Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Ασύλου

Νέα και Ανακοινώσεις


Ανακοίνωση αναφορικά με την παράταση προσωρινής προστασίας / ОГОЛОШЕННЯ ПРО ПРОДОВЖЕННЯ СТАТУСУ ТИМЧАСОВОГО ЗАХИСТУ.


ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Το Υπουργείο Εσωτερικών πληροφορεί όλους τους ενδιαφερόμενους, πως στη βάση σχετικής Απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου, επεκτείνεται αυτόματα για ένα έτος το δικαίωμα σε προσωρινή προστασία, σε όσους δικαιούχους έχουν λάβει τέτοιο δικαίωμα στην Κύπρο, δηλαδή μέχρι και τις 4 Μαρτίου 2025.

Συνεπώς, για όσους έχουν ήδη λάβει προσωρινή προστασία, δεν είναι απαραίτητη η υποβολή οποιασδήποτε νέας αίτησης ενώπιον της Υπηρεσίας Ασύλου ή η έκδοση νέας βιομετρικής άδειας παραμονής, από το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης.
Όσοι δικαιούχοι προσωρινής προστασίας επιθυμούν να υποβάλουν για πρώτη φορά αίτηση, εξακολουθεί να απαιτείται η υποβολή αίτησης είτε ηλεκτρονικά στο σύνδεσμο που βρίσκεται στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Ασύλου www.moi.gov.cy/asylum , είτε αυτοπροσώπως στα κεντρικά γραφεία της Υπηρεσίας Ασύλου στην Λευκωσία.


МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ПРОДОВЖЕННЯ СТАТУСУ ТИМЧАСОВОГО ЗАХИСТУ.

МВС інформує всіх зацікавлених осіб, що на підставі відповідної Постанови Ради Міністрів право на тимчасовий захист автоматично подовжується на один рік, які вже набули такого статусу на Кіпрі, тобто до 4 березня 2025 р.

Отже, для тих, хто вже є одержувачем тимчасового захисту, немає необхідності подавати нову заяву до Служби притулку або звертатися по нову біометричну посвідку на тимчасове проживання до Департаменту реєстрації актів цивільного стану та міграції.

Усі нові заявники, які бажають подати заяву на отримання тимчасового захисту вперше, за бажанням заявника, мають подати заяву онлайн, перейшовши за відповідним посиланням на вебсайті Служби надання притулку, або особисто прийти до центрального офісу Служби надання притулку в Нікосії.


ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОДЛЕНИИ ВРЕМЕННОЙ ЗАЩИТЫ

Министерство Внутрених дел информирует все заинтирисованные стораны что на основании соответветствующего рншения Совета Министров право нв временную звщиту автомотически продливается на один год тем лицам, которые получили такое право на Кипре, т.е до 4 марта 2025. Таким оброзом, для тех, кто уже получил временную защиту, нет ниабходимости подовать новое заявление в Службу по делам беженцов или выдавать новый биометрический вид на жительство в Дипартаменте учета насиления и иммиграции.Те лица которые желают получить временную защиту впервые, должны подать заявление либо в электронном виде по ссылке http://www.moi.gov.cy/asylum ,либо лично по адресу главного офиса Службы по делам беженства в Никосии. .


Εκστρατεία ενημέρωσης για αποτροπή της παράτυπης μετανάστευσης.

e-procurement

Κυβερνητική Διαδικτυακή Πύλη

Open Data Portal

Detailed guide for Victims of Trafficking in Persons

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΘΥΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ