Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως


Σύμφωνα με τις διατάξεις των περί του Δικαιώματος Πρόσβασης σε Πληροφορίες του Δημόσιου Τομέα Νόμων του 2017 και 2018 (Ν. 184(Ι)/2017), οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο έχει το δικαίωμα να αιτείται πρόσβαση σε πληροφορίες που βρίσκονται στην κατοχή δημόσιας αρχής. Ως εκ τούτου, το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως έχει καταρτίσει και υιοθέτησε ‘Σχέδιο Δημοσίευσης’, δυνάμει του άρθρου 7 των προαναφερόμενων Νόμων.1Σχέδιο Δημοσίευσης - Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως
1Παράρτημα - Πρόσβαση σε Πληροφορίες ΤΠΟ