Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως


Τομέας Πολεοδομικού Ελέγχου και Εφαρμογής Σχεδίων

Κύρια αποστολή του Τομέα Πολεοδομικού Ελέγχου και Εφαρμογής των Σχεδίων Ανάπτυξης είναι ο έλεγχος και η καθοδήγηση της ανάπτυξης με στόχο την υλοποίηση των επιδιώξεων και των στόχων των Σχεδίων Ανάπτυξης, όπως αυτά εκφράζονται στα δημοσιευμένα Τοπικά Σχέδια, Σχέδια Περιοχής και τη Δήλωση Πολιτικής. Ο έλεγχος της ανάπτυξης επιτυγχάνεται μέσα από την διαδικασία του ελέγχου πολεοδομικών αιτήσεων, η οποία καθορίζεται από τον Περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμο 90/72 και τις μεταγενέστερες τροποποιήσεις που έγιναν σε αυτόν και από τους σχετικούς Κανονισμούς που έχουν δημοσιευτεί με βάση το Νόμο αυτό. Ειδικότερα ο έλεγχος ασκείται με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26 του πιο πάνω Νόμου, λαμβάνοντας υπόψη τις πρόνοιες του εφαρμοστέου σε κάθε περίπτωση Σχεδίου Ανάπτυξης και οποιοδήποτε άλλο ουσιώδη παράγοντα. Η καθοδήγηση της ανάπτυξης επιτυγχάνεται μέσα από τις αποφάσεις της Πολεοδομικής Αρχής, τους όρους που επιβάλλονται κατά τη χορήγηση πολεοδομικής άδειας, τους λόγους για τους οποίους δεν μπορεί να χορηγηθεί η ζητούμενη πολεοδομικής άδειας, την εξέταση προκαταρτικών ερωτημάτων και τη διαρκή πληροφόρηση, έντυπη και προφορική, από τους Λειτουργούς των Πολεοδομικών Αρχών.


Ο Πολεοδομικός Έλεγχος και η Εφαρμογή των Σχεδίων Ανάπτυξης διενεργείται από τις Πολεοδομικές Αρχές στις οποίες ο Υπουργός Εσωτερικών με το περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Εκχώρηση Εξουσιών) Διάταγμα, έχει εκχωρήσει την εξουσία αυτή και είναι οι:

-Διευθυντής, Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως
-Επαρχιακός Λειτουργός Λευκωσίας, Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως
-Επαρχιακός Λειτουργός Λεμεσού, Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως
-Επαρχιακός Λειτουργός Λάρνακας, Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως
-Επαρχιακός Λειτουργός Πάφου, Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως
-Επαρχιακός Λειτουργός Αμμοχώστου, Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως
-Δημοτικό Συμβούλιο Λευκωσίας (Περιοχή Δήμου Λευκωσίας)
-Δημοτικό Συμβούλιο Λεμεσού (Περιοχή Δήμου Λεμεσού)
-Δημοτικό Συμβούλιο Λάρνακας (Περιοχή Δήμου Λάρνακας)
-Δημοτικό Συμβούλιο Πάφου (Περιοχή Δήμου Πάφου)