Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως
Δημοσίευση Εγκριμένου Σχεδίου Περιοχής πρώην Διυλιστηρίων
στην Αστική Περιοχή των Δήμων Λάρνακας και Λειβαδιών 2023

Το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως, Υπουργείο Εσωτερικών, ανακοινώνει ότι στις 22 Δεκεμβρίου 2023 δημοσιεύθηκε το εγκριμένο Σχέδιο Περιοχής πρώην Διυλιστηρίων στην Αστική Περιοχή των Δήμων Λάρνακας και Λειβαδιών 2023, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξέτασης των ενστάσεων κατά του Σχεδίου Περιοχής πρώην Διυλιστηρίων στην Αστική Περιοχή των Δήμων Λάρνακας και Λειβαδιών 2020.

Το έγγραφο με τίτλο «Σχέδιο Περιοχής πρώην Διυλιστηρίων στην Αστική Περιοχή των Δήμων Λάρνακας και Λειβαδιών – Πρόνοιες και Μέτρα Πολιτικής» με την ένδειξη «Εγκριμένο» και ημερομηνία Δεκέμβριος 2023, τα τροποποιημένα ένθετα σχέδια, καθώς και οι σχετικοί χάρτες Χρήσης Γης και Πολεοδομικών Ζωνών, βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.moi.gov.cy/tph.

Προσβασιμότητα Όροι Χρήσης