσφύγων Νόμου του 2000 αντικαθιστώντας την Αρχή Προσφύγων. Οι κύριες αρμοδιότητες της Υπηρεσίας Ασύλου είναι, εκτός από την πρωτοβάθμια εξέταση των αιτημάτων για διεθνή προστασία, ο συντονισμός και η εποπτεία της διαχείρισης και λειτουργίας των χώρων υποδοχής, η εφαρμογή του Κανονισμού του Δουβλίνου για τη θέσπιση κριτηρίων και μηχανισμών για τον προσδιορισμό του Κράτους Μέλους υπεύθυνου για την εξέταση αίτησης ασύλου, η ετοιμασία σχετικών νομοσχεδίων, η συμμετοχή σε ομάδες εργασίας και επιτροπές της ΕΕ και γενικά ο συντονισμός των εμπλεκομένων υπηρεσιών στα θέματα ασύλου.

Γενικότερα, οι διαδικασίες ασύλου στην Κύπρο, βρίσκονται σε μια διαρκή διαδικασία ευθυγράμμισης με το υπό συνεχώς διαμορφούμενο ευρωπαϊκό κεκτημένο, αποσκοπώντας αφενός στο να παράσχουν προστασία σε αυτούς που αντιμετωπίζουν φόβο δίωξης στις χώρες καταγωγής τους και αφετέρου, υιοθετώντας γρήγορες και αποτελεσματικές διαδικασίες για να αντιμετωπίζουν κατά τρόπο έγκαιρο, δίκαιο και αποτελεσματικό τις αιτήσεις και να μην επιτρέπουν κατάχρηση του συστήματος.

Όπως προαναφέρθηκε, η Υπηρεσία Ασύλου συντονίζει και εποπτεύει τη διαχείριση και λειτουργία κέντρων ή χώρων υποδοχής και φιλοξενίας αιτητών διεθνούς προστασίας ή άλλου καθεστώτος βάσει του περί Προσφύγων Νόμου, καθώς και των μελών της οικογένειας οποιουδήποτε τέτοιου προσώπου. Επισημαίνεται ότι, τα Κέντρα Υποδοχής και Φιλοξενίας, διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην άμεση παροχή φιλοξενίας και κατ’ επέκταση κατάλληλων συνθηκών υποδοχής όπως αυτές ορίζονται στη σχετική ευρωπαϊκή οδηγία, σε αιτητές διεθνούς προστασίας.


No documents foundΕκστρατεία ενημέρωσης για αποτροπή της παράτυπης μετανάστευσης.

e-procurement

Κυβερνητική Διαδικτυακή Πύλη

Open Data Portal

Απογραφή Πληθυσμού 2021

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΘΥΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ