Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Ασύλου

Περί Προσφύγων Νόμος


Ο περί Προσφύγων Νόμος έχει τροποποιηθεί επανειλημμένα κατά τα έτη 2002, 2003, 2004, 2005, 2007, 2009, 2013, 2014 και 2016 ώστε να περιλαμβάνει το κοινοτικό κεκτημένο που αφορά στα ακόλουθα νομοθετήματα:

  · Οδηγία 2003/9/ΕΚ του Συμβουλίου της 27ης Ιανουαρίου 2003, σχετικά με τις ελάχιστες απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων άσυλο στα κράτη μέλη,
   · Οδηγία 2004/83/ΕΚ του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 για θέσπιση ελάχιστων απαιτήσεων για την αναγνώριση και το καθεστώς των υπηκόων τρίτων χωρών ή των απάτριδων ως προσφύγων ή ως προσώπων που χρήζουν διεθνούς προστασίας για άλλους λόγους,
   · Οδηγία 2011/95/ΕΕ της 13ης Δεκεμβρίου 2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 2011 , σχετικά με τις απαιτήσεις για την αναγνώριση των υπηκόων τρίτων χωρών ή των απάτριδων ως δικαιούχων διεθνούς προστασίας, για ένα ενιαίο καθεστώς για τους πρόσφυγες ή για τα άτομα που δικαιούνται επικουρική προστασία και για το περιεχόμενο της παρεχόμενης προστασίας
   · Οδηγία 2005/85/ΕΚ του Συμβουλίου της 1ης Δεκεμβρίου 2005 σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές για τις διαδικασίες με τις οποίες τα κράτη μέλη χορηγούν και ανακαλούν το καθεστώς του πρόσφυγα,
   · Οδηγία 2003/86/ΕΚ του Συμβουλίου της 22ας Σεπτεμβρίου 2003 σχετικά με το δικαίωμα της οικογενειακής επανένωσης και
   · Οδηγία 2001/55/ΕΚ της 20ης Ιουλίου 2001, σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές παροχής προσωρινής προστασίας σε περίπτωση μαζικής εισροής εκτοπισθέντων και μέτρα για τη δίκαιη κατανομή βαρών μεταξύ των κρατών μελών, όσον αφορά στην υποδοχή και στην αντιμετώπιση των συνεπειών της υποδοχής των ατόμων.
   · «Οδηγία 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013 σχετικά με κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας»,
   · «Οδηγία 2013/33/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013 σχετικά με τις απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων διεθνή προστασία».

  Επίσης, έχουν ισχύ και εφαρμόζονται τα ακόλουθα:
   · Κανονισμός 604/2013 για τα κριτήρια και μηχανισμούς προσδιορισμού του κράτους μέλους το οποίο είναι υπεύθυνο για την εξέταση της αίτησης διεθνούς προστασίας που έχει υποβληθεί σε κράτος μέλος από υπήκοο τρίτης χώρας ή από απάτριδα και
   · Κανονισμός 603/2013 σχετικά με τη θέσπιση του Eurodac για την αντιπαραβολή δακτυλικών αποτυπωμάτων για την αποτελεσματική εφαρμογή της Σύμβασης του Δουβλίνου.
  Περί Προσφύγων Νόμοι 2000-2016

  http://www.cylaw.org/nomoi/enop/non-ind/2000_1_6/full.html

  No documents found


  ΓΡΗΓΟΡΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

  Εκστρατεία ενημέρωσης για αποτροπή της παράτυπης μετανάστευσης.

  e-procurement

  Κυβερνητική Διαδικτυακή Πύλη

  Open Data Portal

  Detailed guide for Victims of Trafficking in Persons

  ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΘΥΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ