Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως


Γενικός στόχος του έργου ΙΠΠΟΔΑΜΟΣ είναι η ανάπτυξη και εφαρμογή ενός Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος που να καλύπτει τις μηχανογραφικές ανάγκες και απαιτήσεις των Τομέων του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως αλλά και τη διαχείριση Αδειών Οικοδομής από τις Επαρχιακές Διοικήσεις. Οι εργασίες υλοποίησης του έργου ολοκληρώθηκαν το 2021.

Στο πλαίσιο της εφαρμογής του Roll-Out του συστήματος ΙΠΠΟΔΑΜΟΣ, είναι σε λειτουργία:
(α) η υποβολή αιτήσεων και μελέτη στο Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως για εξασφάλιση Πολεοδομικής Άδειας μέσω της αίτησης EA15 για αναπτύξεις που καλύπτουν οι σχετικές Εντολές 2/2020 και 1/2022 του Υπουργείου Εσωτερικών και
(β) η υποβολή και μελέτη αιτημάτων και ενστάσεων για την τροποποίηση των Σχεδίων Ανάπτυξης.

Επιπρόσθετα κατά το 2022, στο πλαίσιο του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας, υλοποιήθηκαν και εφαρμόστηκαν στο σύστημα ΙΠΠΟΔΑΜΟΣ οι ακόλουθες νέες λειτουργίες:
(α) η υποβολή αιτήσεων και μελέτη στους τέσσερεις μεγάλους Δήμους για εξασφάλιση Πολεοδομικής Άδειας μέσω της αίτησης ΓΕΝ 1 για αναπτύξεις που καλύπτουν οι σχετικές Εντολές 2/2020 και 1/2022 του Υπουργείου Εσωτερικών
(β) η υποβολή αιτήσεων και μελέτη για εξασφάλιση Οικοδομικής Άδειας σε όλες τις Επαρχιακές Διοικήσεις, σε όλους του Δήμους και την Κοινότητα του Αγίου Τύχωνα μέσω των αιτήσεων ΓΕΝ2 και ΓΕΝ3 που καλύπτουν οι σχετικές Εντολές 2/2020 και 1/2022 του Υπουργείου Εσωτερικών.
(γ) στο πλαίσιο του Σχεδίου Δράσης για Ανάπλαση και Αναζωογόνηση της Εντός των Τειχών Λευκωσίας του Υπουργείο Εσωτερικών, η υποβολή και μελέτη αιτήσεων του Σχεδίου Χορηγιών για (i) ενίσχυση της επιχειρηματικής δραστηριότητας και (ii) για την δημιουργία φοιτητικών εστιών και φοιτητικών δωματίων.
(δ) Στο πλαίσιο των εργασιών για την προστασία της Αρχιτεκτονικής Κληρονομίας, η υποβολή και μελέτη αιτήσεων από εξουσιοδοτημένους μελετητές οι οποίες αφορούν την επιτόπια επιθεώρηση, φωτογράφηση και αξιολόγηση κτιρίων.

Για την είσοδο στο Σύστημα ΙΠΠΟΔΑΜΟΣ καθώς και στην πλοήγηση σε χάρτες δεδομένων του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως, έχει δημιουργηθεί σχετική πύλη ΙΠΠΟΔΑΜΟΣ ( IPPODAMOS Portal) με την ακόλουθη διεύθυνση:
https://hippodamus.tph.moi.gov.cy/

Η τεχνική υποστήριξη για το Πληροφοριακό Σύστημα ΙΠΠΟΔΑΜΟΣ παρέχεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση ippodamos@tph.moi.gov.cy1ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
1Οδηγός Ψηφιακής Υποβολής Ενστάσεων κατά των Προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης
1Εγχειρίδιο Χρήσης Γεωγραφικών Δεδομένων Εξωτερικού Χρήστη