Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως


Η προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι θεμελιώδες δικαίωμα. Το άρθρο 8(1) του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το άρθρο 16(1) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), ορίζουν ότι κάθε πρόσωπο έχει δικαίωμα στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν. Επιπρόσθετα το Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας, άρθρο 15, διασφαλίζει ότι έκαστος έχει το δικαίωμα όπως η ιδιωτική και οικογενειακή αυτού ζωή τυγχάνει σεβασμού.

Το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως σέβεται και εφαρμόζει τις πρόνοιες της σχετικής Νομοθεσίας για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Υ.Π.Δ. στη διεύθυνση:
Νατάσα Κασπαρή
Υπεύθυνη Προστασίας Δεδομένων
Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως
Τ.Θ. 24401,
1705 Λευκωσία
Τηλ: 22408184
Φαξ: 22677570
Ηλ. Ταχυδρομείο: dataprotectionofficer@tph.moi.gov.cy1Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
1ΝΟΜΟΣ 44(Ι)2019 - Ο περί της Προστασίας των Φυσικών Προσώπων Έναντι της Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα από Αρμόδιες Αρχές για τους Σκοπούς της Πρόληψης, Διερεύνησης, Ανίχνευσης ή Δίωξης Ποινικών Αδικημάτων ή της Εκτέλεσης Ποινικών Κυρώσεων και για την Ελεύθερη Κυκλοφορία των Δεδομένων αυτών Νόμος
1NΟΜΟΣ 125(I)2018 - Ο περί της Προστασίας των Φυσικών Προσώπων Έναντι της Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Δεδομένων αυτών Νόμος
1ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016_679 - Γενικός Κανονισμός για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ