Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως


Οι περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Κανονισμοί, οι οποίοι εκδίδονται από το Υπουργικό Συμβούλιο και εγκρίνονται από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, δυνάμει του άρθρου 86 του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου του 1972:Αιτήσεις και Ιεραρχικές Προσφυγές
Αποζημίωση
Ατυχήματα Σχετιζόμενα με Επικίνδυνες Ουσίες
Δικαιώματα
Παρεκκλίσεις
Πολεοδομικό Συμβούλιο
Τέλος Βελτιώσεως