Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΩΝ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΑΔΕΙΑ

Το Υπουργείο Εσωτερικών και το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως θεωρώντας ότι και ο Ιδιωτικός Τομέας μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στην επίσπευση της έκδοσης των Πολεοδομικών Αδειών, εισάγουν ένα νέο σύστημα εξασφάλισης διαβουλεύσεων από τους ενδιαφερόμενους. Με βάση αυτό, σύμφωνα με το οποίο έχουν καταρτιστεί συμβουλευτικοί Πίνακες διαβουλεύσεων, θα μπορεί ο Μελετητής να εξασφαλίσει τις απαιτούμενες για κάθε ανάπτυξη διαβουλεύσεις από τα Αρμόδια Τμήματα/Υπηρεσίες/Αρχές, ώστε αυτές να κατατίθενται μαζί με την Πολεοδομική Αίτηση. Οι προαναφερόμενοι Πίνακες θα αποτελούν το σχετικό οδηγό για τους Μελετητές, τους οποίους θα βοηθήσει και όσον αφορά τις απαιτήσεις του σχεδιασμού κάθε ανάπτυξης. Το νέο αυτό σύστημα, εφαρμόζεται σε πιλοτική βάση μέχρι το τέλος του χρόνου, ώστε κατά την περίοδο αυτή να γίνουν όλες οι απαιτούμενες βελτιώσεις. Έτσι οι Πολεοδομικές Αρχές θα επικεντρώνονται στον έλεγχο που τις αφορά, με αποτέλεσμα την επιτάχυνση της έκδοσης των Πολεοδομικών Αδειών.
Όπως προαναφέρθηκε, Το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως σε συνεργασία με όλα τα Αρμόδια Τμήματα/ Υπηρεσίες/ Αρχές, έχει καταρτίσει συμβουλευτικούς, προς τους Μελετητές, Πίνακες , για τις απαιτούμενες για κάθε είδος ανάπτυξης Διαβουλεύσεις, ώστε να επιτευχθεί ο πιο πάνω στόχος.Οι πίνακες, οι οποίοι είναι αναρτημένοι στην ιστοσελίδα του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως, αποτελούν το σχετικό οδηγό για τους Μελετητές.

Αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Τμήματος είναι 4 Έντυπα, τα οποία θα συμπληρώνονται και θα υποβάλλονται με την ακόλουθη σειρά:
(α) Έντυπο ΕΔ1 - Συμπλήρωση, υποβολή και λήψη του σχετικού αριθμού διαβούλευσης από το Επαρχιακό Γραφείο του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως (Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας, Αμμοχώστου, Πάφου) ή από το Δήμο (Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας, Πάφου), ανάλογα με την περιοχή στην οποίαν εμπίπτει το υπό ανάπτυξη τεμάχιο. Ο αριθμός αυτός θα αποτελεί κοινό σημείο αναφοράς, για όλους τους Διαβουλευτές, για εύκολο εντοπισμό του αιτήματος.
(β) Έντυπο ΕΔ2 - Συμπλήρωση και υποβολή του στο Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας και στην Αρμόδια Αρχή (Έπαρχο ή Δήμο), ανάλογα με την περιοχή στην οποίαν εμπίπτει το υπό ανάπτυξη τεμάχιο, μόνο σε περίπτωση που αυτό δεν διαθέτει ικανοποιητική προσπέλαση με βάση την παρ. 1 του Πίνακα αρ.1, συνοδευόμενο από επίσημο κτηματικό σχέδιο και αντίγραφο τίτλου ιδιοκτησίας.
(γ) Έντυπο ΕΔ3 - Συμπλήρωση και υποβολή του στους Διαβουλευτές, από τους οποίους θα πρέπει να ληφθούν απόψεις, ανάλογα με το είδος της ανάπτυξης( με βάση τους Πίνακες αρ.2 και 3) συνοδευόμενο από αντίγραφα επίσημου κτηματικού σχεδίου και τίτλου ιδιοκτησίας, αρχιτεκτονικά σχέδια (ανάλογα με τις απαιτήσεις του Διαβουλευτή) και περιγραφή της ανάπτυξης (εμβαδόν, αρ. ορόφων, χρήσεις κ.α.)
(δ) Έντυπο ΕΔ4 - Συμπλήρωσή του μετά από την εξασφάλιση των απόψεων των Διαβουλευτών και υποβολή του στην Πολεοδομική Αρχή μαζί με την Αίτηση για εξασφάλιση Πολεοδομικής Άδειας.
Σημειώνεται ότι τα Έντυπα 2 και 3 πιο πάνω, θα πρέπει να συμπληρώνονται ξεχωριστά για κάθε Διαβουλευτή, αλλά μπορούν να υποβάλλονται σ΄ αυτούς ταυτόχρονα.

Το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως, έχει καταρτίσει συμβουλευτικό κατάλογο με τις απαιτούμενες διαβουλεύσεις για κάθε τύπο ανάπτυξης (Πίνακες 1-3), καθώς επίσης και κατάλογο με τα Στοιχεία Επικοινωνίας (Πίνακας 4), στον οποίο αναφέρονται με αλφαβητική σειρά τα Αρμόδια Τμήματα/Υπηρεσίες/Αρχές, καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας για κάθε Διαβουλευτή. Ο εν λόγω Κατάλογος θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους Μελετητές για άμεση επικοινωνία με τους Διαβουλευτές.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
1. Επισημαίνεται ότι πριν τον σχεδιασμό της ανάπτυξης θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη από τον Μελετητή, ο τυχόν επηρεασμός του τεμαχίου από δημοσιευμένο δρόμο (βλέπε παρ.2 Πίνακας αρ.1), μελλοντικό οδικό δίκτυο, ή άλλες δεσμεύσεις (δημόσιο πράσινο κ.α.), σύμφωνα με τις πρόνοιες των Σχεδίων Ανάπτυξης. Όσον αφορά τους δημοσιευμένους δρόμους που αναφέρονται πιο πάνω, η πληροφόρηση μπορεί να λαμβάνεται από την ιστοσελίδα του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως και από το αντίστοιχο Επαρχιακό Γραφείο του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως ή τον Δήμο/ Κοινότητα. Στις περιπτώσεις όπου το τεμάχιο δεν είναι οικόπεδο, θα πρέπει να υποβάλλεται στην Πολεοδομική Αρχή αίτηση για οικοπεδοποίησή του, ώστε να υποδειχθεί τυχόν μελλοντικό οδικό δίκτυο ή άλλες δεσμεύσεις.
2. Σε περίπτωση που θα προκύψουν ουσιαστικές τροποποιήσεις στα σχέδια κατά τη διαδικασία των διαβουλεύσεων είναι υποχρέωση του Μελετητή να διαβουλευτεί εκ νέου με τους Διαβουλευτές από τους οποίους έχουν ήδη ληφθεί απόψεις, ώστε τα τελικά σχέδια που θα υποβληθούν για Πολεοδομική Άδεια να ταυτίζονται με εκείνα για τα οποία εξασφαλίστηκαν οι διαβουλεύσεις.
3. Η διάρκεια ισχύος των απόψεων των Διαβουλευτών που θα υποβάλλονται από τους Μελετητές του έργου με την Πολεοδομική Αίτηση θα είναι έξι μήνες από την ημερομηνία εξασφάλισης της πρώτης διαβούλευσης μέχρι την ημερομηνία υποβολής της Πολεοδομικής Αίτησης, διαφορετικά οι απαντήσεις των Διαβουλευτών θα πρέπει να εκσυγχρονίζονται από τους ενδιαφερόμενους, μέσω των Αρμοδίων Τμημάτων/Υπηρεσιών/Αρχών. Εννοείται ότι οι Διαβουλευτές δεσμεύονται να απαντήσουν σε 21 ημέρες από την ημερομηνία υποβολής του Εντύπου διαβούλευσης, ή από την ημερομηνία υποβολής συμπληρωμένων στοιχείων της αίτησης, αν αυτά δεν είχαν υποβληθεί εξ αρχής.
4. Στο στάδιο μελέτης της Πολεοδομικής Αίτησης είναι δυνατό να απαιτηθεί οποιαδήποτε άλλη διαβούλευση από την Πολεοδομική Αρχή ανάλογα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κάθε ανάπτυξης. Αυτή θα διενεργείται από την ίδια την Πολεοδομική Αρχή.
5. Προτρέπονται οι Μελετητές, όπως για μεγάλες αναπτύξεις λαμβάνουν εξ αρχής την άποψη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ώστε να μην προκύπτουν ουσιαστικές αλλαγές στις Μελέτες μετά την χορήγηση της Πολεοδομικής άδειας.
6. ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση όπου για την ανάπτυξη απαιτείται, με βάση τις πρόνοιες των περί της Εκτίμησης των Επιπτώσεων από Ορισμένα Έργα Νόμων, η υποβολή, Μελέτης Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον(ΜΕΕΠ) ή Προκαταρκτικής Εκτίμηση Επιπτώσεων στο Περιβάλλον(ΠΕΕΠ), η σχετική διαβούλευση με το Τμήμα Περιβάλλοντος, θα γίνεται από την Πολεοδομική Αρχή, όπως προνοεί το άρθρο (9) των πιο πάνω Νόμων.
7. Διαδικασία εξασφάλισης διαβουλεύσεων πριν την υποβολή αίτησης για Άδεια Οικοδομής:
Μετά την εξασφάλιση της Πολεοδομικής Άδειας, ο Μελετητής υποβάλλει σχετική αίτηση για την Άδεια Οικοδομής στην Αρμόδια Αρχή, επισυνάπτοντας μαζί και τις διαβουλεύσεις που εξασφάλισε για τους σκοπούς της Πολεοδομικής Άδειας, καθώς και τυχόν άλλες διαβουλεύσεις που απαιτούνται ξεχωριστά για την Άδεια Οικοδομής. Οι διαβουλεύσεις για σκοπούς εξασφάλισης Άδειας Οικοδομής, φαίνονται στους αντίστοιχους Πίνακες για το θέμα, στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών http://www.moi.gov.cy (στον σύνδεσμο Διοίκηση/Τεχνικές Υπηρεσίες).
8. Στις περιπτώσεις αιτήσεων για έκδοση Πολεοδομικής Άδειας ή Άδειας Οικοδομής οι οποίες αφορούν αναπτύξεις βιομηχανικών ή επαγγελματικών υποστατικών στα οποία αναμένεται να γίνει χρήση ή και να αποθηκεύονται χημικές ουσίες ή πετρελαιοειδή, θα πρέπει να αποστέλλονται μαζί με την αίτηση για Διαβουλευση και στοιχεία που αφορούν το είδος και τις ποσότητες των ουσιών αυτών. Για το σκοπό αυτό θα πρέπει μαζί με την επιστολή Διαβουλευσης να αποστέλλεται στο ΤΕΕ κατάλληλα συμπληρωμένο το "Έντυπο ΤΕΕ". Νοείται οτι το "Έντυπο ΤΕΕ" θα συνυποβάλλεται και με την αίτηση για χορήγηση πολεοδομικής άδειας για τις προαναφερόμενες αναπτύξεις.
9.Εξασφάλιση Απόψεων από το Τμήμα Αναπύξεως Υδάτων: Σε περίπτωση που απαιτείται η εξασφάλιση των απόψεων του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων, απαιτείται μαζί με την επιστολή Διαβούλευσης να αποστέλλεται στο ΤΑΥ κατάλληλα συμπληρωμένο, το "ΕΝΤΥΠΟ ΤΑΥ 01/2019" το οποίο ειναι διαθεσιμο στην ιστοσελίδα του ΤΑΥ και επισυνάπτεται και πιο κάτω. Νοείται οτι το "ΕΝΤΥΠΟ ΤΑΥ 01/2019" θα συνυποβάλλεται και με την αίτηση για χορήγηση πολεοδομικής άδειας.1ΕΔ1 - Αίτηση για Eξασφάλιση Αριθμού για Διαβουλεύσεις με Τμήματα/Υπηρεσίες
1ΕΔ2 - Αίτηση για εξασφάλιση απόψεων από το ΤΚΧ και την Αρμόδια Αρχή, όσον αφορά την προσπέλαση προς το υπό ανάπτυξη τεμάχιο
1ΕΔ3 - Αίτηση για εξασφάλιση απόψεων Διαβουλευτή πριν την υποβολή της αίτησης για Πολεοδομική Άδεια
1ΕΔ4 - Κατάλογος Απαντήσεων και Εγγράφων που εξασφαλίστηκαν κατόπιν διαβούλευσης του Μελετητή με τους Διαβουλευτές
1ΠΙΝΑΚΕΣ 1-3 Απαιτήσεις για Διαβουλεύσεις (v9)
1ΠΙΝΑΚΑΣ 4 - Στοιχεία επικοινωνίας για διαβούλευση με τα διάφορα Τμήματα (v6)
1ΕΝΤΥΠΟ Διαβούλευσης με το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας
1ΕΝΤΥΠΟ ΤΑΥ 01_2019 (Πληροφορίες προς το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων για επίσπευση διατύπωσης απόψεων)